Phát huy vai trò của báo chí trong cuộc đấu tranh chống các quan điểm thù địch, sai trái hiện nay (phần II)

Cập nhật: 06:00 | 13/06/2019
Để phát huy vai trò của báo chí cách mạng trong cuộc đấu tranh chống các quan điểm thù địch, sai trái hiện nay cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề cơ bản sau:  

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý Nhà nước đối với báo chí

Báo chí là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, của các tổ chức chính trị - xã hội và là diễn đàn của nhân dân. Vì vậy, để thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, báo chí phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, qua đó sẽ góp phần giữ vững tính định hướng chính trị trong các hoạt động của ngành báo chí cách mạng.

Theo đó, một mặt chúng ta phải coi trọng, chăm lo công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí, đề cao trách nhiệm đảng viên của người làm báo, nhất là người giữ cương vị lãnh đạo. Mặt khác, phải thường xuyên kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên ở cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý báo chí.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Luật báo chí và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Xây dựng chế tài đủ mạnh, xử lý dứt điểm, kịp thời, nghiêm minh các sai phạm; đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống báo chí, các đài phát thanh, truyền hình từ Trung ương đến địa phương và báo chí điện tử; sắp xếp, thu gọn đầu mối theo hướng khoa học, hợp lý, hiệu quả.

Cổ vũ các chương trình văn hóa, truyền thống thiết thực

Hai là, báo chí phải nắm vững và tuyên truyền sâu rộng, kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước

Báo chí là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Theo đó, báo chí phải nắm vững và tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bám sát nhiệm vụ công tác tư tưởng, tích cực tuyên truyền, cổ vũ thành tựu của công cuộc đổi mới.

Coi trọng đúng mức việc phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tích cực đấu tranh, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, các tiêu cực và tệ nạn xã hội; phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, phản động, thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Ðảng; tiếp tục phát huy tiềm lực và ưu điểm, khắc phục các yếu kém, nâng cao chất lượng tư tưởng, tính hấp dẫn, mở rộng đối tượng độc giả, vươn lên hiện đại về mô hình tổ chức hoạt động, về cơ sở vật chất, kỹ thuật và công nghệ.

Hiện nay, báo chí cần tập trung tuyên truyền đưa Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, các nghị quyết của Trung ương khóa XI đi vào cuộc sống, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI), gắn với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; tuyên truyền việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về về các vấn đề quốc kế dân sinh. Với việc cung cấp thông tin đầy đủ chính xác, kịp thời của báo chí, hiệu quả lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với xã hội sẽ cao hơn.

Ba là, báo chí phải bảo đảm tính tư tưởng, tính chân thật, tính nhân dân, tính chiến đấu và tính đa dạng

Thực chất các quan điểm thù địch, sai trái là những quan điểm phản động về mặt chính trị và phản khoa học, trái với quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta; xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc sự thật khách quan, trái quy luật khách quan. Các quan điểm thù địch, sai trái được các thế lực thù địch có thể tung ra một cách trắng trợn, cũng có thể được che giấu kín đáo, làm chúng ta khó nhận biết thực chất của chúng, hoặc được ngụy trang dưới những cái vỏ có vẻ “khoa học, khách quan”.

Vì vậy, bên cạnh việc vạch rõ thực chất phản động, phản cách mạng, tính chất hại dân, hại nước của các quan điểm thù địch, sai trái, báo chí cần phải làm rõ tính chất phản khoa học của các quan điểm ấy một cách có cơ sở lý luận và thực tiễn thuyết phục. Không phải cứ “đao to búa lớn” mới là đấu tranh. Lời lẽ, giọng điệu theo kiểu “chợ búa”, “hàng tôm hàng cá” sẽ không làm tăng lên giá trị của bài đấu tranh, mà trái lại, càng làm suy giảm giá trị, gây phản cảm, làm tầm thường hoá bài báo và tờ báo.

Sức thuyết phục và giá trị của bài báo không phải phụ thuộc vào lời lẽ, giọng điệu như thế. Theo đó, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam cần phối hợp tốt hơn với các ngành, các cấp, các cơ quan liên quan để chỉ đạo, định hướng nội dung thông tin trên báo chí chính xác, sắc bén, kịp thời, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm.

Ảnh minh họa

Bốn là, đội ngũ cán bộ làm công tác báo chí không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, nhà báo trước hết là người cán bộ cách mạng, gắn cuộc đời mình với dân tộc, trung với Đảng, với nhân dân. Người đã nhiều lần nhấn mạnh đến tư cách chiến sĩ của nhà báo: “Đối với những người viết báo chúng ta, cái bút là vũ khí sắc bén, bài báo là tờ hịch cách mạng để động viên quần chúng đoàn kết đấu tranh, chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới, chống chủ nghĩa đế quốc…, vì độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội và hoà bình thế giới”. Sức thuyết phục, tính chiến đấu và giá trị của bài báo phụ thuộc quyết định trực tiếp vào bản thân người cầm bút, vào phẩm chất, năng lực của chính nhà báo.

Niềm tin vào lẽ phải, vào chính nghĩa, vào tiền đồ, tương lai tốt đẹp của dân tộc, vào sức mạnh của đất nước; vào đường lối, quan điểm của Đảng; sự kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định vào sự nghiệp đổi mới đất nước mà nhân dân ta đang phấn đấu dưới sự lãnh đạo của Đảng, tinh thần phấn đấu một lòng một dạ vì nước, vì dân... là phẩm chất chính trị cơ bản cần có của người cầm bút, của nhà báo trong cuộc đấu tranh quyết liệt này.

Đào tạo, bồi dưỡng một đội ngũ cán bộ làm báo chuyên nghiệp

Nắm rõ âm mưu, thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt của các thế lực thù địch thể hiện ở những quan điểm thù địch, sai trái, hiểu thực chất những quan điểm ấy, vững vàng về lý luận, có đủ trình độ đấu tranh... là những yêu cầu cơ bản về năng lực đấu tranh của nhà báo.

Để hoàn thành nhiệm vụ là người chiến sĩ cách mạng vẻ vang đó, các nhà báo phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, đặc biệt là trình độ chính trị; đồng thời phải hoà mình vào đời sống của quần chúng nhân dân để viết cho đúng với tâm trạng, nhu cầu và nguyện vọng của họ. Có như vậy, báo chí cách mạng mới thực sự làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần quan trọng đập tan các luận điệu xuyên tạc của kẻ thù, giữ vững trận địa tư tưởng./.

Ths Phạm Ngọc Nhân

  • Xin chờ trong giây lát...