Hà Nội từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hệ thống chính trị

Cập nhật: 08:40 | 31/10/2018
Bám sát tinh thần của Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội và Chương trình số 01-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, học tập đạo đức, lối sống theo phong cách Hồ Chí Minh... Toàn hệ thống chính trị Hà Nội từng bước thực hiện tốt công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị.  

30 năm sau Đổi Mới là giai đoạn lịch sử quan trọng trọng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, đánh dấu sự trưởng thành về nhiều mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Thực hiện Đổi Mới đã đem lại nhiều ý nghĩa mang tính chiến lược, sự chuyển biến sâu sắc, toàn diện, triệt để với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong đó, Hà Nội thực sự là nơi chứng kiến và trực tiếp tạo ra nhiều sự đổi thay.

ha noi tung buoc nang cao hieu luc hieu qua he thong chinh tri
Ảnh minh họa

Giai đoạn 2011-2015, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới phục hồi chậm… ít nhiều ảnh hưởng đến nước ta, đặc biệt là các khu vực phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm như Hà Nội, Hồ Chí Minh. Tuy chịu sự tác động từ tình hình bên ngoài nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hà Nội vẫn ghi nhận sự phát triển kinh tế ở nhiều lĩnh vực. Trong Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết 11 đã cho thấy kinh tế Hà Nội tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2011-2015 tăng bình quân 7.57%/năm, cao hơn mức tăng bình quân GRDP cả nước là 2.56%; GRDP bình quân đầu người đạt 79.4 triệu đồng; công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng… từng bước đưa đời sống người dân được cải thiện, diện mạo thành phố được khang trang, sạch đẹp, văn minh. Qua đó, góp phần thu hút đâu tư tăng cao, trong đó, vốn FDI đạt 3.4 tỷ USD; tổng vốn đầu tư xã hội tăng 11%.

Đến nay, Hà Nội vẫn tiếp tục dẫn đầu cả nước với tỷ lệ 73.8%, xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thủ đô còn chú trọng quan tâm nhiều lĩnh vực như: Giáo dục, y tế, an sinh xã hội, thể thao, văn hóa… Sự phát triển ổn định của thủ đô giai đoạn 2011-2015 đã góp phần quan trọng vào sự tiến bộ của thánh phố giai đoạn sau. 2016-2020, thành phố đã triển khai một cách hiệu quả các kế hoạch mà nghị quyết đã đề ra. Quán triệt sâu sắc Chương trình 01 - CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, từ thành phố đến các cơ sở tùy điều kiện cụ thể đã có những giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Đảng bộ Hà Nội thể hiện sự quan tâm đối với công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành của thành phố một cách khẩn trương, bài bản, công tâm để đảm bảo cả hệ thống chính trị vận hành thông suốt. Chương trình 01 vừa là nền móng, vừa là cơ sở quan trọng để đảng bộ Hà Nội đổi mới phương thức hoạt động, triển khai thực hiện và đạt kết quả tốt trên các phương diện của công tác xây dựng đảng; cũng như tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội. Tới thời điểm hiện tại, toàn TP đã thành lập mới hơn 1.125 tổ chức đảng, kết nạp hơn 7000 đảng viên, trong đó, có hơn 24 chủ doanh nghiệp tư nhân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với các tổ chức đoàn thể; đồng thời tháo gỡ phần nào khó khăn cho doanh nghiệp và ổn định đời sống người lao động.

Chương trình cũng chỉ rõ, để làm được như vậy thì ở mỗi cấp ủy, từng đảng viên mà trực tiếp là người đứng đầu cấp ủy phải gương mẫu, xây dựng chi bộ mình trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên; ngăn chặn việc suy thoái đạo đức, lối sống, tư tưởng chính trị theo hướng “tự diễn biến, tự chuyển hóa” ngay trong nội bộ; tăng cường xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm, thực hiện tốt phòng, chống tham nhũng tại cơ sở.

ha noi tung buoc nang cao hieu luc hieu qua he thong chinh tri
Lãnh đạo Thành phố thường xuyên giao ban nắm tình hình (ảnh TL)

Từ Đảng bộ Thành phố tới các cấp ủy đảng cơ sở nhận thức sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI. Đây chính là khung “xương sống” chỉ dẫn cho toàn thể đảng viên, nhân dân thành phố phát huy ưu điểm, rút kinh nghiệm kịp thời mặt yếu kém, khắc phục các tồn tại, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển thành phố giai đoạn 2016-2020 để tiến tới mục tiêu xây dựng một Hà Nội ổn định, vững mạnh, văn minh phấn đấu từng bước làm cho thủ đô thành một nơi đáng sống../.

Phan Huy