Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết định kết quả thực hiện Chỉ thị 05

Cập nhật: 11:09 | 22/08/2019
Phân tích về các nhân tố quyết định đến những kết quả đạt được sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều chỉ thị, quy định về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và quyết liệt chỉ đạo các cấp ủy tổ chức triển khai thực hiện đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện Chỉ thị được hiệu quả, đồng bộ và chặt chẽ từ Trung ương xuống cơ sở.

Tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định, việc thực hiện Chỉ thị đã dần trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và nhiều tầng lớp nhân dân hưởng ứng, thực hiện; việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đưa vào sinh hoạt chi bộ định kỳ ở chi bộ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và trong mỗi tổ chức.

Để đạt được những kết quả tích cực sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị, đồng chí Võ Văn Thưởng đã phân tích các nguyên nhân, nhân tố dẫn tới những kết quả này, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới nhân tố về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, theo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Trung ương, để triển khai thực hiện Chỉ thị, ngày 19/12/2016, Bộ Chính trị đã bổ sung ban hành một số quy định, trong đó có có Quy định số 55-QĐ/TW “về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Đồng thời, Ban Bí thư khóa XII đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo để việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 có hiệu quả trong đó có Kết luận số 18-KL/TW “về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới”, trong đó yêu cầu đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ.

cong tac lanh dao chi dao quyet dinh ket qua thuc hien chi thi 05

Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05

Ngày 8/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg giao nhiệm vụ cho các bộ trưởng, thủ thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng Chính phủ hành động, liên chính, kiến tạo phát triển.

Đặc biệt tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và thống nhất cao việc ban hành Quy định số 08-QĐi/TW về “Trách niệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng”.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban, ngành, đoàn thể Trung ương ban hành các văn bản, quy định để cụ thể hóa, hướng dẫn thực hiện các nội dung được nêu trong các văn bản chỉ đạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức, đơn vị.

Ban Tuyên giáo Trung ương với trách nhiệm là cơ quan giúp việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức thực hiện Chỉ thị đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn việc triển khai, tổ chức thực hiện như hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị 05; hướng dẫn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về việc thực hiện Chỉ thị, nhân rộng điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương xây dựng các chuyên đề toàn khóa, hàng năm và ban hành hướng dẫn thực hiện các chuyên đề.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị, qua kiểm tra đã đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ những vi phạm khuyết điểm, xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp sai phạm, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt, làm hình thức, đồng thời đã sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định theo thẩm quyền nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, cơ quan, đơn vị trong quá trìn tổ chức triển khai và thực hiện Chỉ thị.

Một số tỉnh ủy, thành ủy như: Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Nội… đã sớm ban hành nghị quyết, chỉ thị, chương trình để thực hiện Chỉ thị. Một số địa phương có nhiều văn bản được ban hành triển khai, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị như Vĩnh Phúc 30 văn bản; Lạng Sơn 29 văn bản; Cao Bằng 17 văn bản;…

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã lựa chọn 4 nội dung đột phá để tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đó là phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng chi bộ; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng và công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; tăng cường sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ.

Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đưa vào kế hoạch năm 2019 việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với các nội dung cụ thể, trong đó có kiên quyết đấu tranh và thiết lập các hệ thống quản trị, kiểm soát nội bộ có hiệu quả trong việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, xung đột lợi ích.

Các ngành, địa phương, đơn vị đã có nhiều cố gắng, nỗ lực tìm tòi các cách làm phù hợp với điểm kiện của mình, trong đó có phát động các cuộc vận động, phong trào thi đua, tổ chức các hội nghị, hội thảo, gặp gỡ, tọa đàm về cách làm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; tổ chức các hoạt động về nguồn, biểu dương các tập thể, các cá nhân tiêu biểu… Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả về học và làm theo Bác được vận dụng sáng tạo đem lại kết quả tích cực trong thực tiễn.

Đánh giá chung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thường khẳng định: “Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của các cấp, các ngành là nghiêm túc, bài bản và theo đúng kế hoạch đã được đề ra”.

Theo Chinhphu.vn

  • Xin chờ trong giây lát...