Một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố Hà Nội tuần đầu tháng 6

Cập nhật: 11:07 | 10/06/2020
Để tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, vượt qua các khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi “Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội  thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” và từng bước thực hiện “Chiến lược phát triển KTXH thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”

Thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND Thành phố đã ký ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 4/6/2020, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các tổng công ty, công ty nhà nước triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021 -2025 với những nội dung chủ yếu:

Tập trung các mục tiêu chủ yếu và một số cân đối lớn, trong đó: phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Thành phố bình quân 5 năm 2021-2025 tăng 7,5-8,0%. Các sở, ban, ngành căn cứ tình hình thực tế xây dựng tốc độ tăng trưởng của ngành, lĩnh vực hợp lý và phù hợp và đề xuất một số chỉ tiêu cơ bản của ngành, lĩnh vực cho giai đoạn 2021-2025. Các định hướng, nhiệm vụ cần xây dựng bao gồm:

Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trên cơ sở giữ vững ổn định nền kinh tế, kiểm soát lạm phát.

Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế; thúc đẩy chuyến đổi số toàn diện, phát triển nền kinh tế số, hình thành các doanh nghiệp công nghệ số có năng lực cạnh tranh toàn cầu; cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo, tham gia hiệu quả vào cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu; khắc phục thiệt hại, phục hồi sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế sau thiên tai, dịch bệnh; mở rộng thị trường xuất, nhập khẩu, đa dạng hóa đối tác, nguồn hàng.

Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ như giao thông vận tải, cầu, cảng sông, cảng cạn, năng lượng, công nghệ thông tin và truyền thông, đô thị, nông nghiệp,...; phát triển đô thị thông minh, xanh, thân thiện môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, tập trung nâng cao chất lượng đô thị. Xây dựng và triển khai Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia; Chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư của nền kinh tế; phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và phát triển các mô hình kinh tế mới có ứng dụng công nghệ số. Nâng cao hiệu quả quản lý nợ công và sử dụng vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án quan trọng quốc gia, các công trình trọng điểm.

Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có kĩ năng, trình độ chuyên môn kỹ thuật cao để đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nâng cao vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp trong đào tạo. Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tiếp tục xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, chất lượng dân số; phòng, chống dịch bệnh; thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo; bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với xã hội. Đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng xa trung tâm, vùng đồng bào dân tộc. Phát triển và nâng cao chất lượng báo chí, truyền thông.

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng đội ngũ cán bộ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, sắp xếp và tinh gọn bộ máy; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tư pháp, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tiếp tục cải cách tư pháp gắn với tổ chức thi hành pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo phát triển; nâng cao chất lượng, hiệu quả một số hoạt động hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp, thi hành án; cải cách thủ tục hành chính. Thúc đẩy chuyển đổi sô; xây dựng Chính quyền điện tử, nền kinh tế số và xã hội số.

Củng cố, tăng cường quốc phòng địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng.

Tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, củng cố môi trường hòa bình, ổn định và thuận lợi để phát triển. Tăng cường hợp tác phát triển với các địa phương trong vùng kinh tế và trên cả nước. Phối hợp tốt với các cơ quan Trung ương trong việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách trên địa bàn.

Các đơn vị chấm dứt ngay việc sử dụng tài sản công không đúng quy định

Để thực hiện, hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, góp phần quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác có hiệu quả tài sản công, phòng, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng, ngày 8/6/2020, Chủ tịch UBND Thành phố đã ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, cụ thể một số nội dung sau:

Về mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung: Việc mua sắm tập trung cấp quốc gia thực hiện theo quy định của Chính phủ, trước mắt tiếp tục tạm dừng việc mua sắm tập trung cấp quốc gia (trừ thuốc) theo chỉ đạo của Chính phủ. Sở Tài chính rà soát, tham mưu UBND Thành phố điều chỉnh những bất cập phát sinh (nếu có) về danh mục mua sắm tập trung của Thành phố, đảm bảo đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và thực tế của Thành phố; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ quy định của pháp luật trong việc mua sắm tập trung, kịp thời xử lý hoặc tham mưu xử lý nghiêm các vi phạm theo thẩm quyền và quy định của luật.

Về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công:

Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ có trách nhiệm: (1) thực hiện nghiêm việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công để quản lý, sử dụng đúng tiêu chuẩn, định mức và quy định của pháp luật; tổ chức kiểm tra, rà soát việc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có); xử lý dứt điểm tình trạng sử dụng tài sản công chưa đúng quy định (cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết, bố trí nhà đất vào mục đích ở,...), thu hồi toàn bộ số tiền thu được từ sử dụng tài sản công không đúng quy định vào ngân sách nhà nước; (2) trường hợp chưa có phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất hoặc phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt có sự thay đổi: khẩn trương rà soát toàn bộ các cơ sở nhà, đất được giao quản lý, sử dụng, đề xuất Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định, gửi Sở Tài chính: (i) trước ngày 30/6/2020 đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị; (ii) đảm bảo theo kế hoạch, lộ trình cổ phần hóa, thoái vốn trước ngày 30/6/2020 đối với các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; để tổng hợp, trình UBND Thành phố phê duyệt.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị tham mưu, báo cáo UBND Thành phố các nội dung: Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục nhà, đất phải di dời do ô nhiễm môi trường. Ban hành Danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch sau khi có ý kiến của HĐND Thành phố, hoàn thành trong năm 2020.

Về việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết:

Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liến kết có trách nhiệm rà soát, lập Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Các đơn vị chấm dứt ngay việc sử dụng tài sản công không đúng quy định (chưa có Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; sử dụng tài sản công không đúng Đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;...). Nộp toàn bộ số tiền thu được từ sử dụng tài sản công không đúng quy định vào ngân sách nhà nước. Cơ quan cấp trên trực tiếp của đơn vị sự nghiệp công lập và Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Thành phố nếu để xảy ra tình trạng sử dụng tàỉ sản công không đúng quy định thuộc phạm vi quản lý.

 Về việc kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công: Thanh tra Thành phố, Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra đột xuất hoặc theo từng chuyên đề việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Thành phố; báo cáo UBND Thành phố xử lý nghiêm các vi phạm; đồng thời kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng tài sản công; xử lý các hành vi vi phạm được phát hiện theo quy định. Việc thanh tra, kiểm tra phải thực hiện từ khâu giao tài sản công, lập dự toán, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản để phòng ngừa sai phạm; tăng cường giám sát của cộng đồng.

Phấn đấu 100% thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Theo công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ngày 05/5/2020, Hà Nội tiếp tục nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước năm 2019. Chỉ số PCI năm 2019 xếp thứ 9/63, giữ nguyên bậc so với năm 2018, tăng 15 bậc so với năm 2015, tăng 42 bậc so với năm 2012, thuộc nhóm địa phương có chất lượng điều hành tốt. Để phát huy kết quả đã đạt được và triển khai các giải pháp trong thời gian tới, phấn đấu duy trì Chỉ số PCI của Hà Nội năm 2020 trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước, Chủ tịch UBND Thành phố đã ký ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 5/6/2020 chỉ đạo tập trung các nhiệm vụ sau:

Tập trung khắc phục chỉ số thành phần, chỉ tiêu có xu hướng giảm hạng, có xếp hạng thấp và trung bình:

Chỉ số “Môi trường cạnh tranh bình đẳng” (xếp thứ 56/63 - chỉ số duy nhất năm 2019 vẫn nằm trong nhóm xếp hạng thấp). Giao Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội ngành nghề triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số “Cạnh tranh bình đẳng”. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chính sách của Trung ương và Thành phố liên quan đến doanh nghiệp. Chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước của Thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp của Thành phố, các quy hoạch, kế hoạch của Thành phố; Là đầu mối tiếp nhận thông tin, kiến nghị của doanh nghiệp, chuyển tải thông tin, báo cáo UBND Thành phố để giải đáp, xử lý và tháo gỡ cho doanh nghiệp.

Chỉ số “Chi phí gia nhập thị trường” (xếp thứ 10/63 - chỉ số duy nhất giảm hạng trong năm 2019): Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ vững tỷ lệ 100% tổng số hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tiếp nhận thực hiện qua mạng. Đảm bảo thời gian giải quyết đúng hạn và sớm trước quy định đối với cả thủ tục đăng ký mới và thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Phấn đấu 100% thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; 30% hồ sơ trực tuyến được giải quyết đạt mức độ 4; 50% số thủ tục hành chính có quy định tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết trong nội bộ nhằm phản hồi tính hợp lệ của hồ sơ đến doanh nghiệp một cách nhanh nhất, giảm thời gian doanh nghiệp hoàn thành tất cả các thủ tục để chính thức hoạt động. Thực hiện có hiệu quả mô hình “Cơ quan đăng ký kinh doanh nhiệt tình, thân thiện”. Chú trọng nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong đãng ký kinh doanh.

 Chỉ số “Tiếp cận đất đai” (xếp thứ 41/63 - tăng 15 bậc): giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện công khai thông tin về Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất; tổ chức cung cấp thông tin Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân thuận lợi và nhanh chóng; tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Tiếp tục rà soát, thực hiện quyết liệt để cơ bản hoàn thành 100% cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn; giải quyết vướng mắc và nâng cao tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức. Hoàn thiện, đưa vào sử dụng hệ thống hồ sơ địa chính tổng thể và dữ liệu đất đai trên địa bàn. Tham mưu xây dựng khung giá đất sát với giá thực tế.

Chỉ số “Tính minh bạch” (xếp thứ 36/63 - tăng 19 bậc)

 Giao Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử.

 Giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương, nghiêm túc thực hiện công khai, minh bạch thông tin trên website/trang thông tin điện tử của các đơn vị; cập nhật và hướng dẫn rõ ràng: quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các quyết định, chính sách, thủ tục hành chính, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng mới, các chính sách ưu đãi đầu tư của Thành phố... cho công dân, doanh nghiệp. Các biểu mẫu hướng dẫn phải đúng quy định, đầy đủ, dễ thực hiện và thường xuyên được cập nhật. Tiến tới doanh nghiệp chỉ phải thực hiện những nội dung mà các đơn vị đã công khai. Thời hạn hoàn thành việc công khai, cập nhật thông tin trên website/trang thông tin điện tử của các đơn vị trước 30/6/2020.

Chỉ số “Tính năng động của chính quyền tỉnh” (xếp thứ 45/63) và các chỉ tiêu liên quan đến cán bộ công chức, cải cách hành chính trong Chỉ số “Chi phí thời gian”, Chỉ số “Chi phí không chính thức”: Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin để giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp trong khởi sự kinh doanh và thực hiện các quy định của nhà nước. Đảm bảo thực thi nghiêm túc những nội dung được đơn giản hóa của các quy định về điều kiện kinh doanh; không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh trái quy định của pháp luật theo tinh thần Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ. Xử lý nghiêm những cán bộ, công chức không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về điều kiện kinh doanh. Tăng cường chủ động trong công tác truyền thông, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh thuộc trách nhiệm của mình. Chủ động trong việc xây dựng hình ảnh của đơn vị, đóng góp vào hình ảnh của Thành phố: “Xây dựng chỉnh quyền phục vụ - Lấy người dân và doanh nghiệp là đôi tượng đê phục vụ”.

Chỉ số “Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự” (xếp thứ 45/63): giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, chất lượng hoạt động xét xử các loại vụ án, đẩy nhanh tiến độ thi hành án dân sự để doanh nghiệp tin tưởng vào sự bảo vệ của pháp luật. Triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; kịp thời xử lý đúng quy định đối với hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp; đảm bảo các tranh chấp hợp đồng và phá sản doanh nghiệp được thực hiện theo đúng quy định. Tăng cường vai trò của các Trung tâm tư vấn pháp luật, đội ngũ Luật sư trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn pháp luật, chú trọng tăng cường hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Duy trì, cải thiện các chỉ số thành phần, chỉ tiêu có xếp hạng tốt

 Chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” (xếp thứ 4/63): giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tích cực hỗ trợ thành lập mới doanh nghiệp: phí công bố doanh nghiệp, dấu pháp nhân, chuyển phát nhanh theo yêu cầu; hỗ trợ các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, giám đốc điều hành, các hộ kinh doanh cá thể; hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo (start up); Tiếp tục chủ động phát triển các dịch vụ tiện ích hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; Chủ trì tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Chỉ số “Đào tạo lao động” (xếp thứ 4/63): giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội nâng cao chất lượng tư vấn, giới thiệu việc làm qua hệ thống Sàn giao dịch việc làm chính, tại 08 Sàn, 12 Điểm giao dịch việc làm. Thực hiện đào tạo nghề gắn với nhu cầu của doanh nghiệp. Tiếp tục bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý của các cơ sở dạy nghề trên toàn Thành phố nhằm tiếp cận với trình độ tiên tiến của các nước trong khu vực và trên thế giới. Đẩy mạnh liên doanh, liên kết thực hiện nhận chuyển giao công nghệ, phương thức đào tạo, chương trình, giáo dục đào tạo từ các nước có nền giáo dục hiện đại, tiên tiến của các nước trong khu vực và trên thế giới.

Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” - ngày 27/6/2020

Ngày 8/6/2020, UBND Thành phố thống nhất ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND về việc tổ chức Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển”, vào 7h00 ngày 27/6/2020 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Hội nghị được tổ chức sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát và cơ bản được đẩy lùi sẽ là thông điệp mạnh mẽ của thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung nhằm thu hút nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước, nhất là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại thành phố Hà Nội; khẳng định Hà Nội là điểm đến an toàn, ổn định cho các nhà đầu tư lựa chọn. Qua hội nghị, thành phố Hà Nội tiếp tục thể hiện quyết tâm là địa phương tiên phong đi đầu trong hồi phục và phát triển kinh tế sau dịch bệnh trong năm 2020; đồng thời cũng là giải pháp căn cơ nhằm tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh để kêu gọi đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu năm 2020 tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn 1,3 lần tốc độ tăng trưởng của cả nước, thu ngân sách trên địa bàn đạt dự toán được giao. Hội nghị dự kiến thu hút khoảng 800 - 1.100 đại biểu các nhà đầu tư, doanh nghiệp (trong nước và nước ngoài); thông qua Báo cáo kết quả thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội năm 2016 đến nay, kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2020. Tham luận của Lãnh đạo các Bộ ngành; tổ chức quốc tế và doanh nghiệp về các giải pháp thu hút các dự án hợp tác đầu tư. Trao Quyết định chủ trương dự án đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án trên địa bàn. Trao biên bản ghi nhớ hợp tác với các tổ chức, hiệp hội, nhà đầu tư và doanh nghiệp. Khen thưởng, vinh danh các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Điều chỉnh giảm 2.400 tỷ đồng dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp Thành phố năm 2020 (đợt 1)

Xét đề nghị của Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND Thành phố đã phê duyệt Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 4/6/2020 về việc điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp Thành phố năm 2020 (đợt 1) với số tiền: 2.400.000.000.000 đồng (Hai nghìn bốn trăm tỷ đồng) để tạo nguồn thực hiện các chính sách, nhiệm vụ chi an sinh xã hội và đảm bảo cân đối ngân sách. Giao các sở, ban, ngành, đơn vị có tên tại Quyết định có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng quy định, đúng mục đích, đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả và thực hiện thanh quyết, toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Những nội dung không điều chỉnh tại Quyết định này thực hiện theo Quyết định số 6999/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội và các Quyết định điều chỉnh, bổ sung dự toán trong năm của UBND Thành phố.

Tổ chức Chương trình khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội năm 2020 ngay từ tháng 6/2020

Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong tình hình mới; khắc phục các khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid -19, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội thành phố Hà Nội năm 2020, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 9/6/2020 về việc kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng thành phố Hà Nội năm 2020, với các nội dung trọng tâm:

Xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Chương trình khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội năm 2020 ngay từ tháng 6/2020 nhằm thu hút khoảng 1000 doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia thông qua tổ chức các sự kiện: Vì quyền lợi người tiêu dùng, Tháng Khuyến mại, các chương trình xúc tiến thương mại …nhằm hỗ trợ doanh nghiệp triển khai đa dạng các hình thức khuyến mại, trên quy mô lớn và với mức giảm giá sâu, cung cấp các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đảm bảo chất lượng, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của nhân dân, khách du lịch trong nước và quốc tế.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thông qua việc tổ chức các chương trình: Hội chợ Việt, tuần hàng Việt, Hội nghị kết nối, tiêu thụ, trưng bày sản phẩm hàng Việt, Chương trình bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2020, Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, Khu công nghiệp…theo Kế hoạch của Thành phố. Đẩy mạnh các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá phát triển sản phẩm, thương hiệu, liên kết vùng, kết nối sản xuất giao thương trên địa bàn Thành phố và với các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hạ tầng thương mại, nâng cấp cải tạo hệ thống chợ, mở rộng mạng lưới bán hàng (các điểm bán hàng, các đại lý…), phát triển hệ thống bán lẻ, đặc biệt là hệ thống bán lẻ hiện đại phục vụ nhu cầu của nhân dân. Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị sản xuất kinh doanh và phát triển thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển các phương thức kinh doanh hiện đại phù hợp với nền kinh tế số và hậu covid-19. Hỗ trợ doanh nghiệp hình thành chuỗi sản xuất, cung ứng, liên kết trong nước, trên địa bàn Thành phố.

​Triển khai Kế hoạch kích cầu du lịch nội địa trên địa bàn Thành phố năm 2020, tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch thế mạnh của Hà Nội, gồm du lịch di sản, văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch gắn với các sự kiện văn hóa, thể thao, thương mại; tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, tuần lễ, hội chợ thu hút người dân, khách du lịch tới Hà Nội.

​Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, đảm bảo tối đa nguồn cung các mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản, thực phẩm chế biến…. cho Thành phố gắn với tiếp tục phát triển hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR code nhằm minh bạch thông tin, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát an toàn thực phẩm và phát triển Chuỗi sản xuất - cung ứng - tiêu thụ nông sản an toàn.

Triển khai hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020, cụ thể: Tổ chức các sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa từng vùng miền tại các tuyến phố đi bộ; Xây dựng thí điểm các điểm giới thiệu quảng bá sản phẩm OCOP gắn với các làng nghề du lịch truyền thống nhằm kích cầu du lịch và mua sắm tiêu dùng.

​Thực hiện tốt Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ… bảo vệ, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng và doanh nghiệp, sự cạnh tranh lành mạnh trên thị trường; kiểm soát tốt công tác an toàn thực phẩm, chất lượng hàng hóa trên địa bàn.

Không để xảy ra tình trạng giá các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng thịt lợn tăng đột biến về giá

Triển khai thực hiện Kế hoạch trên, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm:

Giao Sở Công Thương: chủ trì xây dựng Chương trình Khuyến mại tập trung năm 2020 của Thành phố. Tổ chức các hoạt động khuyến mại kết hợp chuỗi sự kiện triển khai ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 trong tháng 6/2020. Xây dựng Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Thành phố năm 2020 - 2021. Triển khai có hiệu quả Phương án đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn và ứng phó với dịch Covid-19. Tổ chức hoạt động liên kết vùng, hỗ trợ quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực Công Thương: Tổ chức đoàn, hội nghị giao thương với các tỉnh, thành phố (Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Lâm Đồng, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh..); Tham gia một số Hội chợ Công Thương các tỉnh thành, khu vực; Tổ chức các sự kiện: Tuần lễ trái cây, hàng nông sản đặc sản vùng miền; Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm trong mùa vụ, sản phẩm dư cung... nhằm kết nối, đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm thế mạnh, tiêu biểu của Hà Nội tại các địa phương và của các địa phương tại Hà Nội. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn như: Kết nối cung cầu, Hội chợ, Chương trình khuyến mại, Tuần hàng Việt, đưa hàng về nông thôn, các khu công nghiệp; Tổ chức Hội chợ quảng bá, giới thiệu các sản phẩm chủ lực, thế mạnh của Hà Nội và các địa phương; Triển khai các Hội chợ, phiên chợ hàng Việt vào dịp Lễ, Tết. Tổ chức các hoạt động gắn kết sản xuất với phân phối hàng hóa, tăng cường liên kết chuỗi, đặc biệt là chuỗi giá trị nông sản. Triển khai thí điểm một số điểm giới thiệu quảng bá sản phẩm OCOP gắn với du lịch làng nghề, du lịch nông thôn tại phường Vạn Phúc (quận Hà Đông), xã Bát Tràng (huyện Gia Lâm), xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai), xã Đường Lâm (thị xã Sơn Tây). Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức các sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa từng vùng miền tại các tuyến phố đi bộ. Tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại điện tử, Kế hoạch phát triển hoạt động logistics trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các loại hình kinh doanh thương mại, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, quản lý các chợ trên địa bàn, đôn đốc giải tỏa và sắp xếp chợ cóc, chợ tạm. Chú trọng xây dựng và phát triển hệ thống hạ tầng thương mại hiện đại (tăng từ 20-30 các cơ sở bán lẻ trong năm 2020) để tăng tỷ trọng bán lẻ của các cơ sở thương mại hiện đại (TTTM, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, ...) trong tổng mức bán lẻ trên địa bàn. Phát triển đa dạng các loại hình và phương thức kinh doanh thương mại hiện đại khác như: thương mại điện tử, sàn giao dịch hàng hóa, nhượng quyền kinh doanh,...

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 21 tỉnh thành phía Bắc phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt, nông sản an toàn cho Hà Nội. Tiếp tục phát triển mở rộng hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR code nhằm minh bạch thông tin, truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản tiêu thụ trên địa bàn, tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Đến cuối năm 2020 sẽ có 100% chuỗi liên kết sản phẩm tiêu thụ nông sản an toàn ứng dụng công thệ thông tin truy xuất nguồn gốc sử dụng mã QR code; tăng tỷ lệ truy xuất nguồn gốc ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ, chợ bán lẻ đạt từ 30% đến 50%.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ngành thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về giá; xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm, không để xảy ra tình trạng giá các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng thịt lợn tăng đột biến về giá.

Giao Sở Du lịch kết hợp với các biện pháp phục hồi du lịch với nhiệm vụ phòng, chống dịch; xây dựng hình ảnh điểm đến Hà Nội An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn. Tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch là thế mạnh của Hà Nội, gồm du lịch di sản, văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch gắn với các sự kiện văn hóa, thể thao, thương mại được tổ chức trên địa bàn Thành phố khi dịch Covid-19 được kiểm soát tại Việt Nam. Phối hợp tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch thu hút khách du lịch tới Hà Nội như: Các sự kiện trong năm Chủ tịch ASEAN; Lễ hội văn hóa dân gian đương đại tại khu vực không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm; Lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội và các tỉnh thành đại diện 3 miền Bắc - Trung - Nam và quốc tế; Liên hoan du lịch làng nghề - phố nghề Hà Nội 2020. Liên kết hợp tác với các địa phương, các hãng hàng không, các cơ sở dịch vụ du lịch xây dựng các sản phẩm kích cầu trọng tâm để đẩy mạnh thu hút thị trường khách du lịch nội địa; giúp doanh nghiệp dịch vụ du lịch thuận lợi khai thác thị trường, khôi phục nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Giao Sở Xây dựng: thực hiện việc công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng hàng quý, hàng tháng đúng thời hạn; rút ngắn thời gian công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng đáp ứng yêu cầu của các đơn vị sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, đơn vị hoạt động xây dựng nhằm góp phần tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa vật liệu xây dựng.. Tiếp tục thực hiện công bố thí điểm một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản hàng tháng, quý đúng thời hạn; Rút ngắn thời gian thực hiện quy trình thẩm định giá bán, giá cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố và Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua đáp ứng yêu cầu của các đơn vị kinh doanh bất động sản.

Giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố chủ trì tổ chức các hoạt động trong Tháng Khuyến mại Hà Nội vào tháng 11 năm 2020.

Giao Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội chủ trì công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ; xử lý nghiêm minh và kịp thời các vi phạm theo quy định pháp luật để bảo vệ, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng và sự cạnh tranh lành mạnh của các doanh nghiệp trên thị trường. Phối hợp tăng cường công tác kiểm tra an toàn thực phẩm, chất lượng hàng trên địa bàn.

Giao UBND các quận, huyện, thị xã: Theo dõi sát tình hình sản xuất, nguồn cung, giá cả các mặt hàng thiết yếu, triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Phối hợp kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, chế biến; đặc biệt là các sản phẩm thế mạnh của địa phương để hỗ trợ thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, kích cầu tiêu dùng. Chỉ đạo, hỗ trợ tổ chức đa dạng các hoạt động kích cầu tiêu dùng, bình ổn thị trường trên địa bàn (mỗi địa phương tối thiểu từ 3-5 sự kiện) như: Hội chợ, Tuần hàng, các sự kiện du lịch, văn hóa, các chương trình khuyến mại, giảm giá... thúc đẩy nhu cầu mua sắm, tiêu dùng trong nhân dân, thu hút khách du lịch đến tham quan, chi tiêu. Chỉ đạo lực lượng chức năng tại địa phương phối hợp với các đơn vị tăng cường kiểm tra, kiểm soát các sản phẩm hàng hóa lưu thông trên địa bàn, công tác ATTP.., xử lý vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm pháp luật về giá, các trường hợp đầu cơ, ép giá, găm hàng gây bất ổn thị trường.

Phấn đấu đến năm 2021, 100% cửa hàng trên địa bàn Thành phố có Biển nhận diện “Cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn”

Ngày 01/6/2020, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 2228/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2020-2025. Đề án “Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành của thành phố Hà Nội được triển khai từ năm 2017, đến hết năm 2019 đã có: 809/809 cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn 12 quận đã được cấp đăng ký kinh doanh, đạt tỷ lệ 100% (trước Đề án đạt 30%). Trên địa bàn 12 quận đã xây dựng được tổng số 40 tuyến phố thí điểm không kinh doanh trái cây dưới lòng đường, vỉa hè (riêng quận Thanh Xuân 11 tuyến, Hà Đông 05 tuyến, Cầu Giấy 08 tuyến, Đống Đa 04 tuyến, Hoàn Kiếm 04 tuyến, Hoàng Mai 02 tuyến). Đánh giá kết quả đạt được:

Đề án đã được các sở, ngành, UBND các quận và toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc triển khai thực hiện. Hầu hết các quận đã quyết liệt chỉ đạo từ Quận ủy, UBND quận đến các phường và nhân dân trên địa bàn. Nhiều UBND các phường, lực lượng công an, giao thông, quản lý thị trường và các đồng chí cán bộ của các địa phương đã tích cực trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong kinh doanh trái cây.

Công tác tập huấn, tuyên truyền được thực hiện tốt với nhiều hình thức đa dạng, phong phú từ Thành phố đến các cơ sở. Qua đó, hầu hết các cửa hàng kinh doanh nắm bắt được đầy đủ và có ý thức chấp hành tốt các quy định của pháp luật, các quy định của Đề án trong triển khai thực hiện (tỷ lệ thực hiện việc cấp đăng ký kinh doanh, các loại giấy tờ về ATTP và các điều kiện bảo đảm ATTP tăng cao so với thời điểm trước Đề án); người tiêu dùng đã có ý thức và quan tâm hơn đến việc lựa chọn tiêu dùng các sản phẩm trái cây an toàn, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng tại các cửa hàng kinh doanh trái cây tham gia Đề án và các siêu thị, TTTM.

Công tác điều tra, khảo sát, nắm bắt thực trạng hoạt động của các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn 12 quận nội thành đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan quản lý nhà nước quản lý, hướng dẫn các cửa hàng kinh doanh trái cây thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP.

Công tác cấp biển nhận diện cho các cửa hàng kinh doanh trái cây đáp ứng được các yêu cầu tại Đề án mang lại hiệu quả rõ rệt đối với người kinh doanh và người tiêu dùng: Người tiêu dùng có địa chỉ tin cậy để mua sắm trái cây an toàn phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày; Các doanh nghiệp, cửa hàng được gắn biển có ý thức cao hơn trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, của Đề án trong kinh doanh trái cây an toàn, phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; Doanh thu của các cửa hàng tăng khoảng 20-50% so với thời điểm chưa được gắn biển nhận diện,…; một số siêu thị không thuộc đối tượng của Đề án song vẫn đề xuất được tham gia Đề án và được cấp biển nhận diện.

Công tác liên kết vùng, đưa các sản phẩm trái cây đủ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, sản phẩm thế mạnh của các vùng trên cả nước được quan tâm và triển khai đồng bộ đã góp phần tạo nguồn cung sản phẩm trái cây an toàn, chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng cho các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh trái cây qua nhiều hình thức (qua hội nghị kết nối, qua các kênh trao đổi trực tiếp giữa các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trái cây của Hà Nội và các tỉnh, thành phố…) nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân Thủ đô.

Công tác triển khai xây dựng tuyến phố không kinh doanh trái cây dưới lòng đường, vỉa hè được triển khai bước đầu đã tạo thói quen cho người kinh doanh thực hiện đúng quy định của pháp luật trong kinh doanh, đảm bảo văn minh thương mại, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, xanh - sạch - đẹp.

Công tác kiểm tra, kiểm soát được tăng cường nhằm tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ kinh doanh chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong kinh doanh trái cây an toàn; tình trạng kinh doanh không có giấy phép, không đảm bảo về ATTP, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa cơ bản được kiểm soát tốt, tình trạng kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè giảm nhiều so với thời điểm trước Đề án.

Để tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai thực hiện các giải pháp, biện pháp hướng tới mục tiêu phấn đấu trong năm 2020 đạt 40%, hết năm 2021 đạt 100% các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các huyện, thị xã có đăng ký kinh doanh; 100% người kinh doanh trái cây có kiến thức, được đào tạo, tập huấn kiến thức về ATTP theo quy định; 100% cửa hàng có Biển nhận diện “Cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn” và đầy đủ trang thiết bị, phương tiện bảo quản trái cây, bảo đảm lưu giữ được trái cây tươi, chất lượng khi đến tay người tiêu dùng. Phấn đấu các tuyến phố tại trung tâm các huyện, thị xã đạt tuyến phố văn minh không có các hộ kinh doanh bán hàng rong, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Giai đoạn từ năm 2022 đến 2025: triển khai quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây đồng bộ trên 30 quận, huyện, thị xã (các tuyến phố, khu dân cư) đạt 100% các cửa hàng kinh doanh trái cây đủ điều kiện để cấp biển nhận diện cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát đảm bảo trái cây lưu thông trên địa bàn được kiểm soát về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, các điều kiện về ATTP... xóa bỏ các điểm kinh doanh trái cây không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm và trật tự đô thị (nhất là ở lòng đường, vỉa hè, nơi công cộng).

Đồng ý chủ trương thành lập 5 cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố

Ngày 02/6/2020, Tập thể lãnh đạo UBND Thành phố về xem xét việc thành lập một số cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn. Sau khi nghe báo cáo của Sở Công Thương và ý kiến của các đại biểu, tập thể lãnh đạo UBND Thành phố thống nhất kết luận, chỉ đạo như sau:

 Đồng ý về chủ trương thành lập: (1) CCN Bình Phú I - Giai đoạn 2, huyện Thạch Thất; (2) CCN Nam Phúc Thọ - Giai đoạn 1, huyện Phúc Thọ; (3) CCN Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ; (4) CCN Xuân Thu, huyện Sóc Sơn; (5) CCN Hồng Dương, huyện Thanh Oai theo đề xuất của Sở Công Thương. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan hoàn thiện dự thảo văn bản của Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, duyệt chủ trương theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.

 UBND các huyện: Thạch Thất, Phúc Thọ, Thanh Oai, Sóc Sơn và Sở Công Thương chịu trách nhiệm trước pháp luật và Thành phố trong việc lựa chọn Chủ đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định; Sở Công Thương chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ dự án theo đúng quy định pháp luật và Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Quá trình triển khai thực hiện dự án, yêu cầu UBND các huyện: Thạch Thất, Phúc Thọ, Thanh Oai, Sóc Sơn chịu trách nhiệm giám sát việc đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đồng bộ: giao thông (khu vực tập kết xe tải, container; hệ thống trạm sạc điện...), cây xanh, trạm xử lý nước thải, thu gom nước thải, nước mưa riêng biệt; phổ biến, quán triệt Chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND Thành phố về việc kêu gọi, khuyến khích lựa chọn doanh nghiệp sản xuất công nghiệp sạch, sử dụng công nghệ tự động hóa, công nghệ mới, sản xuất vật liệu mới, hiện đại, thân thiện môi trường; tuyệt đối không bố trí văn phòng, đơn vị ở, lưu trú, trung tâm thương mại trong phạm vi ranh giới cụm công nghiệp.

Tăng cường các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19

Để tăng cường các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19, UBND Thành phố ban hành văn bản số 2216/UBND-KT ngày 5/6/2020 chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:

Về biện pháp giảm giá thuê đất: Giao Cục Thuế thành phố Hà Nội chủ trì triển khai chính sách gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất tại Nghị định 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Về biện pháp giảm một số loại phí thu tại các sở, ngành liên quan đến quá trình giải quyết thủ tục hồ sơ về quản lý đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng trong giai đoạn từ nay đến ngày 31/12/2020: Giao các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiến hành rà soát, đề xuất giảm các loại phí, lệ phí thu liên quan đến quản lý đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, các nội dung liên quan (nếu có) thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND Thành phố, gửi Cục Thuế thành phố Hà Nội chủ trì tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố quyết nghị theo đúng quy định pháp luật.

Về các biện pháp hỗ trợ đối với các cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế để tăng công suất, giảm giá thành và giá bán: Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện theo đúng chỉ đạo của Trung ương và UBND Thành phố.

Về biện pháp hỗ trợ đối với các cơ sở khách sạn, cơ sở lưu trú tham gia công tác cách ly; các cơ sở y tế tư nhân tham gia việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo yêu cầu của UBND Thành phố: giao Sở Du lịch chủ trì phối hợp Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Thành phố tạo điều kiện cho các khách sạn tham gia công tác cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tham gia các hoạt động xúc tiến, tuyên truyền quảng bá của Thành phố ở trong nước và quốc tế theo quy định pháp luật và Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2020. Chủ động tạo điều kiện ưu tiên các khách sạn tham gia công tác cách ly phòng, chống dịch Covid-19 trong việc tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn về nghiệp vụ du lịch trong khách sạn (buồng, bàn, bếp, lễ tân).

Giao Sở Y tế chủ động, thường xuyên hướng dẫn và thực hiện phun khử trùng tại các cơ sở y tế tư nhân đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch.

Giao Bảo hiểm Xã hội Thành phố rà soát, tổng hợp, giải quyết theo quy định đối với việc xem xét miễn, giảm các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động, nhân viên, cán bộ quản lý tại các cơ sở y tế tư nhân và cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế, giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập đang tham gia đóng (phần do người sử dụng lao động phải nộp) trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 và trong thời gian học sinh nghỉ học do dịch Covid-19.

Về chỉ đạo các doanh nghiệp và đơn vị trong ngành thông tin và truyền thông có những cam kết hỗ trợ ngành Giáo dục trong giai đoạn chống dịch Covid-19 như hỗ trợ miễn phí các phần mềm dạy học; miễn phí toàn bộ cước phí truy cập dữ liệu cho học sinh, sinh viên và giáo viên liên quan đến các chương trình học từ xa, học qua Internet: giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo xin ý kiến Bộ Thông tin và Truyền thông làm căn cứ, cơ sở để tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định; trường hợp có khó khăn vướng mắc, hoặc những nội dung vượt thẩm quyền, tham mưu báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo.

Tiếp tục xử lý giai đoạn 2 công trình sai phạm tại số 8B Lê Trực, phường Điện Biên, quận Ba Đình theo quy định

Xét báo cáo của Sở Tư pháp và UBND quận Ba Đình liên quan đến xử lý giai đoạn 2 công trình sai phạm tại số 8B Lê Trực, tại văn bản số 4662/VP-ĐT ngày 8/6/2020, UBND Thành phố chỉ đạo như sau:

Giao UBND quận Ba Đình có văn bản trả lời các kiến nghị của Công ty cổ phần May Lê Trực theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

Giao các Sở: Xây dựng, Tư pháp, Lao động, Thương binh và Xã hội, Quy hoạch - Kiến trúc tiếp tục phối hợp với UBND quận Ba Đình thực hiện xử lý giai đoạn 2 công trình sai phạm tại số 8B Lê Trực, phường Điện Biên, quận Ba Đình.

Đề nghị Công an Thành phố tiếp tục chỉ đạo Công an quận Ba Đình và phối hợp hỗ trợ UBND quận Ba Đình trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình phá dỡ, tháo dỡ công trình vi phạm; đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng cố tình lợi dụng tình hình để gây rối trật tự, an toàn xã hội.

Tập trung triển khai thực hiện “Năm dân vận khéo” - 2020

Thực hiện Kế hoạch của Ban Cán sự Đảng Chính phủ, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 5/6/2020 chỉ đạo triển khai công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và thực hiện “Năm dân vận khéo” - 2020 với các nội dung sau:

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của Thủ đô. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thống nhất, đồng bộ, có hiệu quả các mặt công tác gắn với chủ đề công tác năm 2020 “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp”.

Đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình cải cách hành chính; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và cung ứng dịch vụ công, xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS),...

Tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy: rà soát chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các sở ngành, các phòng ban thuộc UBND quận, huyện, thị xã, đảm bảo một việc một đơn vị xuyên suốt; tinh gọn đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập. Chuẩn bị tốt nguồn lực để triển khai các nội dung phân cấp, phân quyền, ủy quyền khi thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật và trách nhiệm thực thi công vụ. Tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền các cấp, tiếp tục thực hiện phương châm 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả”. Kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vấn đề bức xúc của nhân dân ngay tại cơ sở và xử lý việc lợi dụng dân chủ, lôi kéo, kích động gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Thực hiện tốt công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng các điển hình tiên tiến, cụ thể hóa các nội dung của “Năm dân vận khéo” với các phong trào do Thành phố phát động, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội.

UBND Thành phố giao giám đốc các sở, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã; thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố căn cứ tình hình đơn vị, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hànộimới, Báo Kinh tế và Đô thị, Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố và tại các quận, huyện, thị xã tiếp tục xây dựng các chuyên đề về công tác dân vận, kịp thời thông tin, biểu dương các tập thể, cá nhân làm tốt công tác dân vận chính quyền, điển hình tiên tiến trong phong trào “Dân vận khéo”.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các đoàn thể chính trị - xã hội của Thành phố phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền về tăng cường, đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước trong tình hình mới.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận của chính quyền các cấp; đề xuất hình thức biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể và cá nhân tổ chức triển khai thực hiện tốt “Năm dân vận khéo”; có hình thức xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, kém hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao. Đưa kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền vào đánh giá thi đua đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố./.

 

PV (t/h)

  • Xin chờ trong giây lát...