VPCP ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

Cập nhật: 02:41 | 16/05/2018
Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về “Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020”, Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã xây dựng Kế hoạch số 4361/VPCP-TCCB về công tác phòng chống tham nhũng năm 2018.

Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về công tác phòng, chống tham nhũng; tiếp tục đưa công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài tại VPCP..

Kế hoạch nêu rõ việc tiếp tục tổ chức quán triệt nghiêm túc các văn bản của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng (Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị...); gắn công tác phòng chống tham nhũng với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;...

vpcp ban hanh ke hoach cong tac phong chong tham nhung nam 2018
Ảnh minh họa.

Tổ chức hoặc lồng ghép 1 đến 2 lớp học tập, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đưa nộ dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật theo phạm vi, thẩm quyền, trong đó tập trung hướng dẫn nội dung về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống tham nhũng, nhất là với các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, đầu tư xây dựng cơ bản..., trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời thực hiện đúng quy định của Đảng, Nhà nước về kê khai tài sản, thu nhập hằng năm đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản tại VPCP. Tăng cường việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập của cá nhân liên quan đến việc bổ nhiệm, cách chức, bãi nhiệm hoặc kỷ luật;

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng trong nội bộ VPCP. Đưa công tác phòng, chống tham nhũng vào nội dung thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên của chính quyền, Đảng, đoàn thể. Kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi tham nhũng, bảo đảm kiên quyết, kịp thời, đúng quy định..

Các Vụ, cục, đơn vị chấp hành nghiêm chỉnh chế độ báo cáo định kỳ (quý, 6 tháng, 9 tháng, năm) về công tác phòng, chống tham nhũng; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ việc tham mưu giúp lãnh đạo cơ quan thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong nội bộ VPCP.

Công đoàn, Đoàn Thanh niên VPCP phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc nâng cao nhận thức của hội viên, đoàn viên, phát hiện, đấu tranh, lên án những hiện tượng tham nhũng; khuyến khích các đơn vị ban hành, thực hiện các chuẩn mực về liêm chính, tham gia các cam kết, sáng kiến về liêm chính và phòng, chống tham nhũng;...

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, Trưởng các Vụ, cục, đơn vị cần chủ động, tích cực, nêu cao vai trò, trách nhiệm trong phòng, chống tham nhũng; xác định phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; phối hợp với cấp ủy cùng cấp và các tổ chức đoàn thể phổ biến, quán triệt, đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào các kỳ sinh hoạt Chi bộ.

Lãnh đạo các Vụ, cục, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các nhiệm vụ Kế hoạch; đồng thời tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ. Định kỳ hằng quý gửi báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng đến Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP...

The vpcp.chinhphu.vn