Xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng phát huy các giá trị văn hóa Huế

Cập nhật: 10:54 | 18/12/2019
Bộ Chính trị đã bàn hành Nghị quyết số 54 về xây dựng và phát triển Thừa Thiên - Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mục tiêu xuyên suốt của Nghị quyết lần này là xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương nhưng trên nền tảng của phát huy các giá trị văn hóa Huế cũng như giá trị của cố đô Huế với tư cách là một cố đô di sản. Trong đó phải xác định được những giá trị văn hóa, giá trị di sản, giá trị về hệ sinh thái, giá trị của cảnh quan thiên nhiên và con người Huế.

xay dung thua thien hue tro thanh thanh pho truc thuoc trung uong tren nen tang phat huy cac gia tri van hoa hue
Xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đưa ra một số mục tiêu và tầm nhìn mới

Đổi mới tư duy, khai thác tiềm năng, thế mạnh để nâng cao chất lượng tăng trưởng, đánh giá sự phát triển của các ngành kinh tế, lĩnh vực văn hóa, du lịch; khoa học công nghệ, y tế chuyên sâu, giáo dục đào tạo, hạ tầng giao thông, đô thị, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo tồn, tôn tạo di tích, di sản. Nêu rõ kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân.

Đưa ra 4 quan điểm mới đối với Thừa Thiên- Huế: Xây dựng và phát triển Thừa Thiên -Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh; du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, công nghệ thông tin là đột phá, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao là nền tảng. Đây là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa không chỉ về kinh tế - xã hội mà cả về chính trị, quốc phòng và an ninh; không chỉ của riêng Thừa Thiên- Huế mà còn của cả vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và của cả nước.

Xây dựng và phát triển Thừa Thiên -Huế phải trên cơ sở khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, của vùng, nhất là sự kết hợp hài hòa giữa di sản văn hóa đặc sắc, phong phú với cảnh quan tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú; vị trí cửa ngõ của hành lang kinh tế Đông - Tây và con người Huế. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái; đô thị hóa với xây dựng nông thôn mới. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Giải quyết tốt mối quan hệ giữa kế thừa và phát triển; giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa; giữa bảo tồn, giữ gìn truyền thống và phát huy các giá trị di sản, trong đó bảo tồn là cốt lõi; giữa phát triển đô thị di sản và phát triển thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó phát triển thành phố trực thuộc Trung ương phải đảm bảo điều kiện thuận lợi cho bảo tồn và phát triển đô thị di sản; giữa hỗ trợ của Trung ương và nỗ lực của địa phương.

Tập trung nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ mới; hiện đại; thúc đẩy đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng hệ cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp, tăng cường cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh để thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của mọi thành phần kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân cho phát triển hạ tầng giao thông, đô thị và những ngành, lĩnh vực kinh tế có tiềm năng, lợi thế.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; phát huy cao độ truyền thống văn hoá, cách mạng; sự thông minh và tự lực, tự cường của người dân Huế.

Đến năm 2025, Thừa Thiên -Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh.

Đến năm 2030, Thừa Thiên- Huế là một trong những trung tâm lớn và đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh được đảm bảo vững chắc; Đảng bộ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị vững mạnh; là nơi đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao.

Tầm nhìn đến năm 2045, Thừa Thiên- Huế là thành phố Festival, là một trong những trung tâm du lịch, văn hóa và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á.

Đề xuất 5 giải pháp mới, quan trọng

Nghị quyết đưa ra các giải pháp: Tập trung mọi nguồn lực xây dựng Thừa Thiên -Huế trở thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh; là trung tâm của vùng và cả nước về văn hóa- du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ.

Đẩy mạnh công tác quy hoạch và quản lý, thực hiện quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị theo hướng phát triển mạnh kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thông minh, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin, đô thị, bảo đảm sự hài hòa giữa kiến trúc với tự nhiên và đặc thù của Huế. Quy hoạch bố trí lại dân cư, sắp xếp hình thành các cụm, ngành sản xuất. Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ mọi thành phần kinh tế cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất là cho phát triển cơ sở hạ tầng và các ngành kinh tế mũi nhọn, có lợi thế...

Xây dựng và ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển nhanh và bền vững Thừa Thiên- Huế trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế.

Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; củng cố vị thế là trung tâm văn hóa lớn và đặc sắc của cả nước.

Cách thức tổ chức thực hiện

Năm 2020, Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về "Xây dựng Thừa Thiên - Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; và về cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên -Huế", tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ cho việc thực hiện và giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Ban cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan phối hợp với Tỉnh ủy Thừa Thiên -Huế xây dựng, thẩm định và trình Ủy Ban Thường vụ Quốc hội Đề án về "Xây dựng Thừa Thiên-Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế; và về cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên- Huế"; ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị và cụ thể hóa Nghị quyết của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội.

Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thừa Thiên- Huế nghiêm túc, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết. Phát huy cao độ sự đồng thuận của xã hội, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm đưa Nghị quyết đi ngay vào cuộc sống. Chuẩn bị thật kỹ Đề án về "Xây dựng Thừa Thiên -Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; và về cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa

Thiên -Huế" trình Chính phủ, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội vào năm 2020.Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương thường xuyên quan tâm, phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Thừa Thiên- Huế phát triển theo tinh thần Nghị quyết.

Các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước, nhất là các tỉnh ủy, thành ủy trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung cần tích cực xây dựng và củng cố mối quan hệ liên kết, hợp tác với tỉnh Thừa Thiên- Huế để thúc đẩy cùng nhau phát triển.

PV

  • Xin chờ trong giây lát...