Hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng

Cập nhật: 12:28 | 08/08/2019
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Dự thảo nêu rõ nội dung hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng. Theo đó, hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng cho doanh nghiệp bảo hiểm gồm một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động sau đây:

Giới thiệu khách hàng: Tổ chức tín dụng giới thiệu khách hàng có nhu cầu mua bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện chào bán bảo hiểm.

Chào bán bảo hiểm: Tổ chức tín dụng chào bán, giải thích điều kiện, điều khoản của sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng có nhu cầu mua bảo hiểm.

Thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm: Tổ chức tín dụng hướng dẫn khách hàng lập và tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bảo hiểm.

huong dan hoat dong dai ly bao hiem cua to chuc tin dung

Ảnh minh họa

Thu phí bảo hiểm: Tổ chức tín dụng thu hộ các khoản phí bảo hiểm từ khách hàng và chuyển lại cho doanh nghiệp bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng đại lý bảo hiểm và không được sử dụng số tiền thu hộ đó vào mục đích khác.

Thu xếp giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm: Tổ chức tín dụng hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng về thủ tục yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, nhận hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm từ khách hàng và chuyển lại cho doanh nghiệp bảo hiểm để thẩm định, ra quyết định trả tiền bảo hiểm. Trường hợp được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền, tổ chức tín dụng chi trả tiền bảo hiểm cho khách hàng.

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức tín dụng trong hoạt động đại lý bảo hiểm

Theo dự thảo, tổ chức tín dụng có các quyền của đại lý bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

Tổ chức tín dụng có các nghĩa vụ của đại lý bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và các nghĩa vụ sau đây: Giải thích cho khách hàng các sản phẩm bảo hiểm được phân phối thông qua tổ chức tín dụng không phải là sản phẩm của tổ chức tín dụng và không mang tính bắt buộc; quản lý, lưu trữ danh sách các nhân viên thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm; cung cấp đầy đủ, chính xác và chuyển toàn bộ các khoản phí bảo hiểm thu được và các khoản thanh toán khác của khách hàng liên quan đến hợp đồng bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm.

P.V (Tổng hợp)