Bồi dưỡng kiến thức ngoại giao văn hóa và kỹ năng xây dựng thương hiệu địa phương

Cập nhật: 14:47 | 28/10/2018
Sở Ngoại vụ phối hợp với Sở Nội vụtỉnh Phú Thọ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về ngoại giao văn hóa và kỹ năng xây dựng thương hiệu địa phương cho trên 150 học viên là cán bộ, chuyên viên của một số sở, ngành, huyện, thành, thị của tỉnh.  

Tại lớp bồi dưỡng, các giảng viên của Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO thuộc Bộ Ngoại giao và Công ty IB GROUP Việt Nam đã truyền đạt đến các học viên các chuyên đề: Tổng quan về Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020 của Việt Nam; Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với UNESCO; Vai trò của Ngoại giao văn hóa trong xây dựng thương hiệu địa phương và kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng thương hiệu địa phương.

boi duong kien thuc ngoai giao van hoa va ky nang xay dung thuong hieu dia phuong

Giảng viên của Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao cung cấp kiến thức về ngoại giao văn hóa cho các học viên

Qua đó cung cấp kịp thời cho các cán bộ làm công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế ở địa phương những kiến thức, những thông tin mới về ngoại giao văn hóa để vận dụng vào thực tiễn công tác tại địa phương, đơn vị.

Xác định ngoại giao văn hóa cùng với ngoại giao kinh tế và ngoại giao chính trị là ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại của Việt Nam. Ba trụ cột này gắn bó, tác động lẫn nhau, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Trong đó, ngoại giao chính trị có vai trò định hướng, ngoại giao kinh tế là nền tảng vật chất thì ngoại giao văn hóa là nền tảng tinh thần của hoạt động đối ngoại, đây được coi “quyền lực mềm”, giữ một vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của quốc gia, góp phần bảo vệ an ninh, phục vụ phát triển và nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Các hoạt động ngoại giao văn hóa như: Tổ chức tham gia ngoại giao văn hóa với các địa phương trong nước và nước ngoài; quảng bá nhất quán một thương hiệu, bản sắc văn hóa Việt Nam... đã được tiến hành dưới nhiều hình thức phong phú, đem lại những lợi ích thiết thực cho sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước.

Thời gian qua, tỉnh Phú Thọ cũng đã tích cực quan tâm đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, tỉnh luôn chú trọng tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa vùng Đất Tổ, nhất là 2 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” và “Hát Xoan Phú Thọ” đến với bạn bè thế giới và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, từ đó góp phần thu hút ngày càng nhiều khách tham quan, huy động các nguồn lực để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.