Kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy toàn diện trong chiến dịch Điện Biên Phủ (phần I)

Cập nhật: 06:35 | 04/05/2019
Cách đây tròn 65 năm, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu đã đi vào lịch sử thế giới như­ một chiến công chói lọi, đột phá vào thành trì của chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân. Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi là kết quả của sức mạnh tổng hợp của nhiều yếu tố.  
suc manh dai doan ket toan dan toc duoc phat huy toan dien trong chien dich dien bien phu phan i
Từng đoàn đân công ra hỏa tuyến bảo đảm cung cấp hậu cần cho bộ đội

Một trong những yếu tố cơ bản, quyết định tạo nên chiến thắng Điện Biên Phủ là sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nhờ có sự đoàn kết chặt chẽ và anh dũng hy sinh của toàn quân và toàn dân ta, chúng ta đã đại thắng ở Điện Biên Phủ”.

Chiến dịch Điện Biên Phủ là đỉnh cao về hoạt động quân sự trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta, xét cả về quy mô và tính chất. Theo kế hoạch Nava, thực dân Pháp và bọn can thiệp Mỹ đã biến Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm quân sự mạnh mà chúng cho là "pháo đài bất khả xâm phạm".

Ở đây, địch bố trí tới trên 16 ngàn quân tinh nhuệ cùng các vũ khí, phương tiện chiến tranh thuộc loại tối tân nhất. Muốn đánh thắng một tập đoàn cứ điểm quân sự mạnh như vậy, ngoài ý chí quyết tâm, tài thao lược và lòng dũng cảm, chúng ta phải tập trung một lực lượng lớn nhân lực, theo đó là bảo đảm hậu cần chiến dịch với khối lượng lớn chưa từng có so với các chiến dịch trước. Đó là một thách thức khắc nghiệt đối với chúng ta - một quốc gia mới giành được độc lập, nền kinh tế còn lạc hậu, nghèo nàn.

Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng lúc này là phải phát huy sức mạnh đại đoàn toàn dân tộc, động viên sức người, sức của cho chiến dịch với tinh thần "tất cả cho tiền tuyến", "tất cả để đánh thắng". Đảng, Bác Hồ đã chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp nhằm tạo cơ sở tăng cường đoàn kết toàn dân và thực hiện tinh thần đoàn kết này bằng hành động cụ thể để giành thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

suc manh dai doan ket toan dan toc duoc phat huy toan dien trong chien dich dien bien phu phan i
Bộ đội trên chiến trường luôn ngùn ngụt ý chí chiến tháng

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh cụ thể hoá, bổ sung, phát triển hoàn chỉnh ở tư tưởng của Người về tiến hành chiến tranh nhân dân. Người chỉ rõ: “Toàn dân kháng chiến nghĩa là tất cả dân, ai cũng đánh giặc. Bất kỳ đàn ông, đàn bà, người già, con trẻ, ai cũng tham gia kháng chiến. Tổ quốc là Tổ quốc chung. Tổ quốc độc lập, thì ai cũng được tự do. Nếu mất nước, thì ai cũng phải làm nô lệ”.

Vì vậy, Người kêu gọi tất cả các thành phần dân tộc Việt Nam phải đánh giặc bằng mọi vũ khí có trong tay: “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước”; Với phương châm “Toàn dân, toàn diện, lâu dài, tự lực cánh sinh”, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ nhiệm vụ của cả những người trực tiếp ra mặt trận, cả những người ở hậu phương: “Ở tiền tuyến, chiến sỹ hy sinh xương máu để bảo vệ non sông. Ở hậu phương, toàn dân ra sức tăng gia sản xuất, nuôi nhiều gà, vịt, lợn, bò, trồng nhiều ngô, khoai, đậu...thế là đồng bào ở hậu phương cùng ra sức tham gia kháng chiến”.

suc manh dai doan ket toan dan toc duoc phat huy toan dien trong chien dich dien bien phu phan i
Ngày 7/5/1954 đã đánh dấu cột mốc vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện đã được Đảng ta quán triệt và phát triển với tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng” ở Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam, từ vùng hậu phương Việt Bắc, Liên khu III, Liên khu IV, vùng mới giải phóng ở Tây Bắc, đến vùng du kích và căn cứ kháng chiến ở đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ, cả vùng tự do và vùng còn bị địch tạm chiếm đã tập trung mọi sức lực, của cải cho mặt trận Điện Biên Phủ.

Trong một khoảng thời gian ngắn, nhân dân ta đã huy động tới “…261.453 dân công cùng với 18.301.570 ngày công, 23.056 tấn gạo, 266 tấn muối, 1.909 tấn thực phẩm, 907 tấn thịt; 917 tấn lương thực khác …và hơn 20.991 xe đạp thồ, 736 xe thô sơ, 914 con ngựa thồ và 3.130 chiếc thuyền” cùng các phương tiện vận tải khác để phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ. Chính nhờ truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc được phát huy đã góp phần tạo nền tảng vật chất và tinh thần vững chắc để xây dựng, củng cố ý chí quyết tâm chiến đấu, lòng tin đánh thắng quân xâm lược của cán bộ, chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ.

Truyền thống đoàn kết, yêu nước, cội nguồn của sức mạnh đoàn kết dân tộc đã được phát triển lên tầm cao mới ở Chiến dịch Điện Biên Phủ, dựa trên cơ sở đường lối chính trị, các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

suc manh dai doan ket toan dan toc duoc phat huy toan dien trong chien dich dien bien phu phan i
Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc đã làm nên chiến thắng

Trên cơ sở phân tích sâu sắc hoàn cảnh, đặc điểm cụ thể của đất nước, Đảng đã hoạch định một cách đúng đắn đường lối, chính sách cụ thể nhằm tập hợp lực lượng đoàn kết của toàn dân, thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Đường lối “vừa kháng chiến, vừa kiến quốc” của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo dựng nên một thế trận chiến tranh nhân dân rộng khắp, quy tụ được sức mạnh của cả dân tộc vào Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Trên mặt trận kinh tế, Đảng chủ trương đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp quốc phòng, vận tải, thương mại, ban hành chính sách bãi bỏ các thứ thuế do thực dân Pháp đặt ra. Ở vùng tự do, Đảng chủ trương tịch thu ruộng đất, đồn điền của thực dân Pháp và bọn Việt gian, giao hoặc chia cho dân nghèo cày cấy.

Trong nông nghiệp, ruộng công được chia lại theo nguyên tắc dân chủ cho cả nam lẫn nữ. Chính sách ruộng đất đã đem lại quyền lợi thiết thực cho nông dân cả Bắc, Trung, Nam. Những chính sách trên đã cổ vũ mạnh mẽ nhân dân hăng say sản xuất, bảo vệ hậu phương, cung cấp, ủng hộ sức người, sức của cho Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Phạm Ngọc Nhân

  • Xin chờ trong giây lát...