Hà Nội: Chỉ thị triển khai nhiệm vụ năm học mới của ngành Giáo dục&Đào tạo

Cập nhật: 14:09 | 28/10/2020
Ngày 19/10/2020, Chủ tịch UBND Thành phố đã ký Quyết định số 16/CT-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tập trung 9 nội dung chính sau:

Đổi mới công tác quản lý giáo dục và đào tạo:

 Tập trung thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 cho lớp 1, chuẩn bị các điều kiện triển khai chương trình ở các khối lớp tiếp theo đúng lộ trình. Đổi mới chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn về trình độ đào tạo và chuẩn nghề nghiệp; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên gắn với việc đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua thành hoạt động thường xuyên trong mỗi cơ sở giáo dục.

 Đổi mới nội dung và chương trình giáo dục, đào tạo theo hướng phát triển năng lực tiếp cận, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng với môi trường công nghệ liên tục thay đổi và phát triển; đưa nội dung dạy Tin học lập trình vào chương trình giáo dục phổ thông. Tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học, kiểm tra, đánh giá và quản lý giáo dục, quản trị nhà trường; đẩy mạnh học trực tuyến, phát triển kho học liệu số của ngành. Triển khai hiệu quả hệ thống quản lý học tập qua mạng để bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông đại trà thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới theo phương thức bồi dưỡng thường xuyên ngay tại nhà trường. Đổi mới cách dạy và học trên cơ sở áp dụng công nghệ số; khuyến khích các mô hình giáo dục, đào tạo mới dựa trên các nền tảng số. Tập trung mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, theo chuẩn quốc tế đáp ứng tiến trình hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Đổi mới mạnh mẽ quản lý giáo dục, chú trọng quản lý chất lượng giáo dục, chất lượng đầu ra; tích cực đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi và tuyển sinh.

Tiếp tục đẩy mạnh việc sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 gắn với việc thực hiện các dịch vụ bưu chính công ích để giảm thời gian, chi phí cho người dân khi giải quyết các thủ tục hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm và chất lượng phục vụ.

 Đẩy mạnh công tác tham mưu cho UBND Thành phổ việc phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo phù hợp với các quy định hiện hành của Trung ương và Thành phố; xây dựng và triển khai kế hoạch thí điểm giao quyền tự chủ về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục các cấp; nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ của cơ sở giáo dục, đào tạo; tăng cường thanh tra quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, kiểm tra các hoạt động liên kết, dạy thêm học thêm trong nhà trường; đẩy mạnh kiểm tra liên ngành đối với các trung tâm tin học, ngoại ngữ, bồi dưỡng văn hóa, giáo dục kỹ năng sống; xử lý nghiêm các sai phạm theo thẩm quyền.

Đổi mới chương trình giáo dục, thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, đảm bảo an toàn trường học Mô hình dạy học được đổi mới theo hướng mở, chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Đa dạng hóa hình thức, phương pháp dạy học, tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các đoàn thể chính trị giải quyết các vấn đề trong và ngoài trường học trên địa bàn như bạo lực học đường, an toàn giao thông, bán hàng quán trước cổng trường, tệ nạn xã hội..., tạo chuyển biến căn bản trong đạo đức, lối sống, kỹ năng sống trong học sinh.

Tiếp tục rà soát sắp xếp mạng lưới trường lớp, hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân. Đề xuất giải pháp hiệu quả với sự phối hợp các ban, ngành thành phố Hà Nội, tham mưu và hoàn thành xây dựng trường, lớp học, từng bước thực hiện quy hoạch, đề xuất xây mới, bổ sung quỹ đất và sắp xếp lại các trường học trên địa bàn Thành phố; khuyến khích, tạo điều kiện phát triển trường ngoài công lập ở các khu vực ngoại thành, vùng khó khăn. Rà soát trường, lớp học để đề xuất kế hoạch bổ sung trường lớp, mở rộng diện tích khuôn viên trường học đảm bảo đạt chuẩn. Tham mưu với Thành phố xây dựng trường học trong các khu đô thị mới, các khu di dân, tái định cư nhằm đảm bảo có đủ chỗ học cho học sinh các cấp học; tiếp tục thực hiện mục tiêu kiên cố hóa hiện đại hoá trường, lớp học, có chính sách hỗ trợ để có mặt bằng xây dựng trường học; từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng CNTT phục vụ chương trình giáo dục phổ thông mới, dạy học ngoại ngữ và triển khai áp dụng công nghệ số trong dạy học.

 Tham mưu Thành phố có chính sách, cơ chế mang tính đặc thù phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Quản lý, đánh giá đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn nghề nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, bảo đảm thực chất, gắn với thi đua, khen thưởng để tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo gắn bó với nghề. Tổ chức triển khai Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế; thực hiện tốt chế độ, chính sách cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viện và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng chuẩn nghề nghiệp và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

 Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường lớp theo hướng đồng bộ, chuẩn hoá, tiên tiến và từng bước hiện đại. Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Thực hiện tốt chương trình kiên cố hóa trường lớp, hoàn thành xóa các phòng học cấp 4 xuống cấp, tiến tới hoàn thành xóa các phòng học cấp 4 ở tất cả các cấp học. Bổ sung học liệu, tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh cho học sinh phổ thông Hà Nội; biên soạn mới tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh cho trẻ mầm non 5 tuổi; tài liệu giáo dục địa phương; tài liệu giáo dục an toàn giao thông cho học sinh phổ thông thành phố Hà Nội.

Tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác đấu thầu, công tác quyết toán xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị của các đơn vị; tập trung xử lý nợ đọng các công trình được sử dụng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Rà soát tình hình và tiến độ giải ngân các chương trình, dự án; quản lý có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; đổi mới chính sách, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong giáo dục, đào tạo.

 Đẩy mạnh công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông từ trung học cơ sở; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế. Xây dựng mô hình thí điểm về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông theo hướng mở, tăng cường xã hội hóa các nguồn lực; nâng cao chất lượng tư vấn nghề nghiệp, thực hiện kết hợp dạy vãn hóa phổ thông với dạy nghề. Quan tâm phát triển đội ngũ giáo viên hướng nghiệp trong trường phổ thông, tăng cường huy động các nguồn lực tài chính và các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường theo hướng thực học, lý thuyết gắn với thực hành và thực tiễn, đảm bảo giáo dục cơ bản ở THCS, phục vụ cho giáo dục hướng nghiệp và phân luồng đạt hiệu quả.

Tập trung nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Chuẩn hoá, nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên dạy Ngoại ngữ trong trường phổ thông theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam và chuẩn IELTS quốc tế và tương đương; tăng cường đào tạo giáo viên dạy song ngữ các môn khoa học tự nhiên cấp trung học. Phát huy hiệu quả và mở rộng mô hình liên kết với các công ty, trung tâm ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài để tăng cường dạy bổ trợ ngoại ngữ trong các trường phổ thông và chương trình làm quen tiếng Anh cho trẻ mầm non. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học thiết yếu; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ. Đảm bảo mục tiêu đến năm 2025 có 100% giáo viên tiếng Anh các cấp học đạt chuẩn theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.

Rà soát, bổ sung và cấp mới trang thiết bị dạy học cho 100% các phòng học ngoại ngữ, đạt tối thiểu 50% các phòng học có tivi/màn hình hoặc thiết bị tương ứng khác nối mạng internet và các phần mềm ứng dụng dạy học ngoại ngữ.

Tiếp tục tăng cường mở rộng, phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức giáo dục quốc tế, các cơ sở giáo dục nước ngoài, tranh thủ tối đa hỗ trợ quốc tế trong lĩnh vực bồi dưỡng, nâng cao năng lực của đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ, đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ. Trao đổi giáo viên với các nước có quan hệ hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thành phố. Mở rộng mô hình dạy chương trình Tin học quốc tế trong các trường trung học phổ thông; rà soát, mở rộng mô hình giảng dạy song bằng ở các cấp trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học (ở các địa phương có điều kiện).

Tiếp tục thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đem lại từ hợp tác quốc tế cho công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Mở rộng các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài... Tổ chức tốt kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng (HOMC 2021) có sự tham gia của học sinh quốc tế.

Tăng cường áp dụng các tiêu chuẩn, tiêu chí và phương pháp tiếp cận chung của khu vực và quốc tế trong xây dựng, cập nhật chương trình và triển khai đào tạo, trên cơ sở đó đề xuất xây dựng mô hình trường chất lượng cao tiệm cận chất lượng quốc tế. Khuyến khích các cơ sở giáo dục nhận chuyển giao chương trình tiên tiến của nước ngoài, sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy các môn khoa học ở các trường chuyên, trường chất lượng cao.

Đẩy mạnh việc phân cấp quản lý và thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục; rà soát phương án tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm 2020. Đa dạng hóa phương thức đào tạo dựa trên mô hình giáo dục mở, khung trình độ quốc gia, gắn với thị trường và đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Chú trọng xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, bồi dưỡng tài năng trẻ cho học sinh giỏi, xuất sắc.

Chú trọng, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông giáo dục Chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác cho các cơ quan truyền thông, báo chí; xử lý kịp thời các vấn đề xã hội, truyền thông quan tâm. Tăng cường truyền thông nội bộ, phát hiện, giới thiệu kịp thời các gương người tốt, việc tốt. Nâng cao chất lượng các kênh thông tin trên cổng thông tin điện tử, trang tin của ngành và các đơn vị, trường học.

Thanh Thủy

  • Xin chờ trong giây lát...