Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn: Triển khai Nghị quyết Trung ương 11 chất lượng, thiết thực, không qua loa, hình thức

Cập nhật: 20:55 | 12/02/2020
Chiều 12/2, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XII và một số văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII... tới đảng viên trong Ban Chấp hành Đảng bộ cùng đảng viên của các đảng bộ trực thuộc.
thu truong bo noi vu tran anh tuan trien khai nghi quyet trung uong 11 chat luong thiet thuc khong qua loa hinh thuc
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt các nội dung cơ bản chủ yếu và quan trọng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII) và một số văn bản mới của Đảng như: Nghị quyết số 53-NQ/TW về Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kết luận số 63-KL/TW về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài; Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền...

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông, đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước. Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Về công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025, phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cũng tại Hội nghị, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Trung ương, trong đó, tiếp tục đẩy mạnh chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch về mọi mặt, xây dựng tổ chức bộ máy vận hành thông suốt hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ. Đổi mới mô hình tăng trưởng, phù hợp với nền kinh tế thị trường, phù hợp các loại hình sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học vào sản xuất kinh doanh. Nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại, chủ động xử lý tốt các vấn đề an ninh phi truyền thống, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, giữ vững môi trường hòa bình ổn định phát triển...

Phát biểu kết luận và bế mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 11 khóa XII đầy đủ, chu đáo và chất lượng, thiết thực, không qua loa, hình thức; kết hợp nghe giới thiệu, luận giải trên hội trường với thảo luận, tự đọc, tự nghiên cứu. Các cấp ủy đảng có hình thức tổ chức học tập, quán triệt và xác định nội dung quán triệt cho phù hợp với từng đối tượng, từng cấp. Việc học tập, quán triệt các nghị quyết là trách nhiệm chung của mọi cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy đảng cần khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung của Nghị quyết, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Ông Trần Anh Tuấn lưu ý các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chủ động rà soát lĩnh vực mình phụ trách, các nội dung, trên tinh thần nêu gương, phấn đấu từ nay đến cuối năm tất cả các cơ quan, đơn vị đều hoàn thành nhiệm vụ chính trị và kế hoạch đề ra. Đảng ủy sẽ nghiên cứu xây dựng kế hoạch hành động để toàn đảng bộ thực hiện Nghị quyết, nhất là việc gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên, mà trước hết là các đồng chí trong cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ, xây dựng đơn vị đoàn kết, tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ giao.

PV

  • Xin chờ trong giây lát...