• de xuat quy dinh he thong bao dam go hop phap viet nam
    09:19 | 31/05/2019
    Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam đối với nhập khẩu, xuất khẩu gỗ, sản phẩm gỗ; tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục phân loại doanh nghiệp xuất khẩu gỗ, sản phẩm gỗ; quản lý nguồn gốc gỗ nhập khẩu.