• nhung bai hoc lon tu nha cach mang nha bao truong chinh phan ii
    06:00 | 17/06/2019
    Đầu năm 1942, đồng chí Trường Chinh quyết định lập ra tờ báo Cứu quốc làm cơ quan cổ động trung ương của Việt Minh. Tiếp theo, tháng 10.1942 đồng chí lại lập ra tờ báo Cờ giải phóng làm cơ quan ngôn luận trung ương của Đảng, đồng thời cho xuất bản Tạp chí Cộng sản làm diễn đàn chính trị tư tưởng của Đảng.  
  • nhung bai hoc lon tu nha cach mang nha bao truong chinh phan i
    06:32 | 16/06/2019
    Trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc nhiều cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng vừa là những nhà tư tưởng, nhà lý luận chính trị xuất sắc vừa là những nhà tổ chức báo chí và nhà báo tài ba.