• 9 loai cong trinh phai quan trac khi tuong thuy van
    13:35 | 08/06/2019
    Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn. Tại dự thảo, Bộ đã đề xuất điều chỉnh, bổ sung công trình phải quan trắc quy định tại khoản 3 Điều 13 của Luật khí tượng thủy văn.