• canh sat giao thong toan quoc dam bao trat tu an toan giao thong tham gia phong chong dich covid 19
    11:44 | 07/04/2020
    Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) vừa có điện chỉ đạo Cảnh sát Giao thông Công an các đơn vị, địa phương triển khai các biện pháp cấp bách gồm: Quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, khuyến cáo của Bộ Y tế trong việc phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời phải duy trì các hoạt động nghiệp vụ để bảo đảm trật tự an toàn giao thông.