Tinh giản những người làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ

Cập nhật: 08:55 | 12/07/2018
Đây là một trong những nội dung tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ với các địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 6/2018 vừa được Chính phủ ban hành.  

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ tích cực triển khai quyết liệt các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về: đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Khẩn trương trình Chính phủ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về: cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra công vụ tại các bộ, ngành, địa phương. Khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chỉ tiêu biên chế năm 2019, trong đó giảm 2% biên chế công chức so với số giao năm 2015; giảm 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015. Trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.

tinh gian nhung nguoi lam viec kem hieu qua khong hoan thanh nhiem vu
Ảnh minh họa.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh công tác kiểm tra công vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ, công chức; thực hiện tinh giản biên chế theo quy định, đặc biệt là tinh giản những người làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu kém về năng lực, phẩm chất đạo đức.

Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung hướng dẫn, đôn đốc triển khai Luật Chuyển giao công nghệ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách mới được ban hành, tạo thuận lợi thúc đẩy hiệu quả hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Hoàn thiện, trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về việc nâng cao năng lực tiếp cận Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để ban hành trong năm 2018. Tập trung xây dựng Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Ủy ban Dân tộc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2016 - 2020; trên cơ sở đó đề xuất bổ sung, hoàn thiện chính sách theo hướng giảm trùng lặp, tăng cường tích hợp, lồng ghép, bảo đảm nguồn lực, đạt được mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

T.H

Tags: tinh giản