• ngan chan hanh vi tuyen truyen dao trai phep o vung cao
    07:40 | 06/11/2019
    Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, gần đây, một số đối tượng lợi dụng điều kiện kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ba Chẽ còn khó khăn, hạn chế về nhận thức để lôi kéo, tham gia sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.