Thanh Hóa: Sai phạm có hệ thống tại dự án Khu thương mại dịch vụ tổng hợp Đông Tân

Cập nhật: 14:30 | 27/07/2020
Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kết luận, chỉ rõ nhiều sai phạm diễn ra tại Dự án Khu thương mại dịch vụ tổng hợp xã Đông Tân, thành phố Thanh Hóa do Công ty TNHH 59 An Hoạch Đông làm chủ đầu tư.

Theo đó, Dự án Khu thương mại dịch vụ tổng hợp xã Đông Tân do Công ty TNHH 59 An Hoạch Đông làm chủ đầu tư được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3767/QĐ-UBND ngày 29/9/2016; Địa điểm thực hiện dự án ở Xã Đông Tân, thành phố Thanh Hóa (Quyết định số 3767/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa được ban hành trên cơ sở báo cáo và tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3772/SKHĐT-KTĐN).

Theo Quyết định số 3767/QĐ-UBND, diện tích khu đất mà Công ty TNHH 59 An Hoạch Đông được chấp thuận để thực hiện dự án là 10.000m2. Hiện trạng, quy hoạch khu đất được xác định tại các thửa đất số 916, 960, 959, 958, 915, 961, 918, 917, 1016, 1017, 1015, 1013, 1012, 1011, tờ số 09, Bản đồ địa chính xã Đông Tân, tỉ lệ 1/2000, đo vẽ năm 2012.

Tuy nhiên, tại Văn bản số 3772/SKHĐT-KTĐN ngày 12/9/2016 mà Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa lại thể hiện, hiện trạng quy hoạch khu đất được xác định tại các thửa đất số 916, 960, 959, 958, 915, 961, 918, 917, 1016, 1017, 1015, 1013, 1012, 1011, 1014 tờ số 09, Bản đồ địa chính xã Đông Tân, tỷ lệ 1/2000, đo vẽ năm 2012. Như vậy, Quyết định chấp thuận đầu tư của UBND tỉnh Thanh Hóa thiếu 01 thửa đất (thửa 1014) so với văn bản báo cáo và tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Về trình tự, thủ tục phê duyệt dự án đầu tư, kết luận thanh tra nêu rõ, ngày 24/11/2017, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa mới có Văn bản số 6555/SXD-HĐXD thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án của Công ty TNHH 59 An Hoạch Đông, thế nhưng trước đó, ngày 07/7/2017, Công ty này đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-AHĐ về việc phê duyệt đầu tư xây dựng dự án.

thanh hoa sai pham co he thong tai du an khu thuong mai dich vu tong hop dong tan
Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh có nội dung không phù hợp với Quyết định phê duyệt Chủ trương đầu tư và Văn bản số 876/CV-HĐND ngày 23/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Ngoài ra, Công ty TNHH 59 An Hoạch Đông không tổ chức thẩm định báo cáo khả thi của dự án, chưa đánh giá về sự phù hợp, mức độ đáp ứng đối với chủ trương đầu tư theo quy định tại Điểm c, Khoản 5, Điều 10, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/5/2015 của Chính phủ và Điều 9, Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH 59 An Hoạch Đông không kịp thời lập hồ sơ xin điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi phê duyệt dự án đầu tư theo quy định tại Điều 36, Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ.

Về thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, qua thanh tra cho thấy, tại Tờ trình số 396/TTr-STNMT ngày 03/4/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh có nội dung không phù hợp với Quyết định phê duyệt Chủ trương đầu tư và Văn bản số 876/CV-HĐND ngày 23/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho Công ty TNHH 59 An Hoạch Đông nhưng có 3 thửa đất (tổng diện tích 494,4 m2; các thửa số 1010, 1056, 1057) không có trong Quyết định chấp thuận chủ trương số 3767/QĐ- UBND ngày 29/9/2016 và Công văn số 876/CV-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ngày 23/12/2016.

Khi phát hiện có sự chênh lệch tăng diện tích thực tế 11.142m2 theo Trích lục bản đồ địa chính khu đất số 862/TLBĐ so với Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời không yêu cầu Chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi tham mưu cho UBND ký Quyết định thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất số 1221/QĐ-UBND ngày 06/4/2018.

thanh hoa sai pham co he thong tai du an khu thuong mai dich vu tong hop dong tan
Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng chưa kịp thời tiến hành kiểm tra về quản lý trật tự xây dựng Dự án theo quy định tại Điều 8, điều 9, Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Tham mưu diện tích đất trồng lúa chuyển đổi sang đất thương mại dịch vụ 10.655,4m2 (vượt 655,4 m2) so với diện tích cho phép tại Văn bản số 876/CV-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ngày 23/12/2016, khi chưa được HĐND tỉnh phê duyệt, cho phép chuyển đổi bổ sung phần diện tích đất trồng lúa tăng thêm để thực hiện dự án 655,4 m2.

Về tiến độ thực hiện dự án, kết luận thanh tra thể hiện, Dự án Khu thương mại dịch vụ tổng hợp xã Đông Tân đang trong quá trình xây dựng, các hạng mục công trình đang thi công sai so với nội dung Giấy phép xây dựng số 2127/GPXD ngày 27/4/2018 (sai định vị công trình, chỉ giới xây dựng so với MBQH, sai so với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được thẩm định). Hiện tại dự án đang chậm tiến độ so với Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 3767/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Về công tác kiểm tra xây dựng dự án, kết luận thanh tra chỉ rõ, Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng chưa kịp thời tiến hành kiểm tra về quản lý trật tự xây dựng Dự án theo quy định tại Điều 8, điều 9, Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Các phòng, ban chuyên môn của UBND thành phố, UBND xã Đông Tân chưa quản lý, giám sát chặt chẽ về trật tự xây dựng trên địa bàn; chưa kịp thời phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng để thực hiện việc kiểm tra theo quy định, phát hiện và xử lý các vi phạm, đã để cho Công ty xây dựng không đúng MBQH xây dựng và Giấy phép xây dựng.

Đội quy tắc Đô thị thành phố tiến hành 02 cuộc kiểm tra về quản lý trật tự xây dựng tại dự án. Tại thời điểm kiểm tra, Công ty đã xây dựng các công trình vi phạm, tuy nhiên kết quả kiểm tra không phát hiện vi phạm.

Kết luận thanh tra khẳng định, để xảy ra các sai phạm nói trên, trách nhiệm tham mưu, thẩm định, quản lý thuộc về: Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; UBND thành phố Thanh Hóa và UBND xã Đông Tân.

thanh hoa sai pham co he thong tai du an khu thuong mai dich vu tong hop dong tan
Đội quy tắc Đô thị thành phố Thanh Hóa tiến hành 02 cuộc kiểm tra về quản lý trật tự xây dựng tại dự án. Tại thời điểm kiểm tra, Công ty đã xây dựng các công trình vi phạm, tuy nhiên kết quả kiểm tra không phát hiện vi phạm

Trên cơ sở những sai phạm đã được chỉ ra, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Dừng việc đầu tư xây dựng các hạng mục công trình vi phạm, đến khi được cấp có thẩm quyền cho phép; Yêu cầu Công ty chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và các quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền; đảm bảo tiến độ đầu tư và phát huy hiệu quả của dự án.

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Thanh Hóa, UBND xã Đông Tân kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân đối với các thiếu sót, vi phạm đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra.

Chỉ đạo Sở Xây dựng tiến hành xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng đối với Công ty TNHH 59 An Hoạch Đông theo quy định tại Điều 15, Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ.

Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt bổ sung chuyển đổi mục đích đất trồng lúa sang đất thương mại dịch vụ đối với phần diện tích vượt, tăng 655,4 m2 đã giao, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho Công ty TNHH 59 An Hoạch Đông.

Chỉ đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Công ty TNHH 59 An Hoạch Đông thực hiện các bước, trình tự thủ tục đầu tư, triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành.

Báo điện tử Tầm nhìn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc kết quả thực hiện kết luận thanh tra và kết quả kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan đến sai phạm diễn ra tại Dự án Khu thương mại dịch vụ tổng hợp xã Đông Tân do Công ty TNHH 59 An Hoạch Đông làm chủ đầu tư.

Thiên Vân

  • Xin chờ trong giây lát...