• cham pha trung quoc
    07:05 | 09/02/2019
    Ngay khi lập nước, họ gọi tên nước là Trung Quốc, nước ở trung tâm thế giới. Đến đời nhà Chu, có thêm từ Trung Hoa, xứ văn minh ở trung tâm. Còn nhiều tên khác nữa, như Trung Nguyên, Trung Hạ, Thần Châu... đều có ý nghĩa chỉ xứ trung tâm trời đất.