Người Việt ở nước ngoài, nguồn lực quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước (phần III)

Cập nhật: 06:00 | 11/01/2019
Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đang mở ra những cơ hội mới trong đó việc huy động nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ cho công cuộc xây dựng một quốc gia phồn vinh, giàu mạnh càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.  
nguoi viet o nuoc ngoai nguon luc quan trong trong su nghiep phat trien dat nuoc phan iii
Ảnh minh họa

Để huy động hơn nữa tiềm lực kinh tế và trí tuệ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong những năm tiếp theo, chúng ta cần thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Rà soát lại các chính sách đã ban hành đối với người Việt Nam ở nước ngoài để kịp thời bổ sung, hoàn chỉnh hoặc sửa đổi những điều cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu thiết thực, nguyện vọng chính đáng của kiều bào, đồng thời cũng phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như hiện nay. Trong đó, cần tập trung một số những vấn đề: vấn đề quốc tịch, thủ tục xuất, nhập cảnh, thủ tục về sở hữu nhà ở, thủ tục đầu tư kinh doanh, chuyển, nhận và sử dụng kiều hối…

2. Đặc biệt, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn hiện nay, cần chú trọng công tác thu hút sự đầu tư của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vào trong nước. Muốn vậy, cần rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách và pháp luật tạo hành lang pháp lý thuận lợi; môi trường đầu tư thông thoáng hơn để người Việt Nam ở nước ngoài về đầu tư, sản xuất kinh doanh, góp phần vào thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ từ các nước vào Việt Nam và thúc đẩy xuất khẩu, hỗ trợ đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài.

nguoi viet o nuoc ngoai nguon luc quan trong trong su nghiep phat trien dat nuoc phan iii
Ảnh minh họa

3. Có chính sách thu hút, sử dụng chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là trong các lĩnh vực thiết yếu, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói riêng cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, đồng thời đẩy mạnh công tác biểu dương, khen thưởng người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đặc biệt, cần rà soát lại nhu cầu và thực lực của đội ngũ tương ứng ở trong nước nhằm tạo ra sự phối hợp, liên kết giữa hai bên về nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, trao đổi kinh nghiệm quản lý… một cách thiết thực và hiệu quả hơn.

4. Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc; hỗ trợ dạy, học và sử dụng tiếng Việt hiệu quả, nhất là đối với thế hệ thứ hai, thứ ba và xem đó là nhân tố đặc biệt quan trọng trong việc nuôi dưỡng lòng yêu quê hương, gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với nhau, với Tổ quốc và đồng bào trong nước, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu văn hóa, tinh thần của bà con theo truyền thống dân tộc và phù hợp với đặc thù, pháp luật của nước sở tại.

nguoi viet o nuoc ngoai nguon luc quan trong trong su nghiep phat trien dat nuoc phan iii
Ảnh minh họa

5. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đối ngoại bằng nhiều hình thức phù hợp. Tranh thủ, phát huy các phương tiện truyền thông của cộng đồng nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho người Việt Nam ở nước ngoài về tình hình đất nước và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Thông qua người việt nam ở nước ngoài, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền và vận động bạn bè quốc tế.

6. Tiếp tục tổ chức các hoạt động nhằm gắn kết kiều bào với quê hương, bao gồm những hoạt động lớn gắn với các sự kiện chính trị xã hội quan trọng của đất nước, cũng như những hoạt động phù hợp với từng nhóm đối tượng kiều bào; củng cố, hỗ trợ các hội đoàn, tăng cường tính liên kết của các tổ chức, hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài, chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt, nhất là nòng cốt trẻ tuổi trong cộng đồng. Thường xuyên tổ chức cho người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp ý kiến và tham gia vào các sự kiện chính trị - xã hội lớn của đất nước.

7. Cần tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời cần có sự phối hợp với các tổ chức, lực lượng cả trong và ngoài nước tiến hành nghiên cứu toàn diện và có hệ thống về người việt nam ở nước ngoài, lấy đó làm căn cứ để bổ sung và hoàn thiện hệ thống chính sách đồng bộ của Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

nguoi viet o nuoc ngoai nguon luc quan trong trong su nghiep phat trien dat nuoc phan iii
Ảnh minh họa

Với tầm quan trọng nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cũng khẳng định: “Đẩy mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Khuyến khích và hỗ trợ đồng bào ta ở nước ngoài đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để phát triển và hòa nhập tốt với cộng đồng nước sở tại, đóng góp vào tăng cường hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước. Tạo thuận lợi để kiều bào tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước. Làm tốt công tác bảo hộ công dân ở nước ngoài”.

T H

  • Xin chờ trong giây lát...