Nâng cao dân trí, bồi dưỡng và phát triển nguồn lực con người

Cập nhật: 20:02 | 24/04/2017
Giáo dục và đào tạo không chỉ làm tăng hàm lượng chất xám và nguồn vốn tri thức trong quá trình sản xuất, làm tăng chất lượng nguồn nhân lực.
nang cao dan tri boi duong va phat trien nguon luc con nguoi
Hình minh họa  

 Yêu cầu khách quan của sự phát triển kinh tế - xã hội.

Phát triển kinh tế thị trường, đẩy mạnh công nghiệp hoá hoá, hiện đại hoá phải gắn với phát triển kinh tế tri thức. Đó là đòi hỏi tất yếu để chúng ta đi tắt, đón đầu và phát triển theo phương thức “rút ngắn”.

chúng ta có thể đi thẳng vào kinh tế tri thức. Trong điều kiện hiện nay, chỉ có thể đi thẳng vào kinh tế tri thức khi giáo dục và đào tạo được tiếp tục đổi mới, phát triển.   

Phát triển kinh tế tri thức được thúc đẩy bởi giáo dục và đào tạo. Sở dĩ như vậy là vì, giáo dục và đào tạo là hoạt động trực tiếp  tác động đến việc nâng cao trí tuệ, nâng cao sự hiểu biết và vận dụng những tri thức khoa học, kỹ thuật vào sản xuất của con người.

Trong thời đại ngày nay, giáo dục và đào tạo là con đường tốt nhất để con người luôn luôn tiếp cận kịp thời những thông tin mới nhất, cập nhật, làm giàu thêm nguồn tri thức và năng lực sáng tạo của mình; chỉ có thông qua giáo dục và đào tạo mới tạo dựng, động viên và phát huy có hiệu quả mọi nguồn lực trong xã hội, trước hết là nguồn lực con người cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Do đó, muốn tạo động lực cho sự phát triển kinh tế tri thức phải chấn hưng giáo dục và đào tạo. Chấn hưng giáo dục và đào tạo là bí quyết để thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tri thức

nang cao dan tri boi duong va phat trien nguon luc con nguoi
Hình minh họa  

Giáo dục và đào tạo giúp cho người lao động nâng cao trình độ học vấn, cách ứng dụng và sáng tạo công nghệ tốt hơn. Chính vì vậy, giáo dục và đào tạo là yếu tố quan trọng tạo nên sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững cũng chính là tạo động lực cho sự phát triển kinh tế tri thức. Trong kinh tế tri thức, tri thức là yếu tố chủ yếu của sản xuất; sự tăng trưởng của kinh tế là do tích lũy tri thức đem lại. So với các yếu tố khác của sản xuất, tri thức khi tham gia vào quá trình sản xuất, nó không những không bị hao mòn, cạn kiệt, mà còn luôn được nâng cao.