Phát huy vai trò của báo chí trong cuộc đấu tranh chống các quan điểm thù địch, sai trái hiện nay (phần I)

Cập nhật: 06:16 | 12/06/2019
Hiện nay, các thế lực thù địch đang đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam với những âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt. Đấu tranh bác bỏ những luận điệu thù địch, sai trái với quan điểm, đường lối của Đảng, làm thất bại âm mưu và hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của công tác tư tưởng lý luận nói chung và của ngành báo chí Việt Nam nói riêng.                                           
Báo chí truyền thông phát triển như vũ bão

Với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại, đặc biệt là công nghệ thông tin, vai trò của báo chí càng trở nên quan trọng trong đời sống xã hội. Trong chiến lược “Diễn biến hoà bình” chống phá cách mạng nước ta, các thế lực thù địch luôn xác định tiến công trên lĩnh vực văn hoá tư tưởng là một “mũi đột phá”, là một “vũ khí lợi hại”.

Tổng thống Mỹ Níchxơn, trong cuốn sách “1999 - Chiến thắng không cần chiến tranh” đã nhấn mạnh: mặt trận tư tưởng là “mặt trận quyết định nhất”; toàn bộ vũ khí, các hoạt động mậu dịch, viện trợ và quan hệ kinh tế sẽ không đi đến đâu nếu “thất bại trên mặt trận tư tưởng”. Theo A25 (Tổng cục An ninh - Bộ Công an), hiện nay ở bên ngoài có 52 đài phát thanh và truyền hình có chương trình Việt ngữ, mạng internet, 429 tờ báo, tạp chí, trên 40 nhà xuất bản bên ngoài tập trung tuyên truyền chống phá ta. Hàng năm có hơn 3.000 tài liệu chiến tranh tâm lý phá hoại tư tưởng, 28.000 thư ân xá quốc tế xâm nhập, tán phát qua con đường bưu điện quốc tế dưới dạng quà cáp và gần 11.000 ấn phẩm được đưa vào bằng nhiều con đường khác.

Bằng sức mạnh của các phương tiện kỹ thuật hiện đại, các thế lực thù địch đã và đang triệt để sử dụng báo chí làm công cụ chủ yếu để ra sức truyền bá các quan điểm thù địch, sai trái, hòng xoá bỏ những tư tưởng tiến bộ, thực hiện “diễn biến hoà bình” với những thủ đoạn: bóp méo chân lý, bôi nhọ đi đến phủ nhận quá khứ tốt đẹp của cách mạng, của dân tộc, xuyên tạc lịch sử, hòng chia rẽ nội bộ Đảng, làm suy yếu tổ chức Đảng; chia rẽ Đảng với nhân dân, chia rẽ Đảng với Nhà nước, cô lập, trung lập hóa “phi chính trị hóa” quân đội; đòi giải tán Hội Cựu chiến binh, kích động số trí thức, văn nghệ sĩ, sinh viên, học sinh ở một số nước nhẹ dạ; kích động một số người đã từng tham gia hoạt động cách mạng trước đây có tâm trạng bất mãn; chia rẽ tôn giáo, dân tộc, Bắc, Nam… hòng phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc, với ý đồ muốn tách dân tộc ra khỏi giai cấp, hòng làm suy yếu, tiến tới xóa bỏ niềm tin trong cán bộ và nhân dân ta vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ mà nhân dân ta đã chọn. Cuối cùng là làm suy yếu Đảng, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội, thay thế vào đó là hệ tư tưởng tư sản và các loại đảng phái phản động theo khuynh hướng xã hội dân chủ, đưa đất nước đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Báo chí có vai trò to lớn trong xã hội

Không những thế, chúng còn trực tiếp tiến công vào báo chí cách mạng, vào những nhà báo cách mạng. Với chiêu bài “tự do ngôn luận”, “tự do báo chí”, chúng vu cáo Đảng, Nhà nước ta vi phạm quyền tự do ngôn luận, hòng làm cho báo chí tách rời sự lãnh đạo của Đảng, làm cho các nhà báo mất phương hướng chính trị, mất tính chiến đấu trong hoạt động báo chí của mình. Đòn tiến công này của các thế lực thù địch thật sự nguy hiểm đối với sự nghiệp cách mạng và đối với sự phát triển của báo chí cách mạng nước ta.

Trước yêu cầu của cuộc đấu tranh trên lĩnh vực văn hoá tư tưởng trong điều kiện mới và yêu cầu của sự phát triển của báo chí cách mạng, đòi hỏi báo chí phải nâng cao hiệu quả trong đấu tranh trong chống các quan điểm sai trái, thù địch, phải thật sự là “vũ khí sắc bén” của cách mạng trên lĩnh vực văn hoá tư tưởng. Theo thống kê ở Việt Nam hiện nay, các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình có số lượng khá lớn: tính đến tháng 11/2018, cả nước có khoảng 19.000 nhà báo được cấp Thẻ Nhà báo; số lượng Hội viên Hội Nhà báo là 23.893. Cả nước hiện có 844 cơ quan báo chí in với 184 báo in, 660 tạp chí và 24 cơ quan báo chí điện tử độc lập.

Hiện có 189 giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp được cấp cho các cơ quan báo chí in, phát thanh, truyền hình. Cả nước có 67 đài phát thanh, truyền hình; tại thời điểm hiện tại có 35 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền... Với lực lượng hùng hậu và sự đa dạng, phong phú về loại hình, báo chí cách mạng đi tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hoá, đã và đang đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc, vào sự nghiệp đổi mới đất nước.

Thời gian qua, báo chí nước ta đã thể hiện rõ vai trò rất quan trọng của mình trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. Nhiều tờ báo đấu tranh kịp thời, sắc bén, vạch rõ và làm thất bại nhiều âm mưu, thủ đoạn của địch lợi dụng chống phá ta trên các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo… để bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, củng cố lòng tin của nhân dân đối với chế độ.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, chúng ta cần nhận thức rõ rằng, trong bối cảnh mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế, vấn đề đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trở nên hết sức phức tạp. Theo đó, báo chí cũng đã bộc lộ một số hạn chế nhất định: “Một số cơ quan báo chí thiếu nhạy bén chính trị, chưa làm tốt chức năng tư tưởng, văn hoá, có biểu hiện xa rời sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Một bộ phận người làm báo, kể cả một số cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí chưa quán triệt đầy đủ, sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đã xuất hiện trên một số sản phẩm báo chí những ý kiến, bài viết chệch định hướng, không có lợi về chính trị, bị kẻ xấu lợi dụng.

Tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ gia tăng, thông tin không trung thực, thiếu chính xác, phản ánh nhiều về tiêu cực và tệ nạn xã hội, thậm chí tiết lộ bí mật quốc gia, ít tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước. Đã có một số nhà báo yếu kém đạo đức, lợi dụng nghề báo để thực hiện hành vi vụ lợi”.

Tính phức tạp của vấn đề không chỉ phản ánh ở những nội dung tư tưởng của các quan điểm sai trái, thù địch được tung ra bởi các thế lực bên ngoài và bên trong, mà còn thể hiện ở thái độ trong chính chúng ta đối với cuộc đấu tranh. Không phải không có tư tưởng e ngại rằng, nếu quá kiên quyết đấu tranh sẽ gây ra “những bất lợi” cho quá trình hợp tác kinh tế, thương mại của Việt Nam với nước ngoài. Nhưng nếu để cho sự e ngại này phát triển đi đến thiếu kiên quyết đấu tranh, không dám “phê phán mạnh” thì lại là một sai lầm hữu khuynh. Vì vậy, “chủ động tiến công, triển khai có hiệu quả cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, làm thất bại chiến lược “diễn biến hoà bình”, âm mưu bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch” phải là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận hiện nay.

Ths Phạm Ngọc Nhân

  • Xin chờ trong giây lát...