Thạch Thành (Thanh Hóa): Nhiều hạn chế, thiếu sót trong thực hiện Luật tiếp công dân; khiếu nại; tố cáo; thanh tra và phòng, chống tham nhũng

Cập nhật: 11:45 | 30/03/2020
Năm 2017 và 2018, bên cạnh những kết quả đã đạt được, UBND huyện Thạch vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Theo kết luận của cơ quan thanh tra; căn cứ vào hồ sơ, tài liệu mà phóng viên có được cho thấy, những hạn chế, khuyết điểm mà UBND huyện Thạch Thành mắc phải tập trung chủ yếu ở một số lĩnh vực sau:

Đối với việc thực hiện Luật thanh tra: Quá trình xây dựng kế hoạch thanh tra, UBND huyện Thạch Thành chưa tập trung vào một số lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm; Một số thủ tục trong hoạt động thanh tra chưa đảm bảo quy định (như: nội dung ghi chép nhật ký còn chưa đầy đủ, chưa có báo cáo thành viên đoàn thanh tra, họp rút kinh nghiệm đoàn thanh tra).

thach thanh thanh hoa nhieu han che thieu sot trong thuc hien luat tiep cong dan khieu nai to cao thanh tra va phong chong tham nhung Thanh Hóa: Công ty cổ phần Flamingo Holding Group đang bán cái gì ở biển Hải Tiến?
thach thanh thanh hoa nhieu han che thieu sot trong thuc hien luat tiep cong dan khieu nai to cao thanh tra va phong chong tham nhung Làm rõ việc đấu nối tại dự án Khu trung tâm thương mại và nhà phố Eden
thach thanh thanh hoa nhieu han che thieu sot trong thuc hien luat tiep cong dan khieu nai to cao thanh tra va phong chong tham nhung Bắt giữ Trưởng phòng của Cục thuế Thanh Hóa cưỡng đoạt 100 triệu đồng của doanh nghiệp

Đối với việc thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: UBND huyện Thạch Thành còn lúng túng trong việc mở sổ, phân loại đơn thư; việc xử lý đơn thư còn chậm, theo dõi kết quả giải quyết đơn còn chưa kịp thời.

Đối với việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng: Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tiếp nhận, mở sổ theo dõi và trả kết quả thủ tục hành chính còn chưa chi tiết. Một số thủ tục hành chính tại UBND huyện Thạch Thành chưa được thực hiện tại bộ phận một cửa; Còn 6.871 hồ sơ thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế hạ tầng không thực hiện qua bộ phận một cửa. Phòng Tài nguyên và Môi trường thu 305.144.000 đồng lệ phí thuộc các lĩnh vực do phòng quản lý nhưng không nộp kho bạc, mà chỉ trích nộp vào ngân sách 20%, số còn lại 80% để chi trực tiếp tại phòng là chưa đúng quy định.

Bộ phận một cửa và các phòng chuyên môn chưa thực hiện xây dựng dự toán thu, xác định tỷ lệ để lại và quản lý, sử dụng các loại phí theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ và Quyết định số 4764/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh Thanh Hoá. Việc công khai, minh bạch, chấp hành các quy định trong quản lý đất đai, ĐTXDCB, một số thủ tục còn chưa đúng quy định.

thach thanh thanh hoa nhieu han che thieu sot trong thuc hien luat tiep cong dan khieu nai to cao thanh tra va phong chong tham nhung
Trụ sở UBND huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Lập cấp dự toán bổ sung chi phí quản lý dự án cho Ban quản lý dự án tăng thêm 234.000.000 đồng/274.298.000 đồng, không đúng quy định về định mức chi phí quản lý dự án và đầu tư xây dựng của Bộ Xây dựng.

Việc lập dự toán, thảo luận để xây dựng dự toán hàng năm chưa căn cứ định mức phân bổ theo biên chế được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Quyết định số 4762/2016/QĐ-UBND ngày ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh; Một số khoản chi còn vượt định mức so với quy định và dự toán được duyệt.

Việc phân bổ, giao dự toán đầu năm cho các đơn vị dự toán ngân sách chưa đúng quy định của Luật ngân sách; Sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện chi thường xuyên quản lý hành chính năm 2017 là chưa hợp lý; Bố trí vốn nợ đọng xây dựng cơ bản trong năm 2017-2018 còn thấp, đặc biệt là bố trí vốn nợ đọng xây dựng cơ bản đối với các công trình do các xã làm chủ đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã….

Cơ quan thanh tra cũng chỉ rõ, để xảy ra những hạn chế, thiếu sót nêu trên trách nhiệm chung thuộc UBND, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành giai đoạn được kiểm tra, đặc biệt là năm 2017 tới khoảng nửa đầu năm 2018; trách nhiệm trực tiếp thuộc về Trưởng các phòng chuyên môn, các công chức được phân công phụ trách, thực hiện nhiệm vụ.

Trên cơ sở đó, cơ quan thanh tra kiến nghị, UBND, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân có thiếu sót, vi phạm nêu trong kết luận thanh tra; UBND tỉnh thanh Hóa ban hành văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành thực hiện nghiêm kết luận thanh tra.

Được biết, ngày 25/03/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn số 3594/UBND-KSTTHCNC chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành thực hiện nghiêm túc kết luận và kiến nghị của cơ quan thanh tra; Đồng thời giao cơ quan thanh tra theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Thiên Vân

  • Xin chờ trong giây lát...