• nhin vay ma khong phai vay
    08:03 | 03/05/2019
    Trên đời có nhiều việc thực là lạ lùng mà việc nhìn vậy mà không phải vậy là một trong những chuyện đó. Nếu ai nói mấy vị Bộ trưởng đường đường oai vệ chuyên lên giọng giáo huấn thiên hạ hay một người trong bộ máy bảo vệ pháp luật lại là tội phạm  thì khó có ai tin. Nhưng chuyện này lại đã xảy ở ta, không những một vài vụ lẻ tẻ mà còn quá nhiều.