Tập đoàn mẹ và 7 doanh nghiệp con của PVN bị kiểm toán toàn bộ tài sản

Cập nhật: 06:36 | 14/09/2018
Tập đoàn mẹ và 7 doanh nghiệp con của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) sẽ bị kiểm toán tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước.

Danh sách các đơn vị nằm trong diện kiểm toán lần này gồm có Tập đoàn mẹ - PVN và 7 công ty con khác gồm: Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP, Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí, Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau, Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí và Công ty CP Lọc hoá dầu Bình Sơn.

Theo kế hoạch, đợt kiểm toán lần này sẽ tập trung vào các báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2017 của PVN. Việc kiểm toán này nhằm mục tiêu xác định tính đúng đắn, trung thực, hợp lý của các báo cáo tài chính; đánh giá tính kinh tế, hiệu quả trong quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công… Trên cơ sở đó, kịp thời ngăn chặn, phát hiện hành vi tham nhũng, lãng phí, sai phạm trong công tác quản lý để kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét xử lý.

tap doan me va 7 doanh nghiep con cua pvn bi kiem toan toan bo tai san

Tập đoàn mẹ và 7 doanh nghiệp con của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) sẽ bị kiểm toán.

Thời gian kiểm toán dự kiến kéo dài trong 60 ngày tại tập đoàn mẹ và 7 doanh nghiệp kể trên. Trong đó sẽ tập trung vào việc kiểm toán tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, Kiểm toán cũng kiểm tra công tác quản lý tài chính – kế toán, hoạt động đầu tư tài chính, mua bán tài sản, hàng hoá, dịch vụ, việc thực hiện Đề án tái cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là giai đoạn 2016-2020. Trong đó, phạm vi kiểm toán tập trung vào niên độ tài chính năm 2017 và các thời kỳ trước sau có liên quan…

Trước đó, theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán của PVN, doanh thu thuần năm qua của PVN đạt 271.404 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2016. Năm 2017, lợi nhuận sau thuế của PVN đạt 38.336 tỷ đồng, gấp 2,3 lần năm 2016. Đáng chú ý, Tập đoàn này hiện đang gửi ngân hàng 173.631 tỷ đồng, chiếm 22% tổng tài sản. Trong đó, PVN có 23.037 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, 49.364 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn không quá 3 tháng và 101.230 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn từ trên 3 tháng đến không quá 1 năm.

Về chi phí, năm 2017, chi phí tài chính của PVN đạt 5.761 tỷ đồng, giảm 21% so với năm 2016; trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay (chiếm 82%). Trong khi đó, chi phí bán hàng đạt 5.264 tỷ đồng, giảm 4,4%; chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 9.475 tỷ đồng, giảm 2,7%.

Kết thúc năm 2017, PVN ghi nhận lợi nhuận trước thuế 48.220 tỷ đồng, tăng 82%. Lợi nhuận sau thuế đạt 38.336 tỷ đồng, gấp 2,3 lần năm 2016. Tính đến hết ngày 31/12/2017, tổng tài sản của PVN đạt 784.604 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,8% so với hồi đầu năm.

P.V