Xây dựng, rèn luyện bản lĩnh chính trị lý tưởng sống cao đẹp cho Chiến sỹ quân đội nhân dân hiện nay (phần III)

Cập nhật: 06:00 | 20/12/2018
Tổ chức đoàn phải thật sự tích cực, chủ động trong đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy về chương trình hoạt động của đoàn; trong lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch, trong kiểm tra đánh giá kết quả, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm công tác...    

Để thực hiện tốt vấn đề đó, lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần phải làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, điều hành công tác thanh niên quân đội. Sự lãnh đạo, chỉ đạo phải thông qua các quy chế, quy định cụ thể và được thực hiện một cách có nền nếp, trong đó phải xác định rõ nội dung hoạt động của Đoàn Thanh niên; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức đoàn triển khai thực hiện các mặt công tác; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc bảo đảm cho các nghị quyết chuyên đề, quy chế, quy định về công tác thanh niên đi vào thực tiễn.

xay dung ren luyen ban linh chinh tri ly tuong song cao dep cho chien sy quan doi nhan dan hien nay phan iii
Ảnh minh họa

Phải chú ý gắn xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với xây dựng Đảng; gắn xây dựng đội ngũ đoàn viên với xây dựng đội ngũ đảng viên; phân công đảng viên phụ trách quần chúng thanh niên; phân công bí thư đảng phụ trách, bồi dưỡng trực tiếp bí thư đoàn cùng cấp. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", gắn liền với đấu tranh phòng, chống sự phai nhạt về lý tưởng, suy thoái về đạo đức lối sống cho thanh niên quân đội

Đây là một trong những nội dung giải pháp có ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cực vào việc xây dựng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, lý tưởng sống cao đẹp, góp phần giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” cho thanh niên quân đội hiện nay.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” qua gần 10 năm phát động đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, trong đó có bộ phận thanh niên quân đội.

xay dung ren luyen ban linh chinh tri ly tuong song cao dep cho chien sy quan doi nhan dan hien nay phan iii
Xây dựng tinh thần quân với dân một ý chí

Tuy nhiên, bên cạnh đó, ở một số cơ quan đơn vị, việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chưa được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, thường xuyên… Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và quần chúng, trong đó có bộ phận thanh niên trong quân đội phai nhạt lý tưởng, suy thoái về đạo đức, lối sống với các biểu hiện như chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, kèn cựa, địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc….

Thực trạng đó đặt ra yêu cầu cấp bách phải đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", gắn liền với đấu tranh phòng, chống sự phai nhạt về lý tưởng, suy thoái về đạo đức lối sống cho thanh niên quân đội. Để thực hiện tốt nội dung giải pháp này, cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu của Cuộc vận động; nhận thức đầy đủ những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thông qua đó, nâng cao sự thống nhất về nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi Cuộc vận động ở từng cơ quan, đơn vị và toàn quân. Đặc biệt cần gắn việc học tập với việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho thanh niên quân đội, trong đó chú trọng vấn đề làm theo; gắn xây dựng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng với việc ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện phai nhạt lý tưởng, suy thoái về đạo đức, lối sống cho mỗi cán bộ, chiến sỹ…

xay dung ren luyen ban linh chinh tri ly tuong song cao dep cho chien sy quan doi nhan dan hien nay phan iii
Luôn chắc tay súng bảo vệ tổ quốc

Xây dựng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, lý tưởng sống cao đẹp cho thanh niên Quân đội trong giai đoạn hiện nay là một trong những vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Thực hiện tốt nhưng nội dung giải pháp nên trên góp phần quan trọng trong việc giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, để quân đội ta thật sự là Quân đội nhân dân, quân đội cách mạng của dân, do dân và vì dân.

Lê Vân Nam

  • Xin chờ trong giây lát...