Đại hội đại biểu toàn quốc Hội văn nghệ dân gian Việt Nam nhiệm kỳ VIII

Cập nhật: 08:48 | 27/07/2020
Ngày 20/7, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2020-2025) đã diễn ra tại Hà Nội. 

Đại hội diễn ra với sự tham dự của đông đảo đại biểu, là những nhà sưu tầm, nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ dân gian; hội viên Hội Văn nghệ dân gian đến từ khắp mọi miền đất nước.

dai hoi dai bieu toan quoc hoi van nghe dan gian viet nam nhiem ky viii
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại Đại hội

Dự Đại hội có 321 đại biểu, đại diện cho 1429 hội viên ở 82 tổ chức cơ sở trên cả nước.

GS.TS Lê hồng Lý Ủy Ban thường vụ Trưởng Ban kiểm tra khóa VII điều hành đại hội.

GS.TSKH Tô Ngọc Thanh Chủ tịch BCH Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam khóa VII đọc báo cáo nêu rõ:

Có thể nói nhiệm kỳ Đại hội VII là nhiệm kỳ “Đánh dấu một bước quan trọng” trong quá trình phát triển của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, trong đó quan trọng nhất là việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của Hội. Đó là nhiệm vụ sưu tầm, nghiên cứu di sản văn hóa- Văn nghệ dân gian các tộc người Việt Nam. Hai nhiệm vụ chiến lược này trở thành hai nhiệm vụ chính trị và là tôn chỉ mục đích ghi trong điều lệ của Hội với nội dung là: Sưu tầm để bảo tồn nghiên cứu, phát huy các giá trị của văn nghệ dân gian trong cuộc sống hôm nay của dân tộc Việt Nam chúng ta. Có thể nhắc đến những nhiệm vụ chính như sau:

Tổ chức tốt lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam; Thành lập viện nghiên cứu văn hóa dân gian ứng dụng.

Chương trình "Tầm nhìn 2010" đã giúp hội kiểm kê những gì còn- mất của di sản VHVNDG do ông cha sáng tạo và truyền lại cho chúng ta, Trên cơ sở kiểm kê, Hội viên của Hội đã sưu tầm và bảo tồn về cơ bản vốn VHVNDG các dân tộc Việt Nam. Kết quả này thể hiện trong 4.000 công trình của Hội viên. Đồng thời Hội cũng đã có điều kiện tri ân những người thày đáng kính của mình thông qua việc phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân dân gian"

Với tất cả thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ IV,V,VI và một phần của nhiệm kỳ VII, chúng ta tự hào báo cáo với nhân dân, với Đảng, với Chính phủ rằng: Trong hơn hai mươi năm qua, Hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã kịp sưu tầm về cơ bản và đã bảo tồn những gì mà tổ tiên sáng tạo trong suốt 1.000 năm qua tránh khỏi nạn mai một bởi nhiều nguyên nhân trong xã hội đương đại.

Có được những thành tựu nói trên. Trước hết là nhờ sự chăm lo của Đảng và Chính phủ mà cụ thể là chính sách đầu tư sáng tạo cho văn nghệ sỹ. Đối với Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đó là kinh phí tài trợ cho các việc làm các công trình của Hội viên. Nếu không có số kinh phí này thì chắc chắn khó hoàn thành sưu tầm về cơ bản vốn văn hóa văn nghệ dân gian, thực hiện tôt chương trình “Tầm nhìn 2010”. Nếu không có sự hỗ trợ hiệu quả đó thì cũng không làm sao phục dựng bảo tồn hàng trăm di sản có nguy cơ mai một. Đặc biệt trong lúc đất nước còn khó khăn nhiều bề, nhưng Đảng và Chính phủ đã chi 240 tỷ cho dự án “Công bố và phồ biến tài sản Văn nghệ dân gian Việt Nam” với 2,500 công trình in 1619 đầu sách.

Sự thành công còn có sự đóng góp tích cực nhưng âm thầm và nhiều gian khổ của hơn 1.000 hội viên, của Ban chấp hành 7 nhiệm kỳ Đại hội và nhất là sự ủng hộ hết mình, thực hiện thành công các sáng kiến, kế hoạch của toàn thể hội viên của Hội, cán bộ văn phòng Hội và Văn phòng Dự án.

Đến dự và phát biểu tại Đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Văn hóa văn nghệ dân gian, trong đó có văn học, nghệ thuật dân gian, được nhân dân ta sáng tạo, lưu giữ, trao truyền trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Khối di sản văn hóa - văn nghệ dân gian của 54 dân tộc là rất lớn, bao gồm những giá trị tinh thần quý báu gắn bó bền chặt với cuộc sống con người.

dai hoi dai bieu toan quoc hoi van nghe dan gian viet nam nhiem ky viii
Đồng chí Võ Văn Thưởng và Nhà thơ Hữu Thỉnh tặng hoa BCH Khóa VIII

Đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận, chúc mừng những thành tích Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam và hơn 1.400 hội viên của Hội đã đạt được trong những năm qua; đánh giá cao việc Hội đã động viên hội viên tập trung sưu tầm, biên soạn, dịch thuật gần 4.000 công trình về văn hóa, văn nghệ dân gian, trong đó có công trình với quy mô lớn, đóng góp thiết thực vào việc xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát triển văn hóa, du lịch ở các địa phương. Bên cạnh đó, việc phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian cho 659 hội viên của Hội từ năm 2001 đến nay là công việc thiết thực, ghi nhận công lao to lớn, cũng như động viên các nghệ nhân dân gian, những người có công nghiên cứu, bảo tồn, truyền bá vốn di sản văn hóa, văn nghệ dân gian quý báu do ông cha ta để lại.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Kết luận 76-KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đã xác định rõ, xây dựng, phát triển văn hoá, con người tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, nhiệm kỳ tới, Hội Văn nghệ dân gian tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn học nghệ thuật; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Hội, hội viên, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội VIII của Hội; tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống; hoàn thiện việc xây dựng hệ giá trị văn hóa, chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Hội Văn nghệ dân gian cũng cần xử lý hài hòa giữa bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc với phát triển kinh tế, du lịch bền vững, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; chú trọng việc đổi mới phương thức hoạt động hội gắn với đặc trưng, đặc thù của Hội, huy động các nguồn lực góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân gian, dân tộc; xây dựng các đơn vị cơ sở thành những đơn vị vững về chuyên môn, có tinh thần đoàn kết để hoàn thành nhiều công trình sưu tầm, nghiên cứu, nhằm lưu giữ, phát huy những di sản văn hóa, văn nghệ dân gian Việt Nam có giá trị, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước, trực tiếp là ngành công nghiệp du lịch…

Đại hội đã thông qua Điều lệ; đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ khóa VIII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Nhiệm kỳ tới, Hội Văn nghệ dân gian cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn học nghệ thuật.

Bên cạnh đó Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống; hoàn thiện việc xây dựng hệ giá trị văn hóa, chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

dai hoi dai bieu toan quoc hoi van nghe dan gian viet nam nhiem ky viii
Nhà thơ Hữu Thỉnh Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam phát biểu tại đại hội.

Nhà thơ Hữu Thỉnh Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phát biểu tại đại hội đã nhấn mạnh:

Việt Nam ta có 74 Hội văn học nghệ thuật, nhưng 73 Hội nghiên cứu hoạt động hiện tại chỉ duy nhất Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam là nghiên cứu về quá khứ. Hội cần phát huy thế mạnh đặc thù để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Đại hội đã bầu ra 13 thành viên là Ủy viên Ban chấp hành Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam nhiệm kỳ khóa VIII (2020-2025).

Giáo sư, Tiến sỹ Lê Hồng Lý được bầu là Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.

Quang Thành

  • Xin chờ trong giây lát...