• ban giai phap thuc day co che mot cua quoc gia
    13:05 | 13/04/2018
    Ngày 12/4, Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về công tác chuẩn bị Hội nghị chuyên đề “Giải pháp thúc đẩy phát triển cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại”.
1 2