Hà Nội- cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính của Thành phố năm 2020 và các năm tiếp theo

Cập nhật: 06:27 | 17/06/2020
Ngày 11/6/2020, Chủ tịch UBND Thành phố đã ký ban hành 03 kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Papi) của Thành phố năm 2020.

Chủ tịch UBND Thành phố đã ký ban hành 03 kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Papi) của Thành phố năm 2020, cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính của Thành phố năm 2020 và các năm tiếp theo và tiếp tục duy trì, nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2020 và các năm tiếp theo của Thành phố nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền Thành phố, đặc biệt là cấp cơ sở; tập trung khắc phục dứt điểm những tồn tại, hạn chế trong quản lý - điều hành, xác định rõ mục tiêu, phương hướng hành động trong thời gian tới đảm bảo phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp:

Thứ nhất, cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI trên 8 lĩnh vực:

Hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ, quản trị hiệu quả và chủ động đáp ứng nhu cầu của người dân; quyết tâm cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI của Hà Nội trong năm 2020 và những năm tiếp theo, UBND Thành phố yêu cầu các cấp ngành Thành phố tập trung cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI trên 8 lĩnh vực sau:

Tổ chức các hoạt động, phương thức phù hợp để người dân được tham gia tích cực và chủ động vào đời sống chính trị, kinh tế, xã hội; phát huy quyền làm chủ của người dân, góp phần cải thiện hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở địa phương.

Thực hiện đúng, đủ việc công khai, minh bạch trong việc ra quyết định theo quy định tại Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; tiếp thu ý kiến đóng góp, kiến nghị, phát giác, thắc mắc của người dân; thực hiện giải đáp, xử lý, điều chỉnh kịp thời, đúng quy định những ý kiến của người dân.

Nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân; tăng cường hiệu quả các phương thức tương tác giữa chính quyền và người dân; thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tập trung giải quyết có hiệu quả những kiến nghị, KNTC của công dân.

Tích cực kiểm soát tham nhũng trong chính quyền các cấp, trong các dịch vụ công ích, đặc biệt các lĩnh vực thiết yếu tới đời sống dân sinh: Y tế, Giáo dục, tuyển dụng vào cơ quan nhà nước.

Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC ở các cơ quan hành chính nhà nước; đặc biệt chú trọng các thủ tục hành chính: chứng thực, xác nhận, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và các dịch vụ hành chính cấp xã.

 Nâng cao chất lượng các dịch vụ công ích thiết yếu cấp cơ sở như: Y tế công lập, Giáo dục bậc tiểu học; cải thiện cơ sở hạ tầng căn bản đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân: điện lưới, nước sạch, giao thông, quản lý rác thải, an ninh trật tự...

Nghiêm túc quản trị môi trường; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng môi trường sống của người dân hướng tới phát triển bền vững.

Nỗ lực hơn nữa trong quản trị điện tử; hỗ trợ người dân tiếp cận và thực hiện tốt trách nhiệm phản hồi ý kiến, phản ánh, kiến nghị của người dân thông qua Cổng thông tin điện tử của Thành phố; hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng mạng Internet.

UBND Thành phố giao Sở Nội vụ chủ động, linh hoạt trong hình thức kiểm tra, thời gian kiểm tra, phương thức kiểm tra đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố; xác định địa bàn ưu tiên quận, huyện, thị xã; chú trọng địa bàn kiểm tra trực tiếp tới tận UBND cấp xã, thôn, tổ dân phố. Xây dựng biểu tiêu chí cụ thể liên quan chỉ số PAPI phục vụ công tác kiểm tra tại UBND cấp xã. UBND cấp huyện, UBND cấp xã chủ động, tăng cường kiểm tra đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc; chấn chỉnh, khắc phục kịp thời các thiếu sót, tồn tại trong thực hiện chức trách, thực thi công vụ của các tổ chức, cá nhân trong cơ quan nhà nước. UBND cấp huyện sử dụng kết quả kiểm tra và đưa nội dung thực hiện Kế hoạch vào tiêu chí xác định Chỉ số CCHC năm 2020 của các xã, phường, thị trấn.

Thứ hai, giảm chi thường xuyên cho đơn vị sự nghiệp công lập từ 10% trở lên

Năm 2019, Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của thành phố Hà Nội đạt 84,64%, liên tiếp trong 03 năm xếp thứ 02/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Để tiếp tục duy trì, nâng cao chỉ số CCHC năm 2020 và các năm tiếp theo, UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì các chỉ số, chỉ số thành phần đạt kết quả cao; nâng cao các chỉ số, chỉ số thành phần chưa có sự cải thiện, đạt điểm thấp; phấn đấu chỉ số CCHC của Thành phố năm 2020 đạt kết quả cao, đứng đầu cả nước, cụ thể như sau:

Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC: tiếp tục triển khai có hiệu quả, toàn diện các Chương trình, Kế hoạch công tác của Thành phố; Kế hoạch CCHC và các Kế hoạch chuyên đề…bảo đảm chất lượng, hoàn thành 100% Kế hoạch. Thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy Hà Nội, HĐND Thành phố giao. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền CCHC bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; nhận thức của người dân, tổ chức về công tác CCHC. Tăng cường công tác kiểm tra, tái kiểm tra; hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị; xử lý kịp thời các vấn đề phát hiện qua kiểm tra. Phát huy tính năng động, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị trong công tác CCHC; trọng tâm trong năm 2020 là các giải pháp triển khai hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông và cải thiện, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính.

 Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL): Tổ chức triển khai các Kế hoạch: Theo dõi thi hành pháp luật; rà soát, hệ thống hóa VBQPPL; Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện VBQPPL. Kịp thời phát hiện những văn bản có dấu hiệu trái pháp luật hoặc hết hiệu lực, cần sửa đổi, bổ sung để đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời. Đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất; tính hợp lý; tính khả thi và tính kịp thời trong việc phát hiện và xử lý các bất cập, vướng mắc trong tổ chức thực hiện VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thành phố.

-Cải cách thủ tục hành chính (TTHC), lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông: triển khai Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC, đảm bảo thực hiện 100% kế hoạch đề ra. Các vấn đề phát hiện qua rà soát được xử lý và kiến nghị xử lý theo thẩm quyền. Các cơ quan, đơn vị kịp thời tham mưu công bố và thực hiện công khai, cập nhật TTHC trên Cổng Dịch công Thành phố (liên thông với Cổng Dịch vụ công Quốc gia), Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị và tại nơi tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC. Đảm bảo 100% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 100%. Thực hiện nghiêm túc việc thông báo trước khi hồ sơ quá hạn, thực hiện xin lỗi khi để xảy ra trễ hẹn, sai sót trong tiếp nhận hồ sơ; kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị về các quy định TTHC. Thực hiện đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của các sở, ngành; UBND quận, huyện, thị xã; UBND xã, phường, thị trấn

Cải cách tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả: Đảm bảo tỷ lệ giảm số lượng đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015 đạt từ 10% trở lên; tỷ lệ giảm biên chế so với năm 2015 đạt từ 10% trở lên.Tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp công lập của Thành phố không vượt quá số lượng được cấp có thẩm quyền giao. Tổ chức thực hiện các quy định về phân cấp do Trung ương, Thành phố ban hành. Rà soát và thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với nhiệm vụ đã phân cấp cho cấp huyện, cấp xã. Xử lý hoặc kiến nghị xử lý qua kiểm tra.

 Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: triển khai kịp thời, có hiệu quả Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thường xuyên kiểm tra mức độ hoàn thành kế hoạch; đặc biệt là việc tổ chức tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, thái độ giao tiếp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp công dân, bộ phận Một cửa các cấp. Thực hiện nghiêm, đúng quy định về bổ nhiệm, tiêu chuẩn, số lượng các chức danh lãnh đạo, quản lý. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy định về giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức.

 Cải cách tài chính công: Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hàng năm đạt tỷ lệ từ 90% trở lên so với kế hoạch được giao. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng theo quy định. Giảm chi trực tiếp ngân sách nhà nước (chi thường xuyên) cho đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố so với năm 2015 đạt từ 10% trở lên. Thực hiện tốt việc thanh tra, kiểm tra tài chính trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định.

 Hiện đại hóa hành chính, chủ động triển khai ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ người dân, doanh nghiệp: triển khai có hiệu quả Kế hoạch ứng dụng CNTT đảm bảo hoàn thành 100%; xây dựng và triển khai Kiến trúc chính quyền điện tử Thành phố. Nâng cao chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Thành phố nhất là thông tin về CCHC, quy định hành chính, TTHC đảm bảo tính kịp thời, đầy đủ, thuận tiện trong truy cập, khai thác. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kiến thức về CNTT trong xã hội, đặc biệt là công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận với các dịch vụ công trực tuyến. Cổng Dịch vụ công trực tuyến đáp ứng đầy đủ các chức năng và yêu cầu kỹ thuật theo quy định. 100% Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND cấp huyện, UBND cấp xã công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đúng lộ trình.

Tác động của CCHC đến phát trển KT-XH của Thành phố: Tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2020 tăng từ 20% trở lên so với năm 2019. Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách Thành phố của khu vực doanh nghiệp tăng so với năm 2019. Thực hiện thu ngân sách năm 2020 của Thành phố vượt chỉ tiêu từ 4% trở lên theo Kế hoạch được Chính phủ giao. Hoàn thành 100% hoặc vượt chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do HĐND Thành phố giao.

Thứ ba, dịnh kỳ 6 tháng tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC:

Chỉ số Hài lòng của thành phố Hà Nội năm 2019 đạt 80,09%, đạt chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, Hà Nội trong nhóm các tỉnh có Chỉ số Hài lòng chung chưa bền vững; thấp hơn mức trung bình chung của cả nước 4,36% (mức trung bình cả nước là 84,45%). UBND Thành phố ban hành Kế hoạch Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính của thành phố Hà Nội năm 2020 và các năm tiếp theo với 12 nội dung cụ thể sau:

Phân tích rõ nguyên nhân hạn chế, tồn tại, xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục theo từng Yếu tố tại Chỉ số Hài lòng (SIPAS).

Tuyên truyền, phổ biến về công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC; đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền, phổ biến; đảm bảo việc tuyên truyền phổ biến đến tận thôn, tổ dân phố, người dân trên địa bàn và các tổ chức, cá nhân thường xuyên giao dịch tại Bộ phận Một cửa.

Niêm yết công khai, đầy đủ các TTHC về tại nơi tiếp nhận và trả kết quả TTHC; trên hệ thống Cổng/Trang thông tin điện tử.

Định kỳ 6 tháng tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC trong đó chú trọng các lĩnh vực phát sinh nhiều giao dịch, các lĩnh vực thường xuyên có hồ sơ quá hạn, các lĩnh vực có nhiều nhóm TTHC liên thông; kịp thời có biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Tiếp tục rà soát các TTHC; tập trung rà soát các quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông; đơn giản hóa và rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC.

Tổ chức đánh giá chất lượng giải quyết TTHC; tổ chức các hoạt động khảo sát, điều tra, đo lường sự hài lòng và thu nhận ý kiến của người dân đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức; việc đánh giá, phân tích phải công khai, minh bạch, khách quan để chỉ ra được những yếu kém trong cung cấp dịch vụ công nhằm đưa ra được các giải pháp khắc phục kịp thời.

Triển khai cung ứng dịch vụ công trực tuyến theo đúng Kế hoạch, lộ trình UBND Thành phố giao; đảm bảo việc cung cấp và thực hiện giải quyết các TTHC theo đúng Nghị quyết của Chính phủ.

Chuyển đổi và triển khai toàn Thành phố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; kịp thời điều chỉnh để đáp ứng được việc chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp và trong cung cấp dịch vụ công.

 Kiện toàn, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công của Bộ phận Một cửa của các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố. Bố trí kinh phí, đầu tư trang bị và nâng cấp các thiết bị làm việc tại nơi tiếp nhận và trả kết quả; thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết các TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tạo sự thoải mái cho người dân, tổ chức đến yêu cầu giải quyết TTHC.

Tiếp tục kiện toàn Bộ phận Một cửa các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn; rà soát, sử dụng cán bộ, công chức có năng lực chuyên môn và có tinh thần cao trong phục vụ nhân dân, kỹ năng giao tiếp để thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra trong cung cấp dịch vụ công; xử lý nghiêm những trường hợp không giải quyết TTHC theo đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định; những cán bộ, công chức gây nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ.

Thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, các kỹ năng trong giải quyết công việc hành chính và kỹ năng giao tiếp của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

1.501/1659 TTHC được triển khai DVCTT mức độ 3,4, đạt 91%

Năm 2020, UBND Thành phố xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) Thành phố xác định rõ yêu cầu cần cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu tại Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020 của Thành phố đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; gắn với Chủ đề công tác năm 2020 của Thành phố. Công tác triển khai thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 đạt được một số kết quả nổi bật sau:

Về kiểm tra công vụ, từ đầu năm đến ngày 15/5/2020, Đoàn Kiểm tra công vụ Thành phố đã thực hiện kiểm tra công vụ đột xuất đối với 47 đơn vị, khảo sát 12 địa điểm tổ chức lễ hội trên địa bàn và kiểm tra theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ, UBND Thành phố; Chủ tịch UBND Thành phố đối với 04 vụ việc. Kết quả kiểm tra cho thấy việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính của công dân, tổ chức; việc tiếp công dân được duy trì ổn định; không có phản ánh kiến nghị về thái độ ứng xử không phù hợp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị được kiểm tra cơ bản chấp hành nghiêm chỉnh thời gian làm việc theo quy định. Công tác tiếp công dân được quan tâm thực hiện. Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra đều có lịch phân công cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức và người lao động làm việc luân phiên trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo giải quyết hồ sơ cá nhân, tổ chức theo yêu cầu công việc, phù hợp với yêu cầu về giãn cách xã hội.

Về cải cách thể chế, tính đến ngày 25/5/2020, UBND Thành phố ban hành 10 Quyết định và HĐND Thành phố ban hành 01 Nghị quyết. Hệ thống văn bản QPPL ngày càng hoàn thiện và ổn định, văn bản ban hành đáp ứng yêu cầu về thời hạn, thẩm quyền, nhu cầu quản lý, thực tiễn, nội dung văn bản ban hành có chất lượng đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và mang tính khả thi cao, khắc phục được sự chồng chéo, mâu thuẫn trong hệ thống thể chế đã có và ban hành mới của Thành phố.

Thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn hóa TTHC, kiểm soát việc công bố TTHC. Từ đầu năm đến nay, Thành phố đã ban hành 18 Quyết định công bố. 100% các TTHC của Thành phố đều được thực hiện tại Bộ phận một cửa. 100% các quyết định công bố TTHC sau khi ban hành đã được công khai theo quy định trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, tại nơi tiếp nhận và giải quyết TTHC và các hình thức khác theo quy định. Tính đến nay, tổng số TTHC đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 là 1.501/1659 thủ tục hành chính, đạt 91% trong đó: 1.113 dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 388 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Số lượng hồ sơ tiếp nhận trên cổng Dịch vụ công Thành phố đạt hơn 930 nghìn hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 91%. Thành phố đã tích hợp ứng dụng biên lai điện tử, dịch vụ bưu chính công ích trên hệ thống. Việc giải quyết hồ sơ TTHC, dịch vụ công trực tuyến các cấp trên Thành phố thực hiện tập trung tại hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp và các hệ thống thông tin chuyên ngành dùng chung (lĩnh vực giáo dục, y tế).

Về cải cách bộ máy, 6 tháng đầu năm 2020, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 128/QĐ-ƯBND, ngày 09/01/2020, về việc sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 12 huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tại kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội (Nghị quyết số 97/NQ-QH14). Sau 5 năm triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TƯ và các nghị quyết số 18-NQ/TƯ, 19-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Thành phố đã tăng, giảm tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp so với 2015 như sau: cơ quan hành chính tương đương Sở: Giảm 01 cơ quan. Phòng thuộc Sở: Giảm 65 phòng. Đơn vị sự nghiệp công lập: Giảm 154 đơn vị.

Về cải cách tài chính công, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 cấp thành phố đã đạt được những kết quả tích cực. Tổng mức kế hoạch vốn trung hạn đã được phê duyệt là 107.303 tỷ đồng. Giai đoạn 2016-2019, Thành phố đã cân đối bố trí 79.115 tỷ đồng, đã giải ngân 67.490 tỷ đồng, đạt 85,3% kế hoạch giao. Lũy kế đến nay Thành phố đã phân bổ 101.019 tỷ đồng, đạt 94,14% kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020. Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2020, Thành phố giao kế hoạch đầu tư phát triển là 44.918 tỷ đồng. Riêng phân bổ cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản tập trung cấp Thành phố gồm 207 dự án. Đến hết ngày 30/4/2020, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển của toàn Thành phố đạt 13,8% kế hoạch, cao hơn mức cùng kỳ năm 2019 là 12,1%. Các dự án dân sinh bức xúc, dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, y tế trực tiếp phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 được đẩy nhanh tiến độ.

Về hiện đại hóa hành chính, Thành phố tập trung triển khai 4/6 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi về dân cư, quản lý doanh nghiệp, quản lý bảo hiểm và tài chính. Tính đến ngày 24/5/2020, có 88 dịch vụ công đã tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia, đạt 34%. Từ ngày 26/10/2018 đến ngày 24/5/2020, tổng số hồ sơ tiếp nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử thành phố là 3.458.474 hồ sơ, trong đó có 691.694 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến, đạt 20%.

Thành phố đã xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi và chuyên ngành. Rút ngắn từ 30-50% thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc, văn phòng điện tử. 90% các cuộc họp của UBND Thành phố diện rộng đến sở, ban, ngành, quận, huyện và cấp xã thực hiện trực tuyến; 80% các cuộc họp giữa các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã diện rộng đến cấp xã thực hiện trực tuyến. Đặc biệt, trong đợt phòng, chống dịch Covid-19 đã khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống họp trực tuyến để triển khai các cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội đến cấp xã.

 

Thanh Thủy

  • Xin chờ trong giây lát...