Hội thảo về mối quan hệ giữa kinh tế với pháp luật và quản lý trong phát triển bền vững

Cập nhật: 07:09 | 14/08/2019
Ba lĩnh vực kinh tế, pháp luật và quản lý đều liên quan trực tiếp tới phương hướng phát triển bền vững và hiện đại hóa, đổi mới mô hình tăng trưởng, đổi mới thể chế, cơ chế và chính sách, đổi mới phương thức huy động các nguồn lực và phân bổ nguồn lực cho phát triển.  

Sáng ngày 13/8/2019, tại Hà Nội diễn ra Hội thảo: Mối quan hệ giữa kinh tế, pháp luật và quản lý trong phát triển xã hội. Đây là cuộc hội thảo đầu tiên của Viện Kinh tế - Pháp luật và Quản lý tổ chức nhằm trao đổi, thảo luận giữa các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu chuyên ngành, liên ngành và một số đại biểu là các nhà hoạt động xã hội, các nhà quản lý có nhiều kinh nghiệm thực tiễn để bước đầu thống nhất nhận thức về mối quan hệ giữa kinh tế với pháp luật và quản lý trong phát triển bền vững và hiện đại hóa ở nước ta hiện nay. Từ đó đề xuất các khuyến nghị, phương hướng và giải pháp giải quyết mối quan hệ đa chiều, phức tạp mà chủ đề hội thảo đã xác định.

Toàn cảnh Hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận 3 vấn đề:

- Thứ nhất, từ những hiểu biết chung về kinh tế, pháp luật và quản lý, để tập trung nghiên cứu vào mối quan hệ giữa ba lĩnh vực, ba thực thể này, cần giới hạn vấn đề, xác định rõ những điểm khu biệt. Đó là các giới thuyết khoa học cần thiết cho nghiên cứu.

Về kinh tế, tập trung làm rõ vai trò của kinh tế thị trường hiện đại mà chúng ta đang xây dựng, đang nỗ lực định hình nó trong phát triển, hiện đại hóa đất nước thông qua đổi mới và hội nhập.

Về pháp luật, tập trung làm rõ vai trò của pháp luật trong nhà nước pháp quyền, trong quản lý kinh tế - xã hội, trong xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa tương thích với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Về xã hội, liên quan trực tiếp tới phạm trù quản lý. Đây là phương diện xã hội (nghĩa hẹp) trong cấu trúc tổng thể của xã hội (nghĩa rộng). Quản lý nói ở đây là quản lý các vấn đề xã hội, từ cơ cấu xã hội đến chính sách xã hội và an sinh xã hội, vận động và biến đổi trong nền kinh tế thị trường, trong tác động, chi phối của thể chế dân chủ - pháp quyền.

- Thứ hai, tập trung nghiên cứu làm rõ mối quan hệ giữa kinh tế - pháp luật - quản lý theo giới hạn nêu trên. Đây là trọng tâm của hội thảo. Các đại biểu, nhà khoa học sẽ nêu lên những hướng tiếp cận khác nhau về mối quan hệ này để từ đó nhận biết các hình thái biểu hiện của quan hệ; Các thuộc tính, đặc điểm của quan hệ; Các cấp độ, phạm vi của quan hệ chi phối lẫn nhau đều tham chiếu vào mục tiêu phát triển, phát triển bền vững xã hội và con người; Đánh giá thực trạng giải quyết các quan hệ đó ở nước ta từ thực tiễn đổi mới và hội nhập; Những vấn đề đặt ra (tình huống và nghịch lý) cần được phát hiện để xử lý.

- Thứ ba, trao đổi về những đề xuất, khuyến nghị các giải pháp, các điều kiện nhằm nhận thức đúng và giải quyết tốt mối quan hệ. Đâu là khâu đột phá? Đâu là yêu cầu bức xúc, trước mắt, đâu là yêu cầu cơ bản, lâu dài?

Vì thời gian của Hội thảo ngắn nên chỉ một số báo cáo được trình bày nhưng Ban tổ chức nhận được nhiều bài viết với sự quan tâm sâu sắc của GS.TS Trần Ngọc Đường, GS.TS Tô Duy Hợp, GS.TS Nguyễn Đăng Dung, PGS.TS Quách Sỹ Hùng, pgs-ts Phùng Văn Hùng, PGS-TS Nguyễn Thọ Khang, PGS.TS Bùi Kim Hậu, TS Nguyễn Văn Bích, Nhà nghiên cứu Nguyễn Trần Bạt… Thông qua các bài viết của mình, các tác giả đều mong muốn đóng góp công sức để hội thảo thành công, đề xuất các giải pháp, kiến nghị các cấp có thẩm quyền những vấn đề thiết thực, cấp bách góp phần vào quá trình hoàn thiện lý luận và thực tiễn về “mối quan hệ giữa kinh tế, pháp luật và quản lý trong phát triển xã hội”.

Theo GS.TS Hoàng Chí Bảo, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Kinh tế, Pháp luật và Quản lý, ngoài những nội dung chính nêu trên, từ mối quan tâm riêng của mỗi người, các đại biểu có thể đề cập tới các khía cạnh khác liên quan đến chủ đề và hướng đích của hội thảo, góp phần làm rõ thêm bản chất, nội dung mối quan hệ theo những lý giải riêng của mình./.

Quý Thích

  • Xin chờ trong giây lát...