Hà Nội: Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học

Cập nhật: 00:28 | 27/08/2020
Trong chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố Hà Nội từ ngày 17/8 đến ngày 25/8/2020, vấn đề xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học được nhấn mạnh.

Theo đó, UBND TP chỉ đạo:

Các sở, ban, ngành Thành phố chủ động phối hợp cùng ngành giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thị xã, các cơ sở giáo dục xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử với sự tham gia và cam kết của các bên liên quan (cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh...).

 Nội dung thực hiện quy tắc ứng xử tại các cơ sở giáo dục, trong nhà trường cần nêu rõ những việc nên làm và không được làm trong các mối quan hệ ứng xử của các chủ thể trong nhà trường thể hiện thông qua trang phục, ngôn ngữ, thái độ, hành vi ứng xử, quy tắc ứng xử phải ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với lứa tuổi, các cấp học và văn hóa đặc trưng của Thủ đô (mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, đại học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên).

 Người đứng đầu nhà trường có trách nhiệm quán triệt đến toàn thể cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và người học biết và thực hiện quy tắc ứng xử.

Quy tắc ứng xử được niêm yết tại các bảng tin, bảng thông báo, website nhà trường, trong phòng học, phòng làm việc và những nơi cần thiết khác của nhà trường; gửi tới từng thành viên nhà trường qua hệ thống email, hệ thống liên lạc điện tử, cha mẹ học sinh.

 Cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Đoàn - Hội - Đội, Công đoàn nhà trường thường xuyên phổ biến, quán triệt nội dung quy tắc ứng xử trong trường học trong các tiết học chính khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa, hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh...

Phát huy tính gương mẫu của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường trong xây dựng văn hóa ứng xử; chú trọng xây dựng nhân cách người thầy. Đẩy mạnh giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên; tạo nền tảng về nhận thức và hành động để xây dựng môi trường văn hóa và ứng xử văn hóa trong trường học.

Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trưòng học: bổ sung, hoàn thiện nội dung giáo dục văn hóa ứng xử cho trẻ em, học sinh, học viên, sinh viên trong các cơ sở giáo dục; thể hiện được giá trị cốt lõi trong văn hóa ứng xử: Nhân ái, Tôn trọng, Trách nhiệm, Hợp tác, Trung thực phù hợp với tùng cấp học, trình độ đào tạo, vùng miền. Giáo dục nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nâng cao phẩm chất, năng lực ứng xử cho nhà giáo, người học. Đổi mới phương pháp, hình thức trong giáo dục văn hóa ứng xử, tăng cường sự phối họp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong xây dựng văn hóa ứng xử. Nội dung giáo dục văn hóa ứng xử phù hợp với từng đối tượng, cấp học, địa phương.

Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử

Cung cấp tài liệu bồi dưỡng, tập huấn về năng lực ứng xử văn hóa cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, đội ngũ cán bộ công tác giáo dục chính trị, học sinh, sinh viên, giáo viên chủ nhiệm. Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh, sinh viên đối với đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên, Hội Sinh viên trong trường học. Tổ chức các chuyên đề, các hoạt động về giáo dục văn hóa ứng xử trong chương trình đào tạo giáo viên trong các cơ sở đào tạo sư phạm để xây dựng đội ngũ nhà giáo gương mẫu, có lòng tự trọng, nhân cách và lối sống vãn hóa.

Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong xây dựng văn hóa ứng xử: Tăng cường sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, tổ chức trong và ngoài nhà trường để xây dựng môi trường văn hóa đảm bảo đủ thiết chế văn hóa, kinh phí, thời gian tối thiểu cho hoạt động giáo dục và rèn luyện văn hóa ứng xử ngoài giờ lên lớp của nhà trường; xây dựng quy định cụ thể của môi trường văn hóa đạt tiêu chuẩn trường, lớp xanh, sạch, đẹp.

Về khai giảng năm học 2020 - 2021 thống nhất vào ngày 5/9/2020.

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 3635/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội, quy định cụ thể như sau:

- Ngày tựu trường của tất cả các cấp học, ngành học sớm nhất vào ngày 01/9/2020 (thứ Ba).

- Ngày khai giảng: thống nhất toàn Thành phố tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2020 (thứ Bảy).

- Kết thúc học kỳ I trước ngày 16/01/2021, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2021 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2021.

- Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) trước ngày 15/6/2021.

- Hoàn thành tuyển sinh lớp 10 trước ngày 31/7/2021.

- Thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Ngày bắt đầu, ngày kết thúc học kỳ I (HKI); học kỳ II (HKII) và kết thúc năm học:

Cấp học

Học kỳ I

Học kỳ II

Ngày kết thúc năm học

Ngày bắt đầu HK I

Ngày kết thúc HK I

Nghỉ HK I

Ngày bắt đầu HK II

Ngày kết thúc HK II

Mầm non

7/9/2020

(thứ Hai)

14/01/2021

(thứ Năm)

15/01/2021 (thứ Sáu)

18/01/2021 (thứ Hai)

24/5/2021 (thứ Hai)

28/5/2021 (thứ Sáu)

Tiểu học

7/9/2020

(thứ Hai)

14/01/2021

(thứ Năm)

15/01/2021 (thứ Sáu)

18/01/2021 (thứ Hai)

24/5/2021 (thứ Hai)

28/5/2021 (thứ Sáu)

THCS, THPT

7/9/2020

(thứ Hai)

15/01/2021

(thứ Sáu)

16/01/2021 (thứ Bảy)

18/01/2021 (thứ Hai)

24/5/2021 (thứ Hai)

28/5/2021 (thứ Sáu)

GDTX (THCS và THPT)

7/9/2020

(thứ Hai)

30/12/2020 (thứ Tư)

31/12/2020 (thứ Năm)

04/01/2021 (thứ Hai)

10/5/2021 (thứ Hai)

14/5/2021 (thứ Sáu)

UBND Thành phố giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 tại Quyết định này; đề xuất UBND Thành phố quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt; quyết định và thực hiện trách nhiệm theo thẩm quyền quy định tại Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

PV (t/h)

  • Xin chờ trong giây lát...