• than trong yeu to co ban bao dam chat luong tac pham bao chi
    06:33 | 02/06/2019
    Hiện nay trong toàn quốc có gần 20.000 hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, trong đó phần lớn là nhà báo chuyên nghiệp đang có mặt ở khắp đất nước đi sát mọi lĩnh vực của đời sống xã hội để phản ánh kịp thời, sinh động phong trào hành động cách mạng của các tầng lớp nhân dân; cổ vũ công cuộc đổi mới; phát hiện, nêu gương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí; chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; gắn kết Việt Nam với bạn bè quốc tế.