Thực hiện Nghị quyết Đaị hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII:

Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Cập nhật: 08:00 | 17/09/2020
Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng đẩy mạnh cải cách, sắp xếp các đơn vị hành chính. Nội dung này được đánh giá là điểm nhấn trong việc Nghị quyết Đaị hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII.

Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Qua đó đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành trên 80 văn bản chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính; thực hiện cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định; duy trì tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn đạt từ 98% trở lên, nâng mức độ hài lòng của tổ chức, công dân trên 85%; tổ chức thực hiện đánh giá chỉ số cải cách hành chính, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các ngành, các cấp.

Thực hiện tinh giảm tổ chức bộ máy; sắp xếp 143 xã, phường, thị trấn thành 67 đơn vị, giảm 76 đơn vị; phân cấp, ủy quyền đối với 12 lĩnh vực; hoàn thiện nhiều thể chế về tuyển dụng, bổ nhiệm, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, thường xuyên thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm; quan tâm thực hiện cải cách tài chính công, nâng số lượng đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tự chủ; tích cực chỉ đạo, hoàn thành các mục tiêu của chính quyền điện tử với việc áp dụng các phần mềm trong quản lý, điều hành; ứng dụng chữ ký số, phát hành văn bản qua mạng điện tử và tăng cường thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 459 thủ tục hành chính của 3 cấp chính quyền.

day manh cai cach hanh chinh sap xep don vi hanh chinh cap xa
Tỉnh Thanh Hóa đã ban hành trên 80 văn bản chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính; thực hiện cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định

Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý thông thoáng, hấp dẫn để thu hút đầu tư; trong đó tập trung xây dựng Chương trình hành động thực hiện khâu đột phá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về cải cách hành chính.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết; thí điểm thực hiện chuyển giao việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các cơ quan ngoài nhà nước thực hiện; thí điểm thực hiện giải quyết một số thủ tục hành chính tại nhà cho tổ chức, công dân.

Thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó nghiên cứu và đề xuất phương án sáp nhập, tăng quy mô đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã ở nơi có điều kiện.

Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng việc phân tích, đánh giá, dự báo nguồn nhân lực trong giai đoạn tiếp theo để có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bố trí cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện tinh giản biên chế.

Đổi mới cơ chế quản lý tài chính theo hướng nghiên cứu, đề xuất những chính sách và giải pháp nhằm thực hiện chủ trương xã hội hóa lĩnh vực xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, khoa học và công nghệ, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao để thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển của tỉnh.

Tăng cường đầu tư, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, tập trung xây dựng, phát triển và hoàn thiện các hệ thống nền tảng Chính quyền điện tử, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh.

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Theo báo cáo, trước khi thực hiện sắp xếp, tỉnh Thanh Hóa có 635 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó, có 69 đơn vị chưa đạt 50% cả hai tiêu chuẩn (diện tích tự nhiên và dân số) phải sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021 theo tinh thần Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị.

Thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở quán triệt, triển khai đầy đủ nội dung nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; xây dựng, ban hành các chỉ thị, kế hoạch tổ chức thực hiện; thành lập ban chỉ đạo các cấp; giao nhiệm vụ cho các sở, ngành nắm tình hình tại các địa phương, kịp thời hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; chỉ đạo các cơ quan thông tin tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, vai trò của sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo, tiến hành rà soát các đơn vị thuộc diện phải sắp xếp; đánh giá kỹ càng các yếu tố về điều kiện tự nhiên, lịch sử, phong tục tập quán, kết nối hạ tầng kỹ thuật, khả năng quản lý của chính quyền, tên gọi của đơn vị hành chính... để xây dựng phương án sắp xếp các đơn vị hành chính.

day manh cai cach hanh chinh sap xep don vi hanh chinh cap xa
Thanh Hóa là địa phương dẫn đầu cả nước, đã hoàn thành xuất sắc việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (giảm 12%) theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương

Đề án sắp xếp đơn vị hành chính của các địa phương được thông tin rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân để lấy ý kiến cử tri và thông qua HĐND các cấp; trước khi báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan Trung ương liên quan. Đến ngày 16/10/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 786 sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, toàn tỉnh thực hiện sắp xếp 143 đơn vị hành chính cấp xã thành 67 đơn vị, giảm 76 đơn vị.

Sau khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương xây dựng phương án, thực hiện các bước quy trình nhân sự của đơn vị hành chính mới, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; tổ chức kiện toàn cơ sở đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội; sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận giữa đơn vị hành chính cũ và đơn vị hành chính mới; chuyển đổi giấy tờ cho công dân. Từ ngày 01/12/2019, tất cả các đơn vị hành chính mới chính thức đi vào hoạt động.

Có thể nói, tỉnh Thanh Hóa là địa phương dẫn đầu cả nước, đã hoàn thành xuất sắc việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (giảm 12%) theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương; qua đó góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cơ sở; cơ cấu, bố trí sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách; tiết kiệm ngân sách nhà nước, tạo nguồn lực cải cách tiền lương, nâng cao phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách.

Đến nay, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ; trong đó đối với các đơn vị hành chính mới sau khi sắp xếp có thể gọi “thành công mỹ mãn”, nhân sự tham gia cấp ủy đều có đủ phẩm chất, uy tín, năng lực đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, đại diện cho các đơn vị trước khi sắp xếp, qua đó góp phần ổn định và tạo thuận lợi cho phát triển của đơn vị hành chính mới.

Thiên Vân

  • Xin chờ trong giây lát...