Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018

Cập nhật: 13:32 | 08/01/2019
Năm 2018 là năm thứ ba cả nước tập trung mọi nguồn lực thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, là năm bản lề thực hiện các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2016- 2020, cũng là năm thứ ba Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035.

Việc thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2018 có ý nghĩa và vai trò đặc biệt quan trọng, tạo động lực vững chắc để thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2016- 2020, góp phần quan trọng cùng cả nước vượt qua những khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ là ưu tiên kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Ý thức đầy đủ về trách nhiệm của Tập đoàn đối với đất nước, mọi kết quả hoạt động của Tập đoàn đều ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng GDP và nguồn thu Ngân sách Nhà nước; với phương châm hành động “Bản lĩnh - Đoàn kết - Đổi mới - Hành động”, tập thể lãnh đạo và CBCNV trong Tập đoàn đã đoàn kết, chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2018, trong đó:

 1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh
 2. Gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2018 đạt 12 triệu tấn quy dầu, so với mức kế hoạch năm là 10 triệu tấn quy dầu, Tập đoàn đã hoàn thành vượt kế hoạch cả năm trước 14 ngày.
 3. Tổng sản lượng khai thác năm 2018 đạt 23,98 triệu tấn quy dầu, vượt 1,14 triệu tấn quy dầu (vượt 5,0%) kế hoạch năm, trong đó:
 4. Khai thác dầu thô đạt 13,97 triệu tấn, vượt 735 nghìn tấn (vượt 5,6%) kế hoạch năm. Tập đoàn đã đạt mốc khai thác tấn dầu thứ 390 triệu vào ngày 28/4/2018, trong đó:
 • Khai thác dầu thô ở trong nước hoàn thành kế hoạch cả năm (11,31 triệu tấn) trước 21 ngày, năm 2018 đạt 12,0 triệu tấn, vượt 675 nghìn tấn (vượt 6,0%) kế hoạch năm;
 • Khai thác dầu thô ở nước ngoài hoàn thành kế hoạch cả năm (1,92 triệu tấn) trước 10 ngày, năm 2018 đạt 1,98 triệu tấn, vượt 60 nghìn tấn (vượt 3,1%) kế hoạch năm.
  • Khai thác khí hoàn thành kế hoạch cả năm (9,60 tỷ m3) trước 15 ngày, năm 2018 đạt 10,01 tỷ m³, vượt 410 triệu m3 (vượt 4,3%) kế hoạch năm. Tập đoàn đạt mốc khai thác m3 khí thứ 140 tỷ vào ngày 27/9/2018.
 • Sản xuất đạm hoàn thành kế hoạch cả năm (1,54 triệu tấn) trước 18 ngày, năm 2018 đạt 1,63 triệu tấn, vượt 88 nghìn tấn (vượt 5,7%) kế hoạch năm. Tập đoàn đã đạt mốc sản xuất tấn đạm thứ 16 triệu vào ngày 19/7/2018.
 • Tập đoàn đã đạt mốc sản xuất kWh điện thứ 170 tỷ vào ngày 02/12/2018.
 • Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã đạt mốc sản xuất tấn sản phẩm các loại thứ 55 triệu vào ngày 30/8/2018.
  1. Về chỉ tiêu tài chính
 • Tổng doanh thu toàn Tập đoàn năm 2018 đạt 626,8 nghìn tỷ đồng, vượt 96 nghìn tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch năm, tăng 26% so với năm 2017.
 • Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn năm 2018 đạt 121,3 nghìn tỷ đồng, vượt 47,5 nghìn tỷ đồng, vượt 64,3% kế hoạch năm, tăng 24% so với năm 2017.
tap doan dau khi viet nam tinh hinh san xuat kinh doanh nam 2018
Hoạt động khai thác dầu khí trên mỏ Bạch Hổ

Các chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện của Tập đoàn năm 2018

TT

Danh mục

Đơn vị

tính

Thực hiện năm 2017

Kế hoạch

năm 2018

Thực hiện

năm 2018

TH năm 2018 so KH năm 2018

A

B

C

1

2

3

4=3/2

I

Các chỉ tiêu sản xuất- kinh doanh

1

Gia tăng trữ lượng dầu khí

Tr.tấn

quy đổi

4,0

10-15

12,0

120%

2

Khai thác Dầu khí

Tr.tấn

quy đổi

25,41

22,83

23,98

105,0%

1.1

Dầu thô

Triệu tấn

15,52

13,23

13,97

105,6%

- Trong nước

"

13,57

11,31

12,0

106,0%

- Nước ngoài

"

1,95

1,92

1,98

103,1%

1.2

Khí

Tỷ m3

9,89

9,60

10,01

104,3%

2

Sản xuất các sản phẩm khác

Urea

Nghìn tấn

1 649,1

1 540,0

1 628,0

105,7%

LPG

Nghìn tấn

760,9

895,0

996,2

111,3%

3

Kinh doanh dầu khí

Xuất bán dầu

Triệu tấn

15,45

13,20

13,84

104,8%

Trong đó: Cấp dầu thô cho NMLD DQ

Triệu tấn

6,11

6,26

7,25

115,8%

Khí khô

Tỷ m3

9,58

9,27

9,71

104,7%

II

Chỉ tiêu tài chính

1

Chỉ tiêu tài chính toàn Tập đoàn

1.1

Doanh thu toàn TĐ

1000 tỷ đồng

498,0

530,8

626,8

118,1%

Ngoại tệ

Tr.USD

6 303

4 854

7 589

156,3%

Nội tệ

1000 tỷ đồng

355,6

419,2

452,3

107,9%

1.2

Nộp NSNN toàn TĐ

1000 tỷ đồng

97,5

73,8

121,3

164,3%

Trong đó từ dầu thô

Tr.USD

2 358

1 778

2 572

144,7%

2

Chỉ tiêu tài chính hợp nhất

Doanh thu

1000 tỷ đồng

292,7

278,2

325,5

117,0%

Lợi nhuận trước thuế

1000 tỷ đồng

48,2

24,3

57,0

234,1%

Lợi nhuận sau thuế

1000 tỷ đồng

38,3

19,1

47,1

247,2%

3

Chỉ tiêu tài chính công ty mẹ

Doanh thu

1000 tỷ đồng

51,6

39,5

58,7

148,5%

Lợi nhuận trước thuế

1000 tỷ đồng

31,5

16,8

35,4

210,9%

Lợi nhuận sau thuế

1000 tỷ đồng

30,4

16,6

34,1

205,9%

III

Giá trị đầu tư

1000 tỷ đồng

39,2

77,6

40,9

52,7%

tap doan dau khi viet nam tinh hinh san xuat kinh doanh nam 2018

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Năm 2019, là năm thứ tư Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035. Việc thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2019 mang tính quyết định để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016- 2020, góp phần quan trọng cùng cả nước vượt qua những khó khăn, thách thức để đẩy nhanh phát triển kinh tế đi đôi với với việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục thực hiện mạnh mẽ tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Tập đoàn phấn đấu thực hiện vượt mức và về đích trước tất cả các chỉ tiêu kế hoạch được Chính phủ giao, cụ thể:

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

tính

Kế hoạch

năm 2019

I

Gia tăng trữ lượng

Tr.tấn quy đổi

5-10

II

Khai thác Dầu khí

Tr.tấn quy đổi

22,06

1

Dầu thô

Triệu tấn

12,37

1.1

Trong nước

Triệu tấn

10,43

1.2

Ngoài nước

Triệu tấn

1,94

2

Khí

Tỷ m3

9,69

III

Sản xuất sản phẩm

1

Điện

Tỷ Kwh

21,60

2

Đạm

Nghìn tấn

1.575

3

Xăng dầu các loại

Nghìn tấn

11.350

Trên cơ sở các chỉ tiêu sản lượng được Chính phủ giao nêu trên, kế hoạch ngân sách quốc gia năm 2018 được Quốc hội thông qua với phương án giá dầu là 65USD/thùng, các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2019 của Tập đoàn như sau:

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

tính

Kế hoạch

năm 2019

I

Chỉ tiêu tài chính toàn TĐ

1

Doanh thu toàn Tập đoàn

1000 tỷ đồng

612,2

2

Nộp ngân sách toàn Tập đoàn

1000 tỷ đồng

87,5

II

Chỉ tiêu tài chính hợp nhất

1

Doanh thu

1000 tỷ đồng

307,0

3

Lợi nhuận trước thuế

1000 tỷ đồng

38,7

4

Lợi nhuận sau thuế

1000 tỷ đồng

31,3

tap doan dau khi viet nam tinh hinh san xuat kinh doanh nam 2018

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

Để thực hiện thành công các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, Tập đoàn sẽ tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, linh hoạt các giải pháp trọng tâm, gồm:

 1. Xây dựng, đôn đốc, chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Tập đoàn thực hiện Nghị quyết số 01/NQ- CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 phù hợp với điều kiện thực tế của Tập đoàn và các đơn vị.
 2. Tiếp tục lựa chọn, đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tìm kiếm thăm dò thẩm lượng năm 2019, đảm bảo gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2019 là 05-10 triệu tấn dầu quy đổi. Ưu tiên tập trung phát triển các dự án: Lô B, Cá Voi Xanh. Đôn đốc, làm việc với các nhà thầu dầu khí thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch tìm kiếm thăm dò dầu khí, kiểm soát chặt chẽ tiến độ phát triển các mỏ/công trình đưa vào khai thác trong năm 2019 và sản lượng khai thác dầu khí năm 2019 theo đúng kế hoạch đề ra. Kiểm soát, vận hành an toàn, ổn định các nhà máy/công trình dầu khí.
 3. Tổ chức thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp giai đoạn 2017-2020 theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 1182/TTg- ĐMDN ngày 11/8/2017, trong đó tập trung:
 • Trong quý I/2019 tiếp tục bám sát, giải trình các Bộ/ngành liên quan, Thủ tướng Chính phủ các đề án gồm:
 • Đề án tái cơ cấu toàn diện PVN giai đoạn 2017-2020;
 • Đề án cơ cấu lại PVEP trước khi thực hiện cổ phần hóa;
 • Đề án tái cơ cấu chuyển giao vốn PVN tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam;
 • Đề án sắp xếp đối với Trường Đại học dầu khí và Viện Dầu khí Việt Nam.
 1. Bám sát diễn biến giá dầu năm 2019 để có các giải pháp kịp thời ứng phó với những biến động của giá dầu từng thời điểm trong năm 2019, trong đó tập trung:
 • Các giải pháp khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
 • Tăng cường công tác quản trị rủi ro.
 • Tiếp tục củng cố và tăng cường công tác dự báo thị trường để luôn chủ động cân đối hợp lý sản lượng khai thác của từng mỏ so với giá thành.
 • Điều phối hợp lý giữa sản lượng khai thác, xuất khẩu và chế biến để đảm bảo hiệu quả giữa: chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế (GDP), thu ngân sách nhà nước của Chính phủ, đảm bảo an ninh năng lượng và hiệu quả của doanh nghiệp (PVN).
 • Thực hiện đồng bộ các giải pháp tài chính từ cân đối nguồn vốn, dòng tiền cho nhu cầu đầu tư phát triển, sản xuất kinh doanh để ứng phó kịp thời với những biến động của giá dầu thô trong năm 2019.
 1. Tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc 05 dự án yếu kém theo đúng chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1468/QĐ- TTg ngày 29/9/2017. Thực hiện tốt công tác bao tiêu sản phẩm của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.
 2. Đẩy mạnh công tác thu xếp vốn và giải ngân các dự án đầu tư. Giám sát chặt chẽ tiến độ các dự án đầu tư khởi công và hoàn thành trong năm 2019, phấn đấu:
 • Ký 01- 02 hợp đồng dầu khí mới ở trong nước.
 • Đưa 02 mỏ/công trình mới ở trong nước vào khai thác gồm: mỏ Cá Tầm (Lô 09-3/12; dự kiến đưa vào khai thác tháng trong 01/2019); giàn BK-20 (lô 09-1; dự kiến đưa vào khai thác trong quý IV/2019).
 1. Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí; đảm bảo thu nhập cho CBCNV trong tất cả các đơn vị thành viên của Tập đoàn; tổ chức thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.
 2. Chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, các Bộ/ngành trong việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn, góp phần tăng cường sự hiện diện và khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên thực tế, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trên biển Đông.
 1. Tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động của Tập đoàn, chỉ đạo các đơn vị thành viên tự kiểm tra để kịp thời khắc phục các tồn tại nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

PV