Thanh Hóa: Nhiều khuyết điểm, vi phạm trong công tác cán bộ

Cập nhật: 11:22 | 04/12/2019
Thông báo kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ cho thấy, công tác cán bộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn từ đến 01/01/2017 đến ngày 31/03/2019) bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn tồn tại nhiều khuyết điểm, vi phạm.

Hàng loạt khuyết điểm, vi phạm trong công tác cán bộ

Theo đó, ngày 19/11/2019, Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành văn bản số 595/TB-TTBNV thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét tuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức, lãnh đạo quản lý; số lượng cấp phó; quản lý hồ sơ công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Thanh Hóa. Bên cạnh những kết quả đạt được, kết luận cũng chỉ rõ nhiều khuyết điểm, vi phạm.

Về căn cứ pháp lý, một số văn bản của UBND tỉnh quy định về chính sách đào tạo, thu hút người tốt nghiệp đại học, sau đại học được tuyển dụng, bố trí, sắp xếp vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức thuộc UBND tỉnh hoặc vào công chức cấp xã không qua tuyển dụng theo quy định là không đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Về quản lý, sử dụng biên chế công chức, còn 13 cơ quan, tổ chức sử dụng biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2010/NĐ-CP vượt quá so với chỉ tiêu được UBND tỉnh giao; 18 cơ quan, tổ chức sử dụng biên chế viên chức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước.

Về tuyển dụng công chức, qua kiểm tra 120 hồ sơ cho thấy, có 27 hồ sơ chưa đảm bảo trình tự, thủ tục tuyển dụng; 37 hồ sơ chưa đảm bảo thành phần hồ sơ; 29 công chức được tuyển dụng chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học; 03 công chức chưa được xếp ngạch, bậc lương theo quy định; có 07 trường hợp được xét chuyển từ công chức cấp xã thành công chức cấp huyện nhưng trước đó chưa được tuyển dụng vào công chức cấp xã; 15 công chức được xét chuyển chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học; một số hồ sơ xét chuyển không đảm bảo thành phần hồ sơ.

thanh hoa nhieu khuyet diem vi pham trong cong tac can bo
Thông báo kết luận của Thanh tra Bộ Bội vụ

Về bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, có 94 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh như: Bằng chuyên môn không phù hợp với vị trí việc làm, thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ dành cho lãnh đạo cấp sở hoặc nghiệp vụ chuyên ngành; Một số trình tự, thủ tục bổ nhiệm chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm như: Chủ trương, phê duyệt chủ trương; đề xuất phương án nhân sự; tập thể lãnh đạo thảo luận, biểu quyết (đối với hồ sơ bổ nhiệm lần đầu nguồn tại chỗ); trao đổi với người được bổ nhiệm; làm việc với cơ quan, tổ chức nơi đi, nơi đến nhận xét (đối với hồ sơ bổ nhiệm lần đầu nguồn nơi khác); đánh giá, nhận xét của thủ trưởng cơ quan, tổ chức đối với công chức được xem xét bổ nhiệm lại. Ngoài ra, thời điểm làm quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 168 công chức còn chậm hoặc sớm so với quy định.

Về số lượng cấp phó, có 02 cơ quan, tổ chức và 09 phòng, ban chuyên môn thuộc cấp sở có số lượng cấp phó vượt quá so với quy định.

Về quản lý hồ sơ công chức, hồ sơ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch UBND tỉnh không được lưu giữ tại Sở Nội vụ theo phân cấp quản lý; hồ sơ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức chưa đảm bảo thành phần theo quy định (thiếu phiếu bổ sung lý lịch công chức; chưa lập mã số hồ sơ để lưu trữ; chưa mở sổ đăng ký, sổ giao nhận, sổ theo dõi, khai thác, sử dụng); nhiều cơ quan, tổ chức chưa thực hiện báo cáo việc quản lý hồ sơ công chức theo quy định….

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thực hiện đúng, đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; quản lý hồ sơ công chức; báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để tiến hành rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức do địa phương ban hành theo thẩm quyền, cập nhật, sửa đổi và ban hành các văn bản mới để thay thế, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

thanh hoa nhieu khuyet diem vi pham trong cong tac can bo
Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với các trường hợp từ sau 28/12/2017 không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, vi phạm về trình tự, thủ tục theo quy định

Tỉnh tiến hành rà soát, xử lý theo thẩm quyền và theo các văn bản hướng dẫn của Đảng đối với các trường hợp được sắp xếp, bố trí vào làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước theo chính sách thu hút của tỉnh không qua tuyển dụng công chức kể từ thời điểm Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành (trong đó có 10 trường hợp nằm trong giai đoạn thanh tra); bố trí công tác phù hợp đối với 3 công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp sở có bằng chuyên môn chưa phù hợp với vị trí việc làm; giao biên chế công chức, viên chức cho các cơ quan, tổ chức theo đúng quy định; thực hiện việc quản lý hồ sơ công chức theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo rà soát về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay, kịp thời phát hiện các trường hợp còn chưa đáp ứng để có kế hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng, khắc phục; quy định thời hạn để các công chức hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu; miễn nhiệm, không bổ nhiệm lại, thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với các trường hợp không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục quy định.

Tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, tổ chức rà soát, xử lý đối với 33 trường hợp (trong đó có 6 trường hợp tuyển dụng theo chính sách thu hút; 2 trường hợp quyết định tuyển dụng công chức không có căn cứ tuyển dụng; 2 trường hợp chưa làm quy trình xét chuyển từ cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên và 8 trường hợp chuyển từ viên chức, người có kinh nghiệm công tác thành công chức; 7 trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng công chức; chuyển xếp ngạch không qua thi 5 trường hợp; tuyển dụng không đúng phương thức 1 trường hợp; không thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục tuyển dụng 2 trường hợp; 44 công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sau thời điểm 28/12/2017 còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn danh; bố trí công tác phù hợp đối với 4 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có bằng chuyên môn hoặc ngạch công chức chưa phù hợp với vị trí việc làm. Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị lãnh đạo tỉnh rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay, kịp thời phát hiện các trường hợp được bổ nhiệm trước ngày 28/12/2017 còn chưa đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn để cử đi đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung, hoàn thiện trong năm 2019; miễn nhiệm, không bổ nhiệm lại, thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với các trường hợp từ sau 28/12/2017 không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, vi phạm về trình tự, thủ tục theo quy định.

Tỉnh chấm dứt việc sử dụng 56 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính; không thực hiện việc ký và sử dụng lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại trên để có hình thức xử lý phù hợp.

Thiên Vân

  • Xin chờ trong giây lát...