Kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy toàn diện trong chiến dịch Điện Biên Phủ (phần II)

Cập nhật: 06:31 | 05/05/2019
Trên mặt trận chính trị, ngoại giao, văn hoá xã hội, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những chính sách đúng đắn phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc cho kháng chiến và Chiến dịch Điện Biên Phủ. Hệ thống chính quyền các cấp được xây dựng và phát huy tác dụng.
Những ngày cuối cùng của chiến dịch

Hội đồng nhân dân các cấp bước đầu được củng cố phát huy vai trò là tổ chức đại diện cho nhân dân ở cơ sở. Mặt trận Liên Việt ra đời, đã tập hợp và động viên mọi lực lượng nhân dân ở các thành phần dân tộc tham gia kháng chiến chống Pháp, góp phần làm nên thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế từ sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng ta đã có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần quyết định tạo nên tiềm lực vật chất, tinh thần cho sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Hệ thống trường lớp không ngừng được mở rộng, đội ngũ giáo viên ngày càng tăng, đã góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước.

Nhân dân các dân tộc luôn sát cánh cùng bộ đội

Hệ thống bệnh viện, bệnh xá, đội điều trị vừa phục vụ kháng chiến vừa chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Các nhà giáo, y sĩ, bác sĩ và văn nghệ sĩ đã đóng góp không nhỏ vào việc xây dựng đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tạo động lực phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc bảo đảm cho Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi. Trong hoàn cảnh kháng chiến, ta đã thanh toán nạn mù chữ cho 4 triệu 10 vạn người.

Ở Bắc Bộ, có 1000 xã thanh toán xong nạn mù chữ. Việc thanh toán nạn mù chữ cho đồng bào dân tộc ít người đã được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm. Trên mặt trận ngoại giao, mặc dù đất nước bị kẻ thù bao vây, trong điều kiện tuyên truyền quốc tế bị hạn chế, nhưng cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta với đường lối đối ngoại đúng đắn đã tranh thủ được sự đồng tình của bạn bè quốc tế, đặc biệt là sự ủng hộ của Liên Xô, Trung Quốc, nhân dân và các nước thuộc địa của Pháp, Kiều bào ta ở nước ngoài.

Công tác binh vận cũng được đẩy mạnh

Như vậy, khối đại đoàn kết dân tộc được Đảng ta xây dựng dựa trên cơ sở lợi ích chung của toàn dân tộc phù hợp với lợi ích chung của mọi giai cấp, tầng lớp. Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm chăm lo xây dựng những chính sách cụ thể đối với các dân tộc, các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân, đồng bào Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Theo đó, đã tập hợp, đoàn kết, giác ngộ và tổ chức các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, mọi người yêu nước để hình thành và phát triển lực lượng, động viên, cổ vũ cả về tinh thần và vật chất cho cán bộ, chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ. Thắng lợi của chúng ta trong cuộc đọ sức quyết chiến chiến lược ở Điện Biên Phủ năm 1954 chứng tỏ sức mạnh vượt trội của chúng ta so với thực dân Pháp xâm lược. Sức mạnh đó không phải từ vũ khí tối tân, từ một nền kinh tế công nghiệp hiện đại hay một quân đội nhà nghề mà là từ sức mạnh tổng hợp của đất nước, sức mạnh của tinh thần đoàn kết, ý chí quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta.

Vũ khí hiện đại cũng không cứu được quân đội viễn chinh thua trận

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Lúc đầu địch mạnh hơn ta gấp trăm gấp ngàn lần về vật chất. Nhưng về tinh thần và chính trị ta mạnh hơn địch gấp trăm gấp ngàn lần...Thắng lợi vĩ đại Điện Biên Phủ là kết quả tất nhiên của sự quyết tâm và cố gắng của toàn quân và dân ta”. Thắng lợi của chúng ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược mà đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ, một lần nữa khẳng định nếu phát huy được truyền thống đoàn kết toàn dân, "cả nước chung sức, toàn dân đánh giặc" thì không một kẻ thù nào khuất phục được dân tộc ta, đó là một chân lý. Chân lý này tiếp tục được khẳng định trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta.

Hiện nay, chúng ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hơn lúc nào hết, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong Chiến dịch Điện Biên Phủ cần phải được phát huy cao hơn nữa trong điều kiện mới. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng nhấn mạnh: “Đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của nước ta.

Ngày 7/5/1954 cờ đỏ sao vàng đã tung bay trên nóc hầm sở chỉ huy địch

Các dân tộc trong đại gia đình dân tộc Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, thương yêu, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Với những chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và tăng cường, phát huy ý chí tự lực, tự cường và nội lực của dân tộc, thế và lực của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Vì vậy, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay, bất luận trong hoàn cảnh nào, muốn giành thắng lợi chúng ta không được lơ là việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phải coi đó là cội nguồn của mọi thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng của Đảng./.

Phạm Ngọc Nhân

  • Xin chờ trong giây lát...