Cà Mau tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính Nhà nước

Cập nhật: 12:48 | 23/04/2020
Theo định hướng cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2020 - 2030, tỉnh Cà Mau tập trung triển khai thực hiện các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả công cải cách hành chính Nhà nước theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước của Chính phủ và các quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về lĩnh vực này.

Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính Nhà nước về thể chế; thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách hành chính công và hiện đại hóa nền hành chính.

ca mau tap trung day manh cong tac cai cach hanh chinh nha nuoc
Ảnh minh họa

Xác định rõ nhiệm vụ quan trọng về cải cách thể chế, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp các cơ quan, đơn vị triển khai, phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật cho công chức, viên chức nắm và thực hiện đúng các quy định của pháp luật; tăng cường hoạt động kiểm tra, rà soát hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật và kịp thời tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ những văn bản chồng chéo, không phù hợp.

Cụ thể, cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, ít tốn kém, công khai, minh bạch, mang tính thiết thực; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân giám sát việc thực hiện. Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính; nâng cao chất lượng việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nhất là đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa cơ quan hành chính Nhà nước cùng cấp và các cơ quan hành chính với nhau.

Đối với việc thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau tập trung rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp; thực hiện tốt việc phân cấp quản lý trên các lĩnh vực, đề cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính.

Các cơ quan, đơn vị chú trọng việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc quy hoạch, tạo nguồn cán bộ kế thừa; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục phối hợp triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính công theo quy định của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm và về tổ chức, bộ máy, biên chế và kinh phí đối với các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, thực hành tiết kiệm và chống tham nhũng, lãng phí trên tất cả các lĩnh vực trong đơn vị. Hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước thực hiện theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, quản lý văn bản tại Văn phòng UBND tỉnh; đồng thời tiếp tục triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và chuyển đổi sang hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, tăng cường việc áp dụng văn bản điện tử, chữ ký số tại Văn phòng UBND tỉnh.

Theo Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, đánh giá chung về cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, công tác cải cách hành chính của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đơn cử, công tác xây dựng văn bản và ban hành văn bản quy phạm pháp luật được nâng cao về chất lượng, hiệu quả. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục được thực hiện theo đúng quy định, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân cơ bản giải quyết kịp thời, không để hồ sơ tồn đọng. Bên cạnh việc quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính, cơ quan chức năng tỉnh còn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Việc sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ công việc liên thông (VIC) vừa nâng cao về hiệu quả công việc, vừa tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước.

PV

  • Xin chờ trong giây lát...