Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tp. Hà Nội: “Đề án thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn (2018-2020)”

TH True Milk đủ điều kiện dự thầu?

Cập nhật: 19:34 | 24/10/2018
Căn cứ công văn số 4173/SGDĐT-KHTC ngày 28/9/2018 của Sở Giáo dục vào Đào tạo tp. Hà Nội (Sở GDĐT Hà Nội) về việc: Sửa đổi hồ sơ mời thầu lần 2 gói thầu mua sữa thuộc đề án Sữa học đường thành phố Hà Nội, giai đoạn 2018 – 2020, mục 5 công văn nêu rõ thời điểm đóng thầu được sửa từ: 9 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 10 năm 2018 trở thành: 9 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 10 năm 2018, Công ty cổ phần thực phẩm sữa TH (TH true milk) có nguy cơ bị loại, vì hiệu lực Hồ sơ dự thầu của Công ty TH chỉ có 170 ngày?  

Ngày 05/09/2018, Sở GDĐT Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1825/QĐ-SGDĐT về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu “Mua sữa thuộc Đề án thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn (2018-2020)” do Sở GDĐT Hà Nội làm chủ đầu tư. Theo đó, thời gian mở thầu theo hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT) là 9 giờ 10 phút ngày 01/10/2018.

Tuy nhiên, đến trước sát ngày mở thầu 2 ngày, 28/09/2018, Sở GDĐT Hà Nội lại “bất ngờ” phát hành công văn số 4173/SGĐT-KHKT về việc sửa đổi hồ sơ mời thầu lần 2. Đồng thời, bên mời thầu gửi thông báo đến các nhà thầu nội dung: Thời điểm đóng thầu lùi từ 9 giờ 00 phút ngày 01/10/2018 xuống thành: 9h 00 phút ngày 10/10/2018; Thời điểm mở thầu lùi từ 9 giờ 10 phút ngày 01/10/2018 xuống thành: 9h 10 phút ngày 10/10/2018.

th true milk du dieu kien du thau

Ngày 28/09/2018, Sở GDĐT Hà Nội lại “bất ngờ” phát hành công văn số 4173/SGĐT-KHKT về việc sửa đổi

hồ sơ mời thầu lần 2

th true milk du dieu kien du thau
Ngày 28/09/2018, Sở GDĐT Hà Nội lại “bất ngờ” phát hành công văn số 4173/SGĐT-KHKT về việc sửa đổi hồ sơ mời thầu lần 2

Theo quy định tại khoản 42, Điều 4 Luật Đấu thầu năm 2013, thời gian có hiệu lực của Hồ sơ dự thầu (HSDT) là số ngày được quy định trong Hồ sơ mời thầu (HSMT) và được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong HSMT. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày đóng thầu được tính là 1 ngày.

th true milk du dieu kien du thau
Hồ sơ dự thầu của công ty TH không phù hợp

Mặt khác, theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/06/2015, quy định chi tiết lập HSMT mua sắm hàng hóa, tại mục 18 nêu rõ: Thời hạn có hiệu lực của HSDT là: “HSDT phải có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn quy định tại Bảng dữ liệu (BDL). HSDTnào có thời hạn hiệu lực ngắn hơn quy định sẽ không được tiếp tục xem xét, đánh giá”.

Ngoài ra, căn cứ Quyết định số 1825/QĐ-SGDĐT ngày 05/09/2018, tại Mục 18, Chương I-Chỉ dẫn nhà thầu quy định: “HSDT bao gồm HSĐXKT và Hồ sơ đề xuất tài chính (HSĐXTC) phải có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn quy định tại BDL. HSĐXKT hoặc HSĐXTC nào có thời hạn hiệu lực ngắn hơn quy định sẽ không được tiếp tục xem xét, đánh giá”. Hiệu lực của Hồ sơ dự thầu (HSĐXKT và HSĐXTC) là 180 ngày, kể từ thời điểm đóng thầu.

th true milk du dieu kien du thau
Công ty cổ phần thực phẩm sữa TH

Do vậy, căn cứ công văn số 4173/SGDĐT-KHTC ngày 28/09/2018 và Biên bản mở thầu ngày 10/10/2018 (tại Chương II-Bảng dữ liệu đấu thầu) đã được ký xác nhận bởi: đại diện bên mời thầu; đại diện đại biểu tham dự; đại diện tư vấn lập HSMT và đại diện các nhà thầu tham dự bao gồm đại diện Công ty TH, thời gian hiệu lực của HSDT nêu trong đơn dự thầu của Công ty Cổ phần thực phẩm sữa TH là 180 ngày kể từ ngày 01/10/2018, mà nay chỉ còn là 170 ngày kể từ ngày 10/10/2018 là không phù hợp, không đủ điều kiện với yêu cầu của hồ sơ mời thầu?

th true milk du dieu kien du thau
Biên bản mở thầu ngày 10/10/2018 (tại Chương II-Bảng dữ liệu đấu thầu)

Hơn thế nữa, sau khi tiến hành mở thầu, Hội đồng kiểm tra thông báo: HSMT của gói thầu được 11 đơn vị đến mua hồ sơ mời thầu, trong đó không có Công ty cổ phần thực phẩm sữa; Đến trước thời điểm đóng thầu 9 giờ 00 phút ngày 10/10/2018, Công ty TH vẫn chưa nộp cho bên mời thầu số tiền là: 2 triệu đồng để mua HSMT. Sự việc hi hữu này khiến buổi mở thầu phải chậm lại hơn một tiếng. Tuy vậy, sau khi hội ý, bên mời thầu vẫn chấp nhận cho Công ty TH tham gia mở thầu???

th true milk du dieu kien du thau
Biên bản mở thầu ngày 10/10/2018

Như vậy, căn cứ theo quy định của pháp luật Việt Nam về đấu thầu; căn cứ theo các quy định của HSMT được ban hành bởi Sở GDĐT Hà Nội và hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của Công ty Cổ phần thực phẩm Sữa TH đối với gói thầu “Mua sữa thuộc Đề án thực hiện Chương trình Sữa học đường…” là không đủ điều kiện, không phù hợp, có nguy cơ xem xét “bị loại”??? Rất mong sự xem xét, cân nhắc và giải quyết kịp thời của các cơ quan chức năng có thẩm quyền, để trẻ em Việt Nam được nhận những điều tốt nhất từ chương trình Sữa học đường mang tính nhân văn này...

Báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Nhóm PV