Hà Nội- kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật từ 11 đến 18 tháng 5

Cập nhật: 22:44 | 19/05/2020
Hoàn tất thủ tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 từ 5-12 ngày. Chấp thuận 82 cơ sở thuộc đối tượng miễn giảm tiền điện.

Theo UBND Thành phố Hà Nội, từ 11/5 đến 18/5/2020, Thành phố đã có một số chỉ đạo, điều hành nổi bật:

Hoàn tất thủ tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 từ 5-12 ngày

Xét đề nghị của Liên Sở: Lao động Thương binh và Xã hội - Tài chính, Chủ tịch UBND Thành phố đã ký phê duyệt Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội:

 Thủ tục hỗ trợ Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương: cơ quan nhà nước hoàn tất trong 8 ngày. Cụ thể, trong 03 ngày làm việc, Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo tổ chức thẩm định, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Trong 5 ngày làm việc, doanh nghiệp có trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ cho người lao động, tổng hợp hồ sơ chứng từ gửi Phòng LĐTB&XH.

Thủ tục hỗ trợ hộ kinh doanh: cơ quan nhà nước hoàn tất trong 12 ngày làm việc. Cụ thể, trong 05 ngày, UBND cấp xã xác nhận vào đơn của từng hộ gia đình đề nghị, tổng hợp báo cáo Chi cục Thuế. Trong 02 ngày, Chi cục Thuế tổng hợp danh sách trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Trong 02 ngày làm việc, Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt phải trả lời hộ kinh doanh bằng văn bản và nêu rõ lý do. Sau khi ban hành Quyết định, Chủ tịch UBND cấp huyện giao UBND cấp xã tổ chức chi trả cho các hộ kinh doanh cá thể trong thời gian 03 ngày làm việc.

Thủ tục hỗ trợ Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: cơ quan nhà nước hoàn tất trong 10 ngày. Cụ thể, trong 05 ngày làm việc, UBND cấp xã rà soát và xác nhận mức thu nhập của người lao động, tổng hợp danh sách trình UBND cấp huyện. Trong 02 ngày, Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo tổ chức thẩm định, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Sau khi ban hành Quyết định, Chủ tịch UBND cấp huyện giao UBND cấp xã tổ chức chi trả cho người lao động trong thời gian 03 ngày làm việc.

Thủ tục hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm: cơ quan nhà nước hoàn tất trong 10 ngày. Cụ thể, trong 05 ngày làm việc, UBND cấp xã rà soát và tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện gửi UBND cấp huyện. Trong 02 ngày làm việc, Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo tổ chức thẩm định, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Sau khi ban hành Quyết định, Chủ tịch UBND cấp huyện giao UBND cấp xã tổ chức chi trả cho người lao động trong thời gian 03 ngày làm việc.

Thủ tục hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động: trong 05 ngày làm việc, Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo tổ chức thẩm định, phê duyệt danh sách. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện phê duyệt cho vay và tổ chức giải ngân theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp không cho vay thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do đến người sử dụng lao động.

 Đối tượng tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và từ tuất thực hiện theo văn bản số 1511 ngay 04/5/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về việc hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Kinh phí ngân sách hỗ trợ trực tiếp các đối tượng được thực hiện như sau: các quận, huyện, thị xã chủ động tạm sử dụng ngân sách của quận, huyện, thị xã (50% dự phòng ngân sách, nguồn cải cách tiền lương còn dư, nguồn tài chính hợp pháp khác) để kịp thời chi trả cho các đối tượng thụ hưởng; trường hợp khó khăn về nguồn kinh phí, UBND huyện, thị xã kịp thời báo cáo UBND Thành phố (thông qua Sở Tài chính) để tham mưu UBND Thành phố xem xét, bố trí kinh phí thực hiện từ ngân sách cấp Thành phố.

Sau khi hoàn thành công tác chi trả kinh phí cho các đối tượng thụ hưởng, UBND các quận, huyện, thị xã tổng hợp kinh phí thực hiện, gừi kèm các quyết định phê duyệt danh sách đối tượng và kinh phí hỗ trợ về Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chậm nhất ngày 10/8/2020. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp, trình UBND Thành phố thống nhất Thường trực HĐND Thành phố quyết định về kinh phí và nguồn kinh phí thực hiện chính sách theo quy định.

Chấp thuận 82 cơ sở thuộc đối tượng miễn giảm tiền điện

Ngày 15/5/20202, tại văn bản số 1832/UBND-KT, UBND Thành phố chấp thuận danh sách các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố đã được các Sở Y tế, Sở Du lịch, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Thành phố xác nhận thuộc đối tượng miễn giảm tiền điện theo quy định bao gồm: 41 bệnh viện; 30 trung tâm y tế; 02 trung tâm chuyên khoa; 02 khách sạn và 07 cơ sở thuộc quân đội, công an quản lý. Dựa trên danh sách các cơ sở phục vụ phòng, chổng dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố giao Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội và các tổ chức kinh doanh điện khác khẩn trương thực hiện việc tính toán, giảm trừ tiền điện cho các khách hàng đủ điều kiện áp dụng ngay cho Tháng đầu tiên kề từ thời điểm Bộ Công Thương ban hành văn bản sổ 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16 tháng 4 năm 2020.

Căn cứ tình hình thực tế công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Thành phố và chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, UBND Thành phố yêu cầu các Sở Y tế, Sở Du lịch, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Thành phố chủ động rà soát, cập nhật danh sách các cơ sở được phê duyệt phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đáp ứng đầy đủ các tiêu chí miễn, giảm tiền điện, gửi Sở Công Thương trước ngày 15 của 02 Tháng tiếp theo nãm 2020 để tổng họp, tham mưu báo cáo UBND Thành phố xem xét quyết định làm cơ sở cho Tổng công ty Điện lực Thành phố, các tổ chức kinh doanh điện khác tiếp tục thực hiện đồng bộ trên địa bàn.

Trước ngày 21/5/2020 báo cáo triển khai các giải pháp giảm phí, lệ phí tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid 19

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid 19 và các văn bản liên quan, UBND Thành phố đã giao Cục Thuế Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố. Để kịp thời tổng hợp, triển khai các giải pháp giảm phí, lệ phí tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid 19, UBND Thành phố giao nhiệm vụ các sở, ban, ngành như sau:

Khẩn trương rà soát toàn bộ các khoản phí, lệ phí do các sở, ngành quản lý chuyên ngành hoặc trực tiếp tổ chức thu để đề xuất miễn, giảm phí, lệ phí để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, các khoản phí, lệ phí liên quan đến các dịch vụ thiết yếu.

Báo cáo phân tích, đánh giá kỹ đối tượng nộp phí, lệ phí chịu tác động của dịch Covid; căn cứ đề xuất miễn, giảm phí, lệ phí, mức đề xuất giảm căn cứ xác định mức giảm cụ thể; tác động của việc miễn, giảm phí, lệ phí....Trường hợp không đề xuất miễn, giảm phí cần phân tích, nêu rõ lý do.

Tổng hợp, gửi báo cáo gửi về Cục Thuế Hà Nội trước ngày 18/5/2020 để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 21/5/2020. 

Đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động trên địa bàn Thành phố

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia, tại văn bản số 1777/UBND-KGVX ngày 12/5/2020, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các tổng công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động như: tổ chức mạng lưới và nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, nhất là lao động có giá trị gia tăng thấp sang có giá trị gia tăng cao hơn, nâng cao tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo, tiếp tục thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài có chọn lọc, tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng, cụ thể như sau:

 Sở Kế hoạch và Đầu tư: xây dựng Chiến lược thu hút vốn đầu tư nước ngoài thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030 hướng tới hỗ trợ nâng cao năng suất lao động; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch triển khai phong trào “Năng suất lao động quốc gia”; Chiến lược quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ, ưu tiên phát triển doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp công nghệ cao thiết kế, sáng tạo và sản xuất Việt Nam; Chiến lược khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tư nhân mở rộng thị trường khu vực và thế giới; phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội nghiên cứu Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ.

 Sở Khoa học và Công nghệ: phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất lao động dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025; Chương trình quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2030; Đề án thu hút nguồn lực xã hội đầu tư cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là từ doanh nghiệp.

Sở Công Thương: phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu, hoàn thiện thể chế về thương mại điện tử; tập trung phát triển sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao, giá trị xuất khẩu lớn, sử dụng công nghệ cao, tự động hóa, giảm dần các ngành sử dụng nhiều tài nguyên, khoáng sản và lao động giản đơn. Xây dựng các giải pháp tăng năng suất lao động ngành công nghiệp và thương mại, tham gia sâu hơn và nâng cấp các khâu có giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu, tập trung vào ngành chế biến, chế tạo nhằm chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp có giá trị cao; chuyển dịch trong nội bộ ngành công nghiệp từ sản xuất dựa vào lao động sang dựa vào công nghiệp, tập trung vào hàng hóa có giá trị gia tăng cao; Cùng với Bộ Công Thương thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2025. Xây dựng chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp chế tạo đến năm 2030.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: xây dựng Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp thực tế, gắn với thị trường và thích nghi biến đổi khí hậu; đẩy mạnh công nghiệp hóa hoạt động sản xuất nông nghiệp từ khâu sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học, nhất là công nghệ sinh học phục vụ phát triển nông nghiệp.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết so 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, triển khai nhân rộng bộ chương trình đào tạo được chuyển giao từ các nước có nền giáo dục nghề nghiệp phát triển; thay đổi phương thức đào tạo, đánh giá kết quả đào tạo; gắn đào tạo với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động, tạo việc làm bền vững; đấy mạnh đào tạo, đào tạo lại người lao động và đào tạo lao động kỹ thuật chất lượng cao đủ năng lực tham gia nền sản xuất thông minh, kinh doanh dựa trên công nghệ hiện đại; nghiên cứu việc nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm giới thiệu việc làm; tập trung thực hiện hiệu quả dự báo, thông tin thị trường lao động, kết nối cung - cầu lao động; nâng cao hiệu quả của chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Sở Giáo dục và Đào tạo: phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Rà soát, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển các cơ sở đào tạo ngoài công lập phù hợp với xu thế chung của thế giới, ưu tiên đầu tư phát triền đào tạo một số ngành, nghề quan trọng, nhất là đối với những ngành, nghề có tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế - xã hội Thành phố; Xây dựng quy hoạch, sắp xếp hệ thống giáo dục gắn với quy hoạch thành phố; nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục, gắn kết chặt chẽ nghiên cứu với đào tạo phát triển nhân lực phục vụ sản xuất, kinh doanh và hợp tác quốc tế.

Sở Thông tin và Truyền thông: đẩy nhanh tiến độ xây dựng và trình UBND Thành phố ban hành Đề án “Xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Kiến trúc chính quyền điện tử thành phố Hà Nội. Thúc đẩy chuyển đổi số để tăng năng suất lao động, phát triển kinh tế - xã hội; trong đó, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện các hoạt động của doanh nghiệp, các ngành trọng điểm, các cơ quan nhà nước và người dân và phát triển các yếu tố nền tảng tạo điều kiện cho chuyển đổi số. Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị tổ chức kết nối các doanh nghiệp ICT với doanh nghiệp trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp để xây dựng, áp dụng các công nghệ mới vào quá trình sản xuất, kinh doanh thúc đẩy tăng năng suất lao động. Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trong vấn đề nâng cao năng suất lao động.

Sở Tài chính: tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập gắn với thúc đẩy lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công; tập trung thực hiện sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo kế hoạch được duyệt, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hà Nội: triển khai các giải pháp tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, hướng dòng vốn chảy vào lĩnh vực có năng suất cao, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp và người dân. Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố đẩy mạnh cung ứng vốn, tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh đế tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân áp dụng các giải pháp tăng năng suất lao động.

Sở Nội vụ: thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công); Rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút, sử dụng nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Đào tạo, bồi dương đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ công chức cấp xã đủ năng lực vận hành chính quyền điện tử.

 Liên minh hợp tác xã Thành phố: Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể, hợp tác xã; tập trung thực hiện đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực; xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu; ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất lao động khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

UBND các quận, huyện, thị xã: đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hỗ trợ kinh doanh phát triển, nâng cao năng suất lao động. Thực hiện các chính sách kinh tế ưu đãi đối với các doanh nghiệp sử dụng dây chuyền công nghệ cao, hiện đại; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh.

Đẩy nhanh tiến độ các hồ sơ, thủ tục tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài

Căn cứ tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài quý I, kế hoạch thực hiện năm 2020 và một số giải pháp đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp do dịch bệnh Covid 19, UBND Thành phố ban hành văn bản số 1759/UBND-ĐT ngày 11/5/2020 chỉ đạo các sở, ban, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai và bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 về “Định hướng hoàn thiện thế chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”, kế hoạch thu hút đầu tư nước ngoài của Thành phồ để có kế hoạch, hành động cụ thể, nhất là trong thời gian tới tình hình kinh tế khó khăn, tăng trưởng giảm sút do tác động của dịch bệnh Covid 19. Trong thời gian qua, công tác thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Thành phố xảy ra một số vấn đề tồn tại về thủ tục đầu tư, thời gian xử lý hồ sơ; một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước, trách nhiệm của đơn vị khi tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ thực hiện thủ tục Quyết định chủ trương, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Để khắc phục những tồn tại trên và tăng cường trách nhiệm của các đơn vị trong việc giải quyết thủ tục các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, UBND Thành phố yêu cầu: cho phép đối với các dự án có sử dụng đất, Nhà đầu tư được nộp hồ sơ vào Tổ công tác theo Quyết định số 3365/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố. Quá trình thẩm định hồ sơ, yêu cầu giám đốc các sở, ngành nghiêm túc dự họp theo đúng thành phần, ký Biên bản tại cuộc họp và phối họp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định dự án, báo cáo UBND Thành phố theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố về việc chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của UBND Thành phố và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chuẩn bị các đề án, nội dung công việc.

Quản lý chặt chẽ và hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán ngân sách nhà nước và chi chuyển nguồn sang năm sau

Nhằm đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố đồng thời triển khai có hiệu quả Luật THTK, CLP, Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thực hiện hiệu quả, thực chất hơn các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực; THTK, CLP trong sử dụng các nguồn lực của đất nước, của Thành phố và các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, mở rộng cơ sở thuế, tăng cường quản lý thu; thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế. Tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng hiệu quả, bền vững; giữ cơ cấu hợp lý giữa tích lũy và tiêu dùng, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, đảm bảo chi cho con người, an sinh xã hội và chi cho quốc phòng, an ninh. Công khai, minh bạch và thực hiện triệt để tiết kiệm ngay từ khâu xác định nhiệm vụ; chủ động sắp xếp các khoản chi và thứ tự ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ theo thứ tự cấp thiết, quan trọng và khả năng triển khai thực hiện; chỉ ban hành mới chính sách, đề án, nhiệm vụ mới khi        thực sự cần thiết và có nguồn đảm bảo; chủ động dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ, nhiệm vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định; không bố trí dự toán cho các chính sách chưa ban hành. Quản lý chặt chẽ và hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán ngân sách nhà nước và chi chuyển nguồn sang năm sau. Bảo đảm an ninh tài chính quốc gia và Thành phố; huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế của Thủ đô.

 Thực hiện quản lý nợ công theo quy định của Luật Quản lý nợ công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn. Việc huy động, quản lý và sử dụng vốn vay phải gắn với việc cơ cấu lại đầu tư công và định hướng huy động, sử dụng nguồn vốn này trong từng thời kỳ. Thực hiện nghiêm nguyên tắc vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài chỉ được sử dụng cho đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên. Thực hiện huy động, phân bổ, sử dụng vốn vay nợ công gắn với các ưu tiên chiến lược của nền kinh tế, trách nhiệm hoàn trả nợ, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Các khoản vay mới chỉ thực hiện sau khi đã đánh giá tác động lên nợ công, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn nợ công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải phù hợp với điều kiện, tiêu chí về hiệu quả kinh tế - xã hội và khả nãng trả nợ. Không sử dụng vốn vay để mua sắm ô tô, vật tư, thiết bị dự phòng cho quá trình vận hành sau khi dự án hoàn thành, chi đào tạo, hội thảo.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân, đảm bảo giải ngân hết số vốn đầu tư công còn lại của năm 2019 và vốn kế hoạch năm 2020; có chế tài xử lý nghiêm nếu để chậm chễ.

Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 góp phần chống lãng phí, thất thoát, tham nhũng, phát huy nguồn lực nhằm tái tạo tài sản và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Chống lãng phí trong mua sắm tài sản công thông qua việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả phương thức mua sắm tập trung, mua sắm qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

 Kiên quyết tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; chú trọng sắp xếp tổ chức bộ máy người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trên tinh thần 5 rõ: “rô người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”. Triển khai quyết liệt công tác sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp nhà nước đảm bảo tinh gọn, thống nhất trong quản lý, điều hành, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu quả. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để sử dụng hiệu quả chi thường xuyên của ngân sách Thành phố, góp phần cải cách chính sách tiền lương.

Tích cực triển khai thực hiện Luật Quy hoạch. Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ lập, trình phê duyệt các quy hoạch phân khu đô thị còn lại; quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm; quy chuẩn kỹ thuật quy hoạch kiến trúc tại 4 quận trung tâm; các quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc quận, huyện, thị xã; quy hoạch cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ; Chương trình và kế hoạch phát triển đô thị. Thực hiện nghiêm công tác quy hoạch, nâng cao chất lượng lập đồ án quy hoạch xây dụng, quy hoạch đô thị và công tác đầu tư xây dựng. Rà soát, tổng kết Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020.

Triển khai mô hình chỉ đạo điểm Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội năm 2020

Để triển khai một số nội dung, hoạt động thuộc Kế hoạch khung chỉ đạo điểm triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 15/5/2020 yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện các nội dung sau:

Tổ chức các sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa từng vùng miền tại các tuyến phố đi bộ của thành phố Hà Nội: tổ chức các sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa vùng miền (miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng, Miền trung và Tây Nguyên, đồng bằng Nam Bộ). Đồng thời giới thiệu một số sản phẩm đặc sản của một số doanh nghiệp nước bạn như Lào, Thái Lan, Nhật Bản,... nhằm tìm kiếm thị trường, kết nối giao thương. Có quy mô 01 sự kiện: khoảng 150 gian hàng trong 05 ngày chính thức tại không gian biểu diễn văn hóa nghệ thuật ẩm thực đường phố quận Tây Hồ (phố đi bộ Trịnh Công Sơn).

Xây dựng thực hiện thí điểm một số điểm giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với đu lịch làng nghề, du lịch nông thôn, trong đó:

Tổ chức khảo sát, lựa chọn các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP đáp ứng các tiêu chí quy định do Bộ Công Thương ban hành. Địa điểm thực hiện thí điểm tại các xã, phường (5 điểm), cụ thể: Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông; xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai; xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây; Trung tâm Khuyến công và phòng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp - Sở Công Thương.

Bố trí mặt bằng, hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP. Tổ chức Hội nghiển khai, kết nối giới thiệu điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP cấp Thành phố.

Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực về vãn hóa, du lịch nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP tại các điểm du lịch làng nghề, du lịch nông thôn.

 Tổ chức Lễ khai trương các điểm giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với du lịch làng nghề, du lịch nông thôn.

Lập Đề án xây dựng “Trung tâm thiết kế sáng tạo và giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với du lịch sinh thái của Quốc gia tại thành phố Hà Nội”.

Bãi bỏ 07 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch UBND Thành phố đã phê duyệt Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính (TTHC) bị bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Theo đó, công bố kèm theo Quyết định là danh mục 06 TTHC lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn và bãi bỏ 07 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, bao gồm: thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu; thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; cấp biển xe được phép đi trên đê trong mùa lũ; cấp giấy phép hoạt động liên quan đến đê điều; gia hạn giấy phép hoạt động liên quan đến đê điều; hướng dẫn, cung cấp thông tin, thỏa thuận hoạt động liên quan đến đê điều; thỏa thuận quy hoạch chuyên ngành.

Bãi bỏ 38 thủ tục hành chính lĩnh vực Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương và UBND cấp huyện

Ngày 11/5/2020, tại Quyết định số 1902/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt Quyết định công bố Danh mục 35 thủ tục hành chính lĩnh vực công Thương, trong đó 26 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, 09 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; Bãi bỏ 38 thủ tục hành chính, trong đó 26 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và 12 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. Các thủ tục hành chính số 1; 13; 19; số 32 đến số 37; số 53 đến số 61; số 73 đến số 78; 114; 115 Mục A; số 2 đến số 13 Mục B tại danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 4658/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của Chủ tịch UBND Thành phố hết hiệu lực. Giao Sở Công Thương rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt theo quy định.

Tổ chức tuyển dụng ngay số biên chế giáo viên thiếu so với chỉ tiêu biên chế được giao

Xét báo cáo của Sở Nội vụ về việc bổ sung biên chế giáo viên phục vụ kỳ tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên hợp đồng lao động và có đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 31/12/2015 trở về trước theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, căn cứ văn bản số 1837/UBND-NC ngày 15/5/2020, UBND Thành phố giao Sở Nội vụ tổ chức tuyển dụng ngay số biên chế giáo viên mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thiếu so với chỉ tiêu biên chế được giao. Sau khi Thường trực Thành ủy có ý kiến bổ sung biên chế giáo viên thì tiếp tục triển khai công tác tuyển dụng.

Tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp các công trình trường học và nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức

Xét Báo cáo của UBND huyện Mỹ Đức và đề xuất của liên ngành, tại văn bản số 1765/UBND-KT ngày 12/5/2020, UBND Thành phố đồng ý về chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp các công trình trường học và nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, cụ thể như sau:

Đối với Trường THCS và Trường mầm non xã Đồng Tâm đang cải tạo, nâng cấp: Giao UBND huyện Mỹ Đức chỉ đạo, đôn đốc tiến độ, sớm hoàn thành công trình, đưa vào khai thác sử dụng đảm bảo chất lượng, phát huy hiệu quả đầu tư. Các hạng mục còn thiếu của hai trường trên và Trường tiểu học xã Đồng Tâm, Thành phố sẽ vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ.

Đối với 02 dự án nhà vãn hóa thôn Hoành và thôn Đồng Mít: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho huyện Mỹ Đức để triển khai thực hiện các dự án vào kỳ họp tháng 7/2020. Giao UBND huyện Mỹ Đức hoàn chỉnh hồ sơ, triển khai thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định, đảm bảo đủ điều kiện để được hỗ trợ vốn.

 Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc, Văn hóa và Thể thao, Ban Tôn giáo Thành phố và các đơn vị liên quan đôn đốc UBND huyện Mỹ Đức triển khai hoàn thiện các thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Tăng cường kiểm tra thường xuyên, đột xuất, kiểm tra chéo, tự kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố

Căn cứ Báo cáo của Công an Thành phố về kết quả điều tra ban đầu vụ cháy xảy ra tại Công ty TNHH         Song Ngân thuộc Cụm công nghiệp Phú Thị, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm ngày 06/05/2020 làm chết 03 người, thiệt hại nhiều tài sản;  đối với cơ sở này, ngày 04/09/2019, UBND Thành phố đã có Quyết định xử phạt lỗi vi phạm hành chính đối với hành vi "Đưa nhà, công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy"; ngày 09/09/2019 Công an Thành phố đã ban hành Quyết định tạm đình chỉ đối với cơ sở và ngày 15/10/2019, ban hành Quyết định đình chỉ hoạt động đối với công trình trên thuộc Công ty Song Ngân nhưng vẫn để xảy ra cháy; báo cáo của Công an Thành phố và các đơn vị đối với một số vụ cháy gần đây trên địa bàn Thành phố,

UBND Thành phố giao Công an Thành phố khẩn trương xây dựng Kế hoạch tổ chức kiểm tra liên ngành cấp Thành phố, cấp quận, huyện, thị xã; thành lập các Đoàn Kiểm tra tiến hành kiểm tra theo kế hoạch, thường xuyên, đột xuất, kiểm tra chéo, tự kiểm tra để đánh giá việc chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố; đánh giá việc triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố và Phó Chủ tịch UBND Thành phố đối với công tác phòng cháy, chữa cháy ứng với từng loại hình, từng thời điểm; công tác khắc phục sau xử phạt vi phạm hành chính đối với PCCC... tham mưu, đề xuất UBND Thành phố chỉ đạo kịp thời, hiệu quả công tác này trong thời gian tới. Yêu cầu báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/5/2020.

Phê duyệt 43 xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội thực hiện chuyển hóa trên địa bàn Thành phố năm 2020

Xét đề nghị của Công an Thành phố, ngày 13/5/2020, UBND Thành phố phê duyệt danh sách 43 xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội thực hiện chuyển hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020 như sau: Phường Phúc Tân, Chương Dương (quận Hoàn Kiếm); Phường Phương Mai, Trung Phụng (quận Đống Đa); Phường Bạch Đằng, Thanh Lương (quận Hai Bà Trưng); phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy); Phường Ngọc Lâm, Ngọc Thụy (quận Long Biên); Phường Giáp Bát, Hoàng Vãn Thụ, Đại Kim, Định Công, Mai Động, Tương Mai, Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai); thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm); thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì); Xã Đại Mạch, Kim Chung, Nam Hồng (huyện Đông Anh); Xã Bắc Sơn, Tân Hưng, Tiên Dược, Đông Xuân, Tân Dân, Quang Tiến (huyện Sóc Sơn); Phường Quang Trung, Xã Sơn Đông (thị xã Sơn Tây); xã Vạn Thắng (huyện Ba Vì); xã Hiệp Thuận (huyện Phúc Thọ); Xã Cao Viên, Bích Hòa, Thanh Thùy (huyện Thanh Oai); thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ); xã Phương Tú (huyện Ứng Hòa); Xã Trung Châu, Liên Hồng (huyện Đan Phượng); Xã Phú Yên, Sơn Hà, Phương Dực, Tri Thủy (huyện Phú Xuyên); xã Phúc Lâm (huyện Mỹ Đức).

UBND Thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã, Ban Chỉ đạo 138 các quận, huyện, thị xã:

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp đưa nội dung chuyên đề công tác “Giải quyết, chuyên hóa địa bàn trọng điếm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội trở thành địa bàn ít phức tạp hoặc giảm đến mức thấp nhất tính chất phức tạp của địa bàn” vào Nghị quyết cua cấp ủy, Chương trình công tác năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và coi kết quả thực hiện chuyển hóa địa bàn là một trong những tiêu chí phân loại bình xét thi đua năm của các cơ quan, đơn vị cơ sở. 

Thành lập Tổ công tác do Công an cấp huyện chủ trì, trực tiếp đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các mặt công tác ở các xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; tổng hợp, đánh giá kết quả quá trình chuyển hóa tại địa bàn.

Chỉ đạo các địa bàn được chọn thực hiện chuyển hóa xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, huy động đồng bộ các lực lượng, phương tiện, biện pháp, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào của các tổ chức đoàn thể để tô chức, triển khai thực hiện tạo chuyển biến tích cực, rõ nét những tồn tại phức tạp về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo: Sau 01 năm tổ chức tổng kết, đánh giá cụ thể kết quả thực hiện chuyển hóa địa bàn, nêu rõ những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân, đề xuất giải pháp giải quyết, báo cáo Ban Chỉ đạo 138 Thành phố (qua Công an Thành phố - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 Thành phố) trước ngày 15/12/2020.

Đối với những quận, huyện, thị xã không đăng ký địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội để chuyển hóa phải đảm bảo giữ vững tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn, nếu để xảy ra phức tạp, không kịp thời rà soát, nắm tình hình sẽ chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo 138 Thành phố.

Giao Công an Thành phố theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện chuyển hóa tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp. Tham mưu, đề xuất việc xem xét trách nhiệm các đơn vị, cá nhân để tồn tại các vấn đề phức tạp về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn gây bức xúc trong quần chúng nhân dân mà không có biện pháp giải quyết; kịp thời đề xuất khen thưởng, động viên các đơn vị, cá nhân thực hiện hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn./.

Thanh Thủy

  • Xin chờ trong giây lát...