Tinh giản bộ máy hành chính công (p3)

Cập nhật: 23:09 | 28/11/2017
Nghị quyết số 18-NQ/TW về tinh gọn hệ thống chính trị vừa được ký ban hành. NQ đặt mục tiêu đến năm 2021: Thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh. Giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015. Hiện nay đang có bao nhiêu người hưởng lương từ ngân sách nhà nước? Điều này tác động như thế nào tới vấn đề cân đối ngân sách, chi cho đầu tư phát triển? Tiếp nối các số ĐT tuần trước Đối thoại tuần này sẽ tiếp tục bàn luận về những giải pháp tinh giản bộ máy hành chính công, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy

Phương Mai