• quang ngai banh hanh ke hoach thi tuyen giao vien nam 2019
    08:02 | 24/05/2019
    Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi năm 2019. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT và các huyện, thành phố tiếp tục tuyển dụng 845 giáo viên cho các cơ sở giáo dục trực thuộc.