Thanh Hóa: Một số huyện bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thiếu điều kiện, tiêu chuẩn

Cập nhật: 08:00 | 05/08/2020
Mặc dù các quy định của Trung ương, của tỉnh Thanh Hóa đã nêu rất rõ các điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý, nhưng một số huyện trên địa bàn vẫn bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thiếu điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu có được cho thấy, từ ngày 10/7/2017 đến ngày 31/12/2019, UBND huyện Lang Chánh đã bổ nhiệm tổng số 76 viên chức (sự nghiệp giáo dục 72 người, sự nghiệp khác 4 người). Trong đó, bổ nhiệm lần đầu (bao gồm điều động và bổ nhiệm chức vụ cao hơn) 13 người, bổ nhiệm lại 49 người, điều động và bổ nhiệm 14 người, kéo dài thời gian giữ chức vụ 5 người.

Tại huyện Quảng Xương, từ ngày 10/7/2017 đến ngày 31/12/2019, UBND huyện đã bổ nhiệm tổng số 126 viên chức (sự nghiệp giáo dục 116 người, sự nghiệp khác 10 người). Trong đó, bổ nhiệm lần đầu (bao gồm điều động và bổ nhiệm chức vụ cao hơn) 27 người, bổ nhiệm lại 91 người, điều động và bổ nhiệm 8 người.

Cũng trong thời gian trên, UBND huyện Yên Định đã bổ nhiệm tổng số 105 viên chức (sự nghiệp giáo dục 94 người, sự nghiệp khác 11 người). Trong đó, bổ nhiệm lần đầu (bao gồm điều động và bổ nhiệm chức vụ cao hơn) 35 người, bổ nhiệm lại 65 người, điều động và bổ nhiệm 5 người.

thanh hoa mot so huyen bo nhiem vien chuc giu chuc vu lanh dao quan ly thieu dieu kien tieu chuan
UBND huyện Lang Chánh đã bổ nhiệm 03 trường hợp thiếu chứng chỉ Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên và 01 trường hợp thiếu bằng Trung cấp lý luận chính trị trở lên

Theo đó, hầu hết viên chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp trực thuộc ở các huyện (Lang Chánh, Quảng Xương, Yên Định) đều đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo Quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa; Quy trình bổ nhiệm theo quy định của cấp ủy cùng cấp. Nói như vậy không có nghĩa là vấn đề bổ nhiệm ở các huyện này đảm bảo đúng tuyệt đối theo quy định.

Theo kết luận của cơ quan chức năng tỉnh thanh Hóa, thời gian qua, UBND huyện Lang Chánh đã bổ nhiệm 03 trường hợp thiếu chứng chỉ Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên (Trịnh Duy An, GĐ Trung tâm VH-TT&DL; Hà Bá Nghĩa, PGĐ Trung tâm VH-TT&DL; Lê Minh Đức, PGĐ Trung tâm VH-TT&DL), 01 trường hợp thiếu bằng Trung cấp lý luận chính trị trở lên (Lê Thị Thanh, PHT Trường MN Tam Văn).

UBND huyện Quảng Xương có 20 trường hợp bổ nhiệm lần đầu (bao gồm cả điều động và bổ nhiệm chức vụ mới cao hơn) không có trong quy hoạch tại thời điểm bổ nhiệm; 01 trường hợp thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước (Trần Văn Tấn, BQL dự án đầu tư XD); 19 trường hợp để quá thời hạn 5 năm giữ chức vụ mới thực hiện quy trình bổ nhiệm lại.

thanh hoa mot so huyen bo nhiem vien chuc giu chuc vu lanh dao quan ly thieu dieu kien tieu chuan
UBND huyện Quảng Xương có 20 trường hợp bổ nhiệm lần đầu (bao gồm cả điều động và bổ nhiệm chức vụ mới cao hơn) không có trong quy hoạch tại thời điểm bổ nhiệm

UBND huyện Yên Định có 05 trường hợp bổ nhiệm thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước (Trần Thị Quân, GĐTT Dịch vụ NN; Lê Thị Liên, PGĐTT Dịch vụ NN; Vũ Văn Tới, Phó GĐ TTVH,TT; Lê Tiến Dũng, Phó GĐ TTVH,TT; Lê Văn Hồng, Phó GĐ TTVH,TT); 18 trường hợp để quá thời hạn 5 năm giữ chức vụ mới thực hiện quy trình bổ nhiệm lại.

Về tiêu chuẩn chức danh viên chức lãnh đạo, quản lý và số lượng cấp phó đơn vị sự nghiệp trực thuộc, kết luận cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa nêu rõ, vẫn còn một bộ phận viên chức lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chức danh.

Cụ thể, tại UBND huyện Lang Chánh, ở khối Giáo dục và Đào tạo có 01 trường hợp thiếu Trung cấp lý luận chính trị , 01 trường hợp thiếu chứng chỉ ngoại ngữ, 03 trường hợp thiếu chứng chỉ tin học. Ở sự nghiệp khác có 3 trường hợp thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước, 01 trường hợp thiếu chứng chỉ tin học, 01 trường hợp thiếu chứng chỉ ngoại ngữ.

Tại UBND huyện Quảng Xương, ở khối Giáo dục và Đào tạo có 02 trường hợp thiếu Trung cấp lý luận chính trị, 09 trường hợp thiếu chứng chỉ ngoại ngữ, 03 trường hợp thiếu chứng chỉ tin học. Ở sự nghiệp khác có 01 trường hợp thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước.

thanh hoa mot so huyen bo nhiem vien chuc giu chuc vu lanh dao quan ly thieu dieu kien tieu chuan
UBND huyện Yên Định có 05 trường hợp bổ nhiệm thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước

Tại UBND huyện Yên Định, ở khối Giáo dục và Đào tạo có 07 trường hợp thiếu chứng chỉ ngoại ngữ, 04 trường hợp thiếu chứng chỉ tin học. Ở sự nghiệp khác có 05 trường hợp thiếu trung cấp lý luận chính trị.

Trên cơ sở những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra, cơ quan thanh tra kiến nghị các huyện Lang Chánh, Quảng Xương, Yên Định kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan trong việc bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp thiếu điều kiện, tiêu chuẩn quy định.

Rà soát các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước (Trong đó có các trường hợp nêu tại Mục 2 Phần II Kết luận thanh tra), xử lý, khắc phục theo nội dung Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kết luận số 928-KL/TU ngày 11/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa và các quy định của Đảng, Nhà nước liên quan.

Trên cơ sở Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt, rà soát tiêu chuẩn chức danh viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, xác định rõ các trường hợp chưa đảm bảo tiêu chuẩn so với yêu cầu vị trí việc làm, có kế hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm.

Rà soát về số lượng cấp phó của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, có kế hoạch và thực hiện việc điều chuyển cấp phó từ nơi thừa đến nơi thiếu. Không bổ nhiệm mới cấp phó viên chức lãnh đạo, quản lý trong điều kiện đang có dôi dư ở từng loại hình đơn vị sự nghiệp.

Thiên Vân

  • Xin chờ trong giây lát...