• tau vinalines sky duoc ban dau gia voi muc khoi diem hon 154 ty dong
    15:02 | 12/01/2018
    Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinaline) đã  phê duyệt Dự án bán tàu Vinalines Sky và giao cho Công ty Vận tải biển Vinalines tiến hành các thủ tục lựa chọn đơn vị bán đấu giá tàu theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật hiện hành đảm bảo công khai, minh bạch.  Cuộc đấu giá tàu Vinalines Sky sẽ được tổ chức bởi Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Nam vào 14h ngày 22/1/2018.